Етні­чні при­кра­си

У Львів­ській га­ле­реї су­ча­сно­го са­краль­но­го ми­сте­цтва Iconart пред­став­ле­но но­ві ро­бо­ти Сла­ви Са­люк

Den (Ukrainian) - - Культура -

Май­стри­ня свою ви­став­ку на­зва­ла« Гео­гра­фія ». У но­вих при­кра­сах-на­ший ни ках С. Са люк де - що від­хо­дить від зви­чних ра­ні­ше, зде­біль­шо­го гу­цуль­ських, мо­ти­вів і пе­ре­но­сить акцен­ти з форм ло­каль­них біль­ше на зміст гло­баль­ний, по­ві­дом­ляє i- pro. kiev.ua. Ця ви­став­ка — ре­зуль­тат «за­хо­пле­н­ня не­спо­ді­ва­ною, але без­за­пе­ре­чною по­ді­бні­стю етні­чних де­та­лей, не­за­ле­жно від гео­гра­фії, куль­тур­но­го чи ци­ві­лі­за­цій­но­го роз­ви­тку, ре­лі­гії і ко­льо­ру ». Ви­став­ка та­кож є своє­рі­дною ман­дрів­кою крізь час та про­стір, що по­ка­зує іна­кшість че­рез по­ді­бність.

■Ви­став­ку мо­жна від­від ати до 8 трав­ня.

ФОТО З САЙТА VGOLOS.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.