ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1534 — роз­по­ча­ла­ся пер­ша екс­пе­ди­ція фран­цузь­ко­го мо­ре­плав­ця Жа­ка Кар­тьє, в хо­ді якої він від­крив Ка­на­ду й острів Ла­бра­дор.

1622 — по­мер ви­зна­чний укра­їн­ський вій­сько­вий та політичний ді­яч Пе­тро Ко­на­ше­вич-Са­гай­да­чний, ге­тьман Вій­ська За­по­розь­ко­го ( 1616— 1622), пе­ре­мо­жець ве­ли­че­зної ту­ре­цької ар­мії в би­тві під Хо­ти­ном(1 621 р.). На­ро­див­ся 1565 (або 1570) р.

1653 — го­ло­ва Дер­жав­ної ра­ди Ан­глії Олі­вер Кром­вель, не по­ро­зу­мів­шись із де­пу­та­том, розігнав так зва­ний Дов­гий пар­ла­мент, який був чин­ни­му­про­довж 13 ро­ків.

1792 — ре­во­лю­цій­на Фран­ція ого­ло­си­ла Ав­стрії вій­ну — вій­ну «віль­но­го на­ро­ду про­ти не­спра­ве­дли­вої агре­сії ко­ро­лів».

1841 — у лі­те­ра­тур­но­му жур­на­лі «Гре­хемз Ме­ге­зін » ( Фі­ла­дель­фія, США) опу­блі­ко­ва­но пер­ший у сві­ті де­те­ктив­ний твір — опо­віда­н­ня Едга­ра Ал­ла­на По «Вбив­ство на ву­ли­ці Морг».

1889 — на­ро­див­ся Адольф Гі­тлер ( Ши­кль­гру­бер), кан­цлер і ди­кта­тор Ні­меч­чи­ни у 1933—1945 рр., фор­маль­ний гла­ва «Тре­тьо­го рей­ху» з сер­пня 1934 р., агре­сив­на по­лі­ти­ка яко­го при­зве­ла до роз­па­лю­ва­н­ня Дру­гої сві­то­вої вій­ни. По­кін­чив жи­т­тя са­мо­губ­ством у бун­ке­рі Рей­хскан­це­ля­рії в кві­тні 1945 р.

1902 — пі­сля чо­ти­рьох ро­ків до­слі­джень Ма­рія та П’єр Кю­рі ви­ді­ли­ли но­вий ра­діо­актив­ний еле­мент — ра­дій. Че­рез рік во­ни отри­ма­ли за це від­кри­т­тя Но­бе­лів­ську пре­мію з фі­зи­ки.

2000 — у Бро­ва­рах (Ки­їв­ська область) че­рез по­мил­ку під час вій­сько­вих на­вчань у жи­тло­вий бу­ди­нок по­тра­пи­ла та­кти­чна ра­ке­та, що при­зве­ло до за­ги­бе­лі чо­ти­рьох чо­ло­вік.

1622 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.