За­ле­жність, яку має ви­рі­ши­ти ди­вер­си­фі­ка­ція

Якщо Ро­сія ра­пто­во пе­ре­криє «па­лив­ний» кран для укра­їн­ських АЕС, то кра­ї­на втра­тить по­над 50% сво­їх ге­не­ру­ю­чих по­ту­жно­стей

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­при­кін­ці бе­ре­зня — на по­ча­тку кві­тня у Ва­шинг­то­ні про­хо­див са­міт із ядер­ної без­пе­ки. Ро­сія в ньо­му від­мо­ви­ла­ся бра­ти участь ні­би­то че­рез те, що політичний по­ря­док ден­ний цих зу­стрі­чей на пре­зи­дент­сько­му рів­ні ви­чер­па­но. Аль­тер­на­ти­ву цій спір­ній те­зі мо­жна зу­стрі­ти на­віть у ро­сій­ських ЗМІ. Так, жур­нал «ПРБ» на­пе­ре­до­дні ці­єї зу­стрі­чі в’їдли­во за­зна­чав, що «ви­шень­кою на тор­ті май­бу­тньо­го са­мі­ту є участь у ньо­му Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка». При цьо­му ав­тор ма­те­рі­а­лу до­зво­лив со­бі яв­но ім­пер­ський ви­пад: «Хоч Ро­сія не бе­ре уча­сті в за­о­ке­ан­ських ядер­них по­си­день­ках, са­ме ми най­ближ­чим ча­сом зро­би­мо все мо­жли­ве, щоб за­без­пе­чи­ти ядер­ну без­пе­ку на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Адже Аме­ри­ці яв­но де­да­лі важ­че сте­жи­ти за Ки­є­вом, а ми впо­ра­є­мо­ся, є та­ка упев­не­ність».

■ То хі­ба це не політичний по­ря­док ден­ний? І про що ці на­тя­ки? Якщо Ро­сія ра­пто­во пе­ре­криє «па­лив­ний» кран для укра­їн­ських АЕС, то на­ша кра­ї­на втра­тить по­над 50% сво­їх ге­не­ру­ю­чих по­ту­жно­стей. Та й у дер­жа­вах Єв­ро­пи (Бол­га­рії, Угор­щи­ні, Сло­вач­чи­ні, Че­хії, Фін­лян­дії) чи­ма­ло ядер­них бло­ків ви­ко­ри­сто­ву­ють ро­сій­ський ди­зайн і, від­по­від­но, ро­сій­ське ядер­не па­ли­во. От­же, і їм слід бу­ло б по­тур­бу­ва­ти­ся про цю про­бле­му.

■ У трав­ні, пі­сля отри­ма­н­ня до­зво­лу Дер­жін­спе­кції ядер­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня Укра­ї­ни, по­чне­ться за­ван­та­же­н­ня в актив­ну зо­ну енер­го­бло­ку №5 най­біль­шою в Єв­ро­пі За­по­різь­кою АЕС те­пло­ви­ді­ля­ю­чих збі­рок ком­па­нії Westinghouse. За під­сум­ка­ми до­слі­дної екс­плу­а­та­ції, на цьо­му бло­ці па­ли­во Westinghouse пі­зні­ше по­чнуть за­ван­та­жу­ва­ти й на ін­ші енер­го­бло­ки ЗАЕС (№3, №4, №1). До­сі в Укра­ї­ні про­ду­кція з мар­кою Westinghouse ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся ли­ше на Пів­ден­но­укра­їн­ській АЕС. 2016 ро­ку ком­па­нія про­ве­де п’ять по­ста­чань па­ли­ва на Пів­ден­но­укра­їн­ську і За­по­різь­ку АЕС.

