Львів­ська «Ма­гія ве­сни»

На ма­гно­лії в бо­та­ні­чні са­ди Фран­ко­во­го уні­вер­си­те­ту зі­бра­ла­ся ре­кор­дна кіль­кість гля­да­чів

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Львів

■ Від­ра­зу два бо­та­ні­чні са­ди Фран­ко­во­го уні­вер­си­те­ту при­йма­ли го­стей у сво­їх по­ко­ях ци­ми ви­хі­дни­ми — ста­рий на ву­ли­ці Ки­ри­ла і Ме­фо­дія, 4 (2 га) та но­вий по ву­ли­ці Че­рем­ши­ни, 44 (16,5 га). Цьо­го­річ це був пер­ший день від­кри­тих две­рей, що ми­нув під на­звою «Ма­гія ве­сни». І справ­ді бу­ла в са­дах якась ма­гія, бо при­йшли, при­їха­ли сю­ди не со­тні, а по­над 30 ти­сяч від­ві­ду­ва­чів. Та­кої кіль­ко­сті го­стей сад не ба­чив за всю свою істо­рію! По­ди­ви­ти­ся справ­ді є що. Най­рі­зно­ма­ні­тні­ші від­тін­ки ма­гно­лій — від бі­лих і до май­же фі­о­ле­то­вих, ми­мо­во­лі зда­ва­лось, що кві­ти під­ма­льо­ву­ва­ли, та­кі вже яскра­ві ко­льо­ри їхніх пе­лю­сток. У са­дах вже від­цві­ли пер­во­цві­ти, те­пер тут мо­жна на­со­ло­ди­ти­ся тюль­па­на­ми, гі­а­цин­та­ми, нар­ци­са­ми та кві­том яскра­во-ро­же­во­го ро­до­ден­дро­на сі­хо­тин­сько­го.

■ Що­рі­чно бо­та­ні­чний сад упро­довж се­зо­ну ор­га­ні­зо­вує дні від­кри­тих две­рей, які про­хо­дять шість-ві­сім ра­зів на рік. Про них ін­фор­му­ють на офі­цій­но­му сай­ті. Вхід у ці дні — віль­ний. У стру­кту­рі Бо­та­ні­чно­го са­ду — п’ять на­у­ко­во-до­слі­дних від­ді­лів (при­ро­дної трав’яної фло­ри, ден­дро­ло­гії, куль­тур­ної фло­ри та озе­ле­не­н­ня, тро­пі­чних і суб­тро­пі­чних ро­слин, фі­зіо­ло­гії та біо­хі­мії ро­слин), фонд йо­го фло­ри скла­дає орі­єн­тов­но 5000 та­ксо­нів ро­слин. Най­стар­шою ро­сли­ною є да­ма­ра мо­гу­тня, якій май­же 160 ро­ків, по­ва­жний вік ма­ють і фі­нік ка­нар­ський (май­же 140 ро­ків), са­го­ви­ки, це­ре­у­си (май­же 100 ро­ків).

■ Бо­та­ні­чний сад Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка є одним із най­ста­рі­ших са­дів Укра­ї­ни та Схі­дної Єв­ро­пи. Пер­ші про­е­кти за­сну­ва­н­ня пе­ред­ба­ча­ли ство­ре­н­ня йо­го на ба­зі одні­єї з са­до- вих ді­ля­нок лі­кві­до­ва­них при­мі­ських мо­на­сти­рів. Так, на­при­кін­ці ХVІІІ ст. з ці­єю ме­тою пла­ну­ва­ли ви­ко­ри­ста­ти сад ко­ли­шньо­го мі­сіо­нер­сько­го мо­на­сти­ря у Жов­ків­сько­му пе­ред­мі­сті. Ін­ший бо­та­ні­чний сад не­дов­го іс- ну­вав на ґрун­тах мо­на­сти­ря до­мі­ні­ка­нок на те­ре­ні Га­ли­цько­го пе­ред­мі­стя (ра­йон вул. Ко­пер­ни­ка). У 1852 р. про­фе­сор Гі­а­цинт Ло­ба­жев­ський за­сну­вав бо­та­ні­чний сад Львів­сько­го уні­вер­си­те­ту на мі­сці дав­ньо­го са­ду мо­на­сти­ря три­ні­та­рі­їв (су­ча­сна адре­са — вул. Ки­ри­ла і Ме­фо­дія, 4). 1911 ро­ку уні­вер­си­тет до­ку­по­вує для сво­го бо­та­ні­чно­го са­ду до­да­тко­ву ді­лян­ку в ра­йо­ні ко­ли­шньо­го Ли­ча­ків­сько­го пе­ред­мі­стя — ко­ли­шній те­рен «Це­тне­рів­ки».

■ Не про­ґав­те мо­жли­вість від­ві­да­ти сад — уже най­ближ­чим ча­сом на львів’ян і го­стей мі­ста че­ка­ють «Роз­ма­ї­т­тя ма­гно­лій у ко­ле­кції са­ду» (24 кві­тня, вул. Ки­ри­ла і Ме­фо­дія, 4) та «Ро­до­ден­дро­вий рай» (22 трав­ня, вул. Че­рем­ши­ни, 44).

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.