«Мі­ні­стри в ре­зер­ві»

На іні­ці­а­ти­ву га­зе­ти «День» що­до фор­му­ва­н­ня аль­тер­на­тив­но­го уря­ду «На­ціо­наль­ної збір­ної» ві­дгу­кну­ли­ся ві­до­мі лю­ди

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Бо­г­дан ГАВРИЛИШИН, про­фе­сор, до­ктор, еко­но­міст, гро­мад­ський ді­яч, член Рим­сько­го клу­бу 18 кві­тня 2016 р.

Без­умов­но, те­ма фор­му­ва­н­ня вла­ди є дис­ку­сій­ною і скла­дною, але су­спіль­ство не мо­же бу­ти осто­ронь обго­во­ре­н­ня кан­ди­да­тів у Ка­бмін. На­віть якщо вла­да не звер­тає на це ува­ги і не за­лу­чає гро­мад­ськість. По­трі­бна від­по­від­аль­на і ґрун­тов­на оцін­ка як осо­би­стих яко­стей пер­со­на­лій, так і їхньо­го до­сві­ду. « День » за­про­по­ну­вав та­ку мо­жли­вість, ви­ста­вив­ши на обго­во­ре­н­ня низ­ку кан­ди­да­тів в КМУ за на­шою вер­сі­єю. І от одна з пер­ших ре­а­кцій — ві­до­мо­го еко­но­мі­ста і громадського ді­я­ча, чле­на Рим­сько­го клу­бу Бо­г­да­на ГАВРИЛИШИНА:

«МІ­НІ­СТРИ В РЕ­ЗЕР­ВІ»

Укра­ї­на пе­ре­бу­ває в над­зви­чай­но по­га­но­му ста­ні по­лі­ти­чно, еко­но­мі­чно, со­ці­аль­но, еко­ло­гі­чно. Те­пе­рі­шній стан є най­гір­ший від 1989 ро­ку. При­чи­на — по­га­не управ­лі­н­ня. При вла­ді ( в трьох га­лу­зях: Вер­хов­на Ра­да, Пре­зи­дент, Ка­бмін) по­вин­ні бу­ти лю­ди, які є ПКП:

Па­трі­о­ти­чні — які пра­цю­ють тіль­ки за­ра­ди до­бра су­спіль­ства, кра­ї­ни, дер­жа­ви;

Ком­пе­тен­тні — себ­то по­вин­ні чі­тко ро­зу­мі­ти, що ма­ють ро­би­ти і вмі­ти це ро­би­ти ефе­ктив­но;

По­ря­дні — які го­во­рять прав­ду, не за­йма­ю­ться при­ва­тни­ми спра­ва­ми, не ко­рум­по­ва­ні.

На жаль, жо­ден з на­ших пре­зи­ден­тів, го­лів Вер­хов­ної Ра­ди (ви­ня­тком був Мар­чук Єв­ген Ки­ри­ло­вич), прем’єр-мі­ні­стрів не мав цих трьох цін­но­стей і ха­ра­кте­ри­стик (спо­ді­ва­ю­ся, що Во­ло­ди­мир Бо­ри­со­вич Грой­сман бу­де дру­гим прем’єр-мі­ні­стром, який від­по­від­ає всім тим кри­те­рі­ям). Лист (спи­сок), який під ва­шим ке­рів­ни­цтвом і ва­ших ко­лег з ре­да­кції ство­ри­ли до­брі по­лі­то­ло­ги й екс­пер­ти, вва­жаю ду­же ко­ри­сним. Тіль­ки одна з про­по­но­ва­них лю­дей — Лі­лія Гри­не­вич — ста­ла мі­ні­стром осві­ти. Во­на має ці три ха­ра­кте­ри­сти­ки, тоб­то пов­ні­стю від­по­від­ає кри­те­рі­ям ПКП.

Бе­ру­чи ці кри­те­рії до ува­ги, пи­шу ниж­че, які із всіх зга­да­них осіб бу­ли б ду­же до­брим ре­зер­вом май­бу­тніх мі­ні­стрів.

Я всіх цих лю­дей вже дав­но і до­бре знаю. Це: Ігор Мі­тю­ков — мі­ністр фі­нан­сів; Ми­хай­ло Гон­чар — мі­ністр енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті; Ми­хай­ло Згу­ров­ський — мі­ністр осві­ти і на­у­ки; Ві­ктор Га­ла­сюк — мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку й тор­гів­лі; Сер­гій Пи­рож­ков — мі­ністр єв­ро­ін­те­гра­ції; Ми­ко­ла То­мен­ко — мі­ністр еко­ло­гії; Ган­на Гопко — мі­ністр за­кор­дон­них справ; Оле­ксандр Тка­чен­ко — мі­ністр ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки; Во­ло­ди­мир Ва­си­лен­ко — мі­ністр юсти­ції.

Спо­ді­ва­ю­ся, що но­во­обра­ний і при­зна­че­ний уряд змо­же пра­цю­ва­ти ефе­ктив­ні­ше, ніж по­пе­ре­дній, ска­жі­мо, два ро­ки.

Укра­ї­ні по­трі­бні не тіль­ки ре­фор­ми, про які ду­же ба­га­то го­во­рять, але ду­же ма­ло ро­блять. Укра­ї­ну тре­ба не тіль­ки ре­фор­му­ва­ти, а й транс­фор­му­ва­ти, себ­то мі­ня­ти по­лі­ти­чну та еко­но­мі­чну си­сте­ми та со­ці­аль­ну і еко­ло­гі­чну по­лі­ти­ку. Та­ку транс­фор­ма­цію зро­бить мо­ло­да ге­не­ра­ція з про­гра­мою Мо­лодь Змі­нить Укра­ї­ну. По­ки ця транс­фор­ма­ція по­чне­ться, одна­че маю на­дію, що ви­ще­зга­да­ні по­тен­цій­ні мі­ні­стри бу­дуть в на­сту­пно­му уря­ді, який під­го­тує су­спіль­ство для по­трі­бної транс­фор­ма­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.