Ві­та­є­мо, Лі­лі­бет!

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ві­ри­те чи ні, але 21 кві­тня бри­тан­ській ко­ро­ле­ві Єли­за­ве­ті ІІ ви­пов­ни­ться 90 ро­ків! У ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку Її Ве­ли­чність ста­ла мо­нар­хом, який пра­вить Бри­та­ні­єю най­дов­ше — її ко­ро­на­ція від­бу­ла­ся 2 черв­ня 1953 ро­ку. За цей час під­да­ні не роз­ча­ру­ва­ли­ся у сво­їй пра­ви­тель­ці — за да­ни­ми не­що­дав­ніх опи­ту­вань, її під­три­му­ють близь­ко 80% гро­ма­дян.

За­раз крам­ни­чки Ве­ли­ко­бри­та­нії при­кра­ше­ні пра­пор­ця­ми з при­ві­та­н­ня­ми, а най­пал­кі­ші при­хиль­ни­ки ко­ро­ле­ви обві­шу­ють се­бе зна­чка­ми з її іме­нем. На знім­ку — пе­ре- хо­жий фо­то­гра­фує це­ре­мо­нію змі­ни вар­ти бі­ля Він­здо­ра, улю­бле­ної ре­зи­ден­ції Єли­за­ве­ти ІІ, яка роз­та­шо­ва­на в одно­ймен­но­му ан­глій­сько­му мі­сті. Са­ме тут Лі­лі­бет, як у ди­тин­стві на­зи­ва­ли ко­ро­ле­ву рі­дні, має від­свя­тку­ва­ти юві­лей.

Між і ншим, офі­цій­ний День на­ро­дже­н­ня ко­ро­ле­ви — сим­во­лі­чне свя­то, яке не збі­га­є­ться з ре­аль­ни­ми уро­ди­на­ми. Більш то­го, у кра­ї­нах Сполученого Ко­ро­лів­ства та Спів­дру­жно­сті на­цій, де пра­вить Єли­за­ве­та ІІ, йо­го від­зна­ча­ють у рі­зні дні. У Ве­ли­ко­бри­та­нії це — пер­ша, дру­га або тре­тя су­бо­та черв­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.