До 14 днів

Стро­ки за­ку­пі­вель для се­кто­ру без­пе­ки і обо­ро­ни ско­ро­тять. Від­по­від­ний за­ко­но­про­ект про­го­ло­со­ва­но в пар­ла­мен­ті в пер­шо­му чи­тан­ні

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Увів­то­рок Вер­хов­на Ра­да у пер­шо­му чи­тан­ні під­три­ма­ла за­ко­но­про­ект «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня за­ку­пі­вель то­ва­рів, ро­біт і по­слуг для га­ран­то­ва­но­го за­без­пе­че­н­ня по­треб обо­ро­ни». Да­ний до­ку­мент, який під­три­ма­ли 239 де­пу­та­тів, ско­ро­чує з 60 до 14 днів про­ве­де­н­ня пе­ре­го­вор­ної про­це­ду­ри за­ку­пі­вель, не­об­хі­дних для по­треб обо­ро­ни. «Та­ка про­це­ду­ра за­ку­пів­лі змен­шує ри­зи­ки за- трим­ки або зри­ву тер­мі­нів по­ста­ча­н­ня то­ва­рів, ро­біт і по­слуг для по­треб обо­ро­ни, — йде­ться у по­ясню­валь­ній за­пи­сці. — Ухва­ле­н­ня зга­да­но­го за­ко­но­про­е­кту до­зво­лить Мі­ні­стер­ству обо­ро­ни Укра­ї­ни та йо­го роз­ві­ду­валь­но­му ор­га­ну, Мі­ні­стер­ству вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни, Слу­жбі без­пе­ки Укра­ї­ни, На­ціо­наль­ній гвар­дії Укра­ї­ни, На­ціо­наль­ній по­лі­ції Укра­ї­ни, Дер­жав­ній при­кор­дон­ній слу­жбі Укра­ї­ни, Слу­жбі зов­ні­шньої роз­від­ки Укра­ї­ни, Дер­жав­ній слу­жбі спе- ці­аль­но­го зв’яз­ку та за­хи­сту ін­фор­ма­ції Укра­ї­ни, Дер­жав­ній спе­ці­аль­ній слу­жбі транс­пор­ту, Дер­жав­ній слу­жбі Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, Управ­лін­ню дер­жав­ної охо­ро­ни Укра­ї­ни та ін­шим вій­сько­вим фор­му­ва­н­ням та/або ча­сти­нам опе­ра­тив­но здій­сню­ва­ти за­ку­пів­лю то­ва­рів, ро­біт і по­слуг для га­ран­то­ва­но­го за­без­пе­че­н­ня по­треб обо­ро­ни в осо­бли­вий пе­рі­од, в пе­рі­од про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, в пе­рі­од за­про­ва­дже­н­ня над­зви­чай­но­го ста­ну».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.