■ Про ав­то­ри­тет Westinghouse на рин­ку сві­жо­го ядер­но­го па­ли­ва свід­чить та­кож і те, що во­на обра­на че­ською енер­ге­ти­чною ком­па­ні­єю CEZ як по­ста­чаль­ник ше­сти до­слі­дних те­пло­ви­ді­ля­ю­чих збі­рок (ТВЗ) на АЕС «Те­ме­лін». Адже Єв­ро­пей­ська стра­те­гія енер­ге­ти­чної без­пе­ки, обна­ро­ду­ва­на Єв­ро­пей­ською ко­мі­сі­єю в трав­ні 2014 ро­ку, зокре­ма, пе­ред­ба­чає, що «...за­галь­на ди­вер­си­фі­ка­ція дже­рел ядер­но­го па­ли­ва є прі­о­ри­те­том для всіх ком­па­ній-опе­ра­то­рів АЕС».

■ І все-та­ки на­зва­ні ви­ще єв­ро­пей­ські кра­ї­ни все ще за­ли­ша­ю­ться за­ле­жни­ми від по­ста­чань ядер­но­го па­ли­ва з Ро­сії (ча­стень­ко ви­ро­бля­ю­чи до 50% усі­єї еле­ктро­енер­гії в кра­ї­ні). Не ви­йшла із ці­єї за­ле­жно­сті пов­ні­стю й Укра­ї­на. 2015 ро­ку во­на ку­пи­ла сві­же ядер­не па­ли­во більш ніж на $643,5 міль­йо­на. Зокре­ма ро­сій­сько­го ви­ро­бни­цт- ва — на $610,8 міль­йо­на. На па­ли­во Westinghouse (швед­сько­го ви­ро­бни­цтва) при­па­да­ло всьо­го $32,6 міль­йо­на (5%).

■ Зав­да­н­ня по­ля­гає в то­му, щоб змі­ни­ти це спів­від­но­ше­н­ня. Тим па­че, що Укра­ї­на під­пи­са­ла з ЄС До­го­вір про асо­ці­а­цію. А клю­чо­вим еле­мен­том стра­те­гії енер­ге­ти­чної без­пе­ки ЄС, осо­бли­во в тих кра­ї­нах, де пра­цю­ють ре­акто­ри ВВЕР-1000 так зва­но­го ра­дян­сько­го ди­зай­ну, є ди­вер­си­фі­ка­ція по­ста­чань ядер­но­го па­ли­ва. І в Єв­ро­пі вва­жа­ють це за вкрай не­об­хі­дне. По­сол Шве­ції в Ки­є­ві Ан­дре­ас фон Бе­ке­рат ска­зав із цьо­го при­во­ду «Дню»: «Енер­ге­ти­чна не­за­ле­жність зав­жди ду­же ва­жли­ва для роз­ви­тку будь-якої кра­ї­ни, вклю­ча­ю­чи Укра­ї­ну».

Westinghouse і ві­сім пар­тне­рів ці­єї ком­па­нії, що вхо­дять до мі­жна­ро­дно­го кон­сор­ці­у­му, отри­ма­ли ми­ну­ло­го ро­ку два міль­йо­ни єв­ро фі­нан­су­ва­н­ня та­кож на про­ект із на­ла­го­дже­н­ня без­пе­чних по­ста­чань ядер­но­го па­ли­ва на ре­акто­ри ро­сій­сько­го ти­пу в кра­ї­нах-чле­нах ЄС. Чи не ви­ни­кнуть при цьо­му якісь те­хні­чні про­бле­ми? На­скіль­ки без­пе­чне ви­ко­ри­ста­н­ня в ядер­них ре­акто­рах змі­ша­них па­лив­них за­ван­та­жень?

■ На це за­пи­та­н­ня « Дню » від­по­від­ає го­лов­ний ін­же­нер про­е­кту ква­лі­фі­ка­ції ядер­но­го па­ли­ва для Укра­ї­ни Хар­ків­сько­го фі­зи­ко- те­хні­чно­го ін­сти­ту­ту Акіф Абдул­ла­єв: « Ви­ко­ри­ста­н­ня змі­ша­них па­лив­них за­ван­та­жень при пе­ре­хо­ді від одно­го по­ста­чаль­ни­ка па­ли­ва до ін­шо­го не­ми­ну­че. На­при­клад, на за­хі­дних рин­ках та­кий пе­ре­хід від­бу­ва­є­ться до­во­лі ча­сто, і там є зна­чний до­свід екс­плу­а­та­ції змі­ша­них па­лив­них за­ван­та­жень».

