На шля­ху до по­ря­тун­ку

Пу­лі­тце­рів­ську пре мію в но мі­на­ції « Но­вин­на фо то гра­фія » здо­бу­ла се рія пу­блі­ка­цій про мі гран­тсь ку кри зу в Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

ФОТОФАКТ

■ Як йде­ться в об­ґрун­ту­ван­ні, ко­ман­ді New York Times (Ма­у­ри­сіо Лі­ма, Тай­лер Гікс, Де­ні­ел Ет­тер, Сер­гій По­но­ма­рьов) вда­ло­ся за­фі­ксу­ва­ти рі­шу­чість бі­жен­ців й чи­слен­ні не­без­пе­ки, з яки­ми пов’яза­ні їхні по­до­ро­жі. Іме­на пе­ре­мож­ців ого­ло­си­ли вчо­ра ра­но вран­ці в Ко­лум­бій­сько­му уні­вер­си­те­ті в Нью-Йор­ку. Пре­мію за су­спіль­но зна­чу­щу жур­на­ліст­ську ро­бо­ту отри­ма­ло агент­ство Associated Press — за ре­пор­та­жі про раб­ську пра­цю емі­гран­тів в Та­ї­лан­ді та Ін­до­не­зії. У ка­те­го­рії «но­вин­ний репортаж» переміг ко­ле­ктив Los Angeles Times з ма­те­рі­а­ла­ми, у яких ви­сві­тлю­ва­ла­ся стрі­ля­ни­на в Сан-Бер­нар­ді­но і подаль­ше роз­слі­ду­ва­н­ня. На­го­ро­ду за кра­ще жур­на­ліст­ське роз­слі­ду­ва­н­ня по­ді­ли­ли по­між со­бою жур­на­лі­сти Tampa Bay Times і Sarasota HeraldTribune, які ра­зом ви­сві­тлю­ва­ли ви­пад­ки на­силь­ства і не­дбаль­ства що­до па­ці­єн­тів пси­хі­а­три­чних клі­нік Фло­ри­ди. Із пов­ним пе­ре­лі­ком пе­ре­мож­ців мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на сай­ті Пу­лі­тце­рів­ської пре­мії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.