Ре­аль­ні істо­рії про ми­сте­цтво

На «Книж­ко­во­му Ар­се­на­лі» пред­став­лять сві­то­вий бес­тсе­лер Са­ри Торн­тон

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

Най­кра­ща «Кни­га ро­ку про ми­сте­цтво» — «33 ми­тці у 3 ак тах » ( за вер сі я ми Guardian та Huffington Post) — ви­йшла в рам­ках про­гра­ми Ukrainian Art Book, за­по­ча­тко­ва­ної ви­дав­ни­цтвом Art Huss.

Пе­ре­кла­де­ний ві­сьмо­ма мо­ва­ми бес­тсе­лер «33 ми­тці у 3 актах» Са­ри Торн­тон, чиє ім’я вже до­бре зна­не ша­ну­валь­ни­ка­ми ми­сте­цтва у всьо­му сві­ті, ви­хо­дить укра­їн­ською мо­вою впер­ше на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі й бу­де пред­став­ле­ний на «Книж­ко­во­му Ар­се­на­лі». Укра­їн­ська вер­сія за­хо­плю­ю­чої роз­по­віді про світ ми­сте­цтва ви­йде з 44 ілю­стра­ці­я­ми та трьо­ма ма­па­ми і бу­де до­пов­не­на ілю­стра­ці­я­ми ху­до­жни­ків Ми­ки­ти Крав­цо­ва та Зої Орлової.

Са­ра Торн­тон — ав­тор­ка бес­тсе­ле­ра «Сім днів у сві­ті ми­сте­цтва», у сво­їй но­вій книж­ці «33 ми­тці у 3 ак- тах» роз­по­від­ає істо­рію не тіль­ки про най­ва­жли­ві­ших, ві­до­мих та ко­мер­цій­но успі­шних ми­тців су­ча­сно­сті, а й про тих, чиї іме­на не з’яв­ля­ю­ться на пер­ших шпаль­тах га­зет, однак ли­ша­ться в істо­рії ми­сте­цтва. Як во­ни вза­є­мо­ді­ють зі сві­том та ство­рю­ють куль­то­ві ро­бо­ти. Книж­ка бу­де ці­ка­ва й тим, хто не з чу­ток знає про світ ми­сте­цтва, й тим, ко­му хо­че­ться в ньо­го за­зир­ну­ти­ся впер­ше.

За­по­ча­тко­вую чи про­гра­му ви­да­н­ня сві­то­вих бес­тсе­ле­рів Ukrainian Art Book, ви­дав­ни­цтво пра­цює в ру­слі сві­то­вих трен­дів і гло­баль­но­го по­пи­ту на які­сний Non-fiction (лі­те­ра­тур­ний жанр, для яко­го ха­ра­ктер­на по­бу­до­ва сю­же­ту ви­клю­чно на ре­аль­них по­ді­ях). Книж­ка Са­ри Торн­тон — це вір­ту­о­зне по­єд­на­н­ня гли­бо­ко­го зна­н­ня су­ча­сної гло­баль­ної ма­пи ми­сте­цтва. Ав­тор­ка роз­по­від­ає про свої ві­зи­ти до Ай Вей­вея пе­ред та пі­сля ув’язне­н­ня, про ви­сту­пи Джеф­фа Кун­са пе­ред ко­ле­кціо­не­ра­ми у Лон­до­ні, Фран­кфур­ті та Абу-Да­бі. Торн­тон зу­стрі­ча­є­ться з Яої Ку­са­мою в її сту­дії, що зна­хо­ди­ться по­руч із то­кій­ською бо­же­віль­нею. «33 ми­тці у 3 актах» шу­ка­ють від­по­відь на пи­та­н­ня: що озна­чає бу­ти ми­тцем у су­ча­сно­му сві­ті?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.