■ «До­свід екс­плу­а­та­ції збі­рок ком­па­нії Westinghouse під­твер­див ви­ко­на­н­ня прое­кт­них кри­те­рі­їв, за­кла­де­них у кон­стру­кцію, — роз­по­від­ає го­лов­ний ін­же­нер, — і по­ка­зав до­ста­тню на­дій­ність те­пло­ви­ді­ля­ю­чих еле­мен­тів. Цей ви­сно­вок під­твер­джу­є­ться ре­зуль­та­та­ми екс­пер­ти­зи, ви­ко­на­ної фа­хів­ця­ми Дер­жав­но­го на­у­ко­во-те­хні­чно­го цен­тру ядер­ної і ра­ді­а­цій­ної без­пе­ки Укра­ї­ни».

■ «Час­тка ге­не­ро­ва­ної АЕС еле­ктро­енер­гії в Укра­ї­ні пе­ре­ви­щує 50%, — за­зна­чає Абдул­ла­єв, — то­му не­об­хі­дно мі­ні­мі­зу­ва­ти мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня по­ста­чань ядер­но­го па­ли­ва як еле­мент по­лі­ти­чно­го ти­ску з бо­ку Ро­сії (що не раз від­бу­ва­ло­ся у ви- пад­ку з ін­ши­ми енер­го­но­сі­я­ми). То­му, на мій погляд, дії НАЕК «Енер­го­атом» що­до роз­ши­ре­н­ня по­ста­чань па­ли­ва Westinghouse пов­ні­стю об­ґрун­то­ва­ні як з то­чки зо­ру за­по­бі­га­н­ня мо­жли­вим ри­зи­кам, так і для ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща і за­лу­че­н­ня в на­шу кра­ї­ну су­ча­сних те­хно­ло­гій».

■ Ці­ка­ві дум­ки ви­сло­вив із цьо­го при­во­ду «Дню» пре­зи­дент Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних до­слі­джень Оле­ксандр Нар­бут: «Для Єв­ро­пи наш при­клад, зви­чай­но, є ва­жли­вим. Але стра­те­гі­чно ва­жли­ва і да­ле­ко­гля­дна по­лі­ти­ка ком­па­нії Westinghouse, яка не про­сто зро­би­ла на­у­ко­ву і те­хно­ло­гі­чну ро­зроб­ку і ви­ро­би­ла те­пло­ви­ді­ля­ю­чу збір­ку для АЕС, що від­по­від­ає за сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми для умов ро­бо­ти в ро­сій­ських ре­акто­рах. Ця ком­па­нія впев­не­но від­кри­ла для се­бе, та­ким чи­ном, фра­гмент рин­ку, на яко­му мо­же кон­ку­ру­ва­ти з тра­ди­цій­ни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми».

■ «На всьо­му про­сто­рі, де ці ре­акто­ри сьо­го­дні є, — до­дав Нар­бут, — у Westinghouse є мо­жли­вість на­ро­щу­ва­ти об’єми по­ста­чань. У свою чер­гу ті кра­ї­ни Схі­дної Єв­ро­пи, а та­кож Фін­лян­дія, де ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться від­по­від­ні те­хно­ло­гії, отри­ма­ли мо­жли­вість ди­вер­си­фі­ку­ва­ти по­ста­ча­н­ня ядер­но­го па­ли­ва і шу­ка­ти більш ви­гі­дні про­по­зи­ції рі­зних ви­ро­бни­ків. Ду­же хо­ті­ло­ся б, щоб і укра­їн­ські ком­па­нії на­вчи­ли­ся та­ких на­сту­паль­них дій на між­на­ро­дних рин­ках».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.