Рок-н-рол для... пен­сіо­не­рів

У те­а­трі «Су­зір’я» від­бу­ла­ся прем’єра ви­ста­ви «По­стіль бра­ти бу­де­те?»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

П’є с у ві­до­мо­го ки­їв­сько­го дра­ма­тур­га Ана­то­лія К ри­ма« Бу­ди­нок під знос »(« По­стіль бра­ти бу­де­мо ?») по­ста­вив Оле­ксій К уж ель ний. Жанр ви­зна­че­но як ко­ме­дію, але вистава ви­йшла пси­хо­ло­гі­чно-лі­ри­чною і по­лі­фо­ні­чною, у якій смі­шне і сум­не йдуть по­руч. У цій ви­ста­ві пе­ре­пле­ли­ся ре­а­лії жи­т­тя і ф іл о со­фсь к і роз­ду­ми про в за є мин и ба­тьків і ді­тей, опти­мі­змі гір­ка іро­нія...

Го­лов­ні ге­рої Сте­пан Ми к ола­йо­вич, ко­ли­шній за­лі­зни­чник (Во­ло­ди­мир Ко­ля­да) і Со­фія Оле­ксан­дрів­на, ко­ли­шня вчи­тель­ка, яка не­що­дав­но ви­йшла на пен­сію( Ва­лен­ти­на Іл­ля­шенк о) че­рез збіг об­ста­вин опи н яю­ться у не­про­стій си­ту­а­ції... Во­ни та­кі рі­зні, на­віть спіл­ку­ю­ться рі­зни­ми мо­ва­ми (він — укра- їнсь кою, а во­на— р о сій­ською) — та­кий хід за­про­по­ну­вав ре­жи­сер О. Ку­жель­ний, і від то­го вистава тіль­ки ви­гра­ла. Дія від­бу­ва­є­ться на ма­ле­сень­кій ку­хні «хру­щов­ки», що роз­та­шо­ва­на бі­ля за­лі­зни­чно­го ву­зла (у сце­но­гра­фії ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться екра­ни, на яких ві­део­про­ек ту­ю­ться рі­зні по­тя­ги ), під« аком­па­не­мент» гур­ко­ту ко­ліс. На очах пу­блі­ки від­бу­ва­є­ться своє­рі­дний пси­хо­ло­гі­чний по­єди­нок чо­ло­ві­ки і жін­ки, які по­до­лавш и низ­ку пе­ре­шко­ді не­по­ро­зу­мінь, все ж зна­хо­дять ви­хід із ку­та, в яко­му опи­ни­ли­ся ...

«Ми­лый, до­брый че­ло­век! У вас пре­кра­сная ду­ша. Про­сто мы ра­зные лю­ди, по­ни­ма­е­те», — ка­же Во­на. На що Він від­по­від­ає: «Так це ж до­бре! Су­спіль­ство дав­но втра­ти­ло го­лов­ний стри­жень роз­ви­тку !.. Цю, як її ?.. Бо­роть­бу про­ти­ле­жно­стей! По вин­на­бу­ти бо­роть­ба, ро­зу­мі­є­те? Якщо всі лю­ди нав­ко­ло ста­нуть одна­ко­ви­ми — все! Кі­нець сві­ту! Пом­ре­мо від ну­дьги! А ко­ли на­ту­ри рі­зні — ін­те­рес ки­пить! Ось у нас з ва­ми на­віть бо­ля­чки рі­зні, хі­ба це не си­гнал звер­ху?»

Акто­ри Во­ло­ди­мир Ко­ля­да і Ва­лен­ти­на Іл­ля шен ко­зак ох уют ь пу­блі­ку у сво­їх ге­ро­їв— оди­но­ких не­мо­ло­дих лю­дей, в яких жи­т­тя зов­сім не­бу лом ед ом, але во­ни не за­чер­стві­ли ду­шею. Їхній фі­наль­ний рок-нрол під гур­кіт по­тя­гу дає на­дію, що ко­ха­н­ня мо­жли­ве і на ... пен­сії. Пе­ре­ко­на­ти­ся у цьо­му мо­жна 24 кві­тня, по­ди­вив­шись цю ви­ста­ву у «Су­зір’ї».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

АКТО­РИ ВО­ЛО­ДИ­МИР КО­ЛЯ­ДА І ВА­ЛЕН­ТИ­НА ІЛЛЯШЕНКО ЗАКОХУЮТЬ ПУ­БЛІ­КУ У СВО­ЇХ ГЕ­РО­ЇВ — ОДИ­НО­КИХ НЕ­МО­ЛО­ДИХ ЛЮ­ДЕЙ, У ЯКИХ ЖИ­Т­ТЯ ЗОВ­СІМ НЕ БУ­ЛО МЕДОМ, АЛЕ ВО­НИ НЕ ЗА­ЧЕР­СТВІ­ЛИ ДУ­ШЕЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.