В Укра­ї­ні ре­а­лі­зо­ва­но без­го­тів­ко­ву опла­ту ча­йо­вих

Від­ві­ду­ва­чі укра­їн­ських ре­сто­ра­нів і клі­єн­ти та­ксі те­пер мо­жуть опла­ти­ти ча­йо­ві пла­ті­жною кар­ткою

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Про­вай­дер тран­за­кцій­них рі­шень PayForce впер­ше в Укра­ї­ні ре­а­лі­зу­вав мо­жли­вість опла­ти ча­йо­вих пла­ті­жною кар­ткою. Фун­кцію бу­ло успі­шно за­про­ва­дже­но в POS-тер­мі­на­лах Фі­до­бан­ку. Те­пер від­ві­ду­ва­чі за­кла­дів громадського хар­чу­ва­н­ня, а та­кож клі­єн­ти та­ксі мо­жуть за­ли­ши­ти ча­йо­ві, опла­тив­ши їх за до­по­мо­гою вла­сної пла­ті­жної кар­тки.

«Пра­кти­ка опла­ти ча­йо­вих кар­ткою ши­ро­ко роз­по­всю­дже­на у всьо­му сві­ті. То­му спо­ча­тку за­ці­кав­ле­ність в та­кій по­слу­зі по­ка­за­ли ре­сто­ра­ни преміум се­гмен­ту, клі­єн­та­ми яких є ве­ли­ка кіль­кість не­ре­зи­ден­тів. Ча­сто іно­зем­ці не ма­ють із со­бою грив­не­вої го­тів­ки і від­да­ють пе­ре­ва­гу не ли­ше роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся, а й за­ли­ша­ти ви­на­го­ро­ду за сер­віс за до­по­мо­гою кар­тки. Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція і з та­ксі, — ко­мен­тує Дми­тро Гав­ри­ков, ди­ре­ктор із про­да­жів і спів­вла­сник ком­па­нії PayForce. — В Укра­ї­ні цю по­слу­гу бу­ло за­про­ва­дже­но впер­ше, але во­на пра­кти­чно одра­зу ж зна­йшла від­гук се­ред укра­їн­ських дер­жа­те­лів пла­ті­жних кар­ток».

Пер­ші ко­ри­сту­ва­чі по­слу­ги — ки­їв­ські ре­сто­ра­ни BEEF, REEF, The Burger, The Cake та ін­ші — від­зна­ча­ють ріст популярності опла­ти ча­йо­вих кар­ткою се­ред укра­їн­ських спо­жи­ва­чів. За їхні­ми да­ни­ми, вже май­же 10% від­ві­ду­ва­чів ре­сто­ра­нів, в яких пра­цює без­го­тів­ко­вий при­йом ча­йо­вих, ре­гу­ляр­но ви­ко­ри­сто­ву­ють фун­кцію.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.