100 днів для но­во­го уря­ду

Но­та­тки на по­лях з за­сі­да­н­ня На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

Пер­ше за­сі­да­н­ня уря­ду і пер­ша «ін­фор­ма­цій­на бом­ба». Но­вий Ка­бі­нет Мні­стрів Укра­ї­ни по­чав свою ро­бо­ту з при­зна­че­н­ня на по­са­ду ке­рів­ни­ка дер­жав­ною мо­но­по­лі­єю іно­зем­ця, який не во­ло­діє дер­жав­ною мо­вою. Які зав­да­н­ня по­ста­вить уряд пе­ред но­во­при­зна­че­ним кер­ма­ни­чем «Укр­за­лі­зни­ці», спо­ді­ва­є­мось, ми не­вдов­зі почуємо. Адже мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Во­ло­ди­мир Оме­лян, під чи­їм ке­рів­ни­цтвом пра­цю­ва­ти­ме Вой­цех Баль­чун, не був по­мі­че­ний у яки­хось фо­бі­ях що­до пре­си. Утім по­ки що ви­гля­дає так, що цьо­го фа­хів­ця за­про­си­ли для то­го, щоб про­ве­сти ре­ор­га­ні­за­цію «Укр­за­лі­зни­ці» і про­ве­сти при­ва­ти­за­цію опе­ра­то­ра ру­хо­мо­го скла­ду.... Адже, як пи­шуть поль­ські ЗМІ, окрім рок-кар’єри, Бал­чун про­сла­вив­ся вдо­ма тим, що успі­шно ви­вів май­же без­на­дій­не під­при­єм­ство з ме­жі бан­крут­ства і ре­стру­кту­ри­зу­вав. З 2012 ро­ку він став го­ло­вою на­гля­до­вої ра­ди поль­ських авіа­лі­ній «LOT» , та­кож за­ймав­ся ре­стру­кту­ри­за­ці­єю май­же збан­кру­ті­ло­го під­при­єм­ства. Як по­ві­дом­ля­ють ЗМІ, ком­па­нію вда­ло­ся вря­ту­ва­ти, при­чо­му на це ви­тра­ти­ли не всі ви­ді­ле­ні Єв­ро­ко­мі­сі­єю ко­шти — з ви­ді­ле­них 800 міль­йо­нів зло­тих за­оща­ди­ли 273 млн. Спра­ви в авіа­лі­ні­ях за­раз не зов­сім ста­біль­ні, але по­ві­дом­ля­ють, на­ба­га­то кра­ще, ніж бу­ли.

І все-та­ки це при­зна­че­н­ня ви­кли­кає ба­га­то за­пи­тань. На­при­клад, хто пер­ший на­звав це прі­зви­ще? І чи не­має тут еле­мен­ту ло­бі­зму? І чи існує си­сте­ма пе­ре­ві­рок кан­ди­да­тів на по­ді­бні по­сти? Оскіль­ки те, що го­во­рив Вой­цех Баль­чун на за­сі­дан­ні уря­ду, схо­же, не зро­зу­мів ні­хто з при­су­тніх. Однак дру­жно про­го­ло­су­ва­ли «за». Це но­ва фор­ма «крі­па­цтва»? Чи во­ни зна­ють щось та­ке, чо­го не зна­є­мо ми?

На­пе­ре­до­дні за­сі­да­н­ня уря­ду від­бу­лось ще одне ці­ка­ве зі­бра­н­ня — На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм (НРР). Ка­жуть, зби­ра­лись щоб син­хро­ні­зу­ва­ти ро­бо­ту.

До сло­ва — це пер­ше за­сі­да­н­ня НРР в 2016 ро­ці. Як за­зна­чи­ла в ко­мен­та­рі «Дню» на­ро­дний де­пу­тат, член НРР Ган­на Гопко, Ра­да по­вин­на бу­ла зі­бра­ти­ся ще в сі­чні. Але за­сі­да­н­ня що­раз пе­ре­но­си­лось че­рез... «уря­до­ву кри­зу», яка роз­по­ча­лась з за­яви про від­став­ку Ай­ва­ре­са Абра­ма­ві­чу­са По­пе­ре­днє за­сі­да­н­ня НРР (17те) бу­ло аж у гру­дні, і за­пам’ята­лось... ки­да­н­ням склян­ки з во­дою в го­ло­ву Оде­ської ОДА Ми­ха­ї­ла Са­а­ка­шві­лі. Остан­ньо­го до ре­чі не бу­ло на за­сі­дан­ні НРР у вів­то­рок. І по­мі­чник Са­а­ка­шві­лі, з яким спіл­ку­вав­ся «День», не міг по­ясни­ти від­су­тність «ше­фа» без узго­дже­н­ня з ке­рів- ни­цтвом: по­обі­ця­ли «пе­ре­дзво­ни­ти пі­зні­ше».

Як роз­по­від­ає у сво­їй де­таль­ній сте­но­гра­мі з за­сі­да­н­ня НРР Ва­ле­рій Пе­кар, прем’єр- мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман роз­по­чав зі слів, що уряд усві­дом­лює свою від­по­від­аль­ність.

За сло­ва­ми Гопко, у сво­є­му до­во­лі сти­сло­му ви­сту­пі прем’єр зу­пи­нив­ся на трьох по­зи­ці­ях: ми­тни­ця, кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни і бі­знес-клі­мат.

«Ті­ньо­ві по­то­ки це ви­клик всім нам, ми там на­ве­де­мо по­ря­док, але уряд не впо­ра­є­ться без під­трим­ки ін­ших від­по­від­них дер­жав­них ор­га­нів», — при­во­дить ци­та­ту Грой­сма­на Ва­ле­рій Пе­кар. І в той же час прем’єр під­кре­слив, що «ті, хто те­ро­ри­зує бі­знес, від­по­від­а­ти­муть на за­сі­дан­ні уря­ду...все, що сто­су­є­ться уря­ду, бу­де ду­же жорс­тко». Ці­ка­во, як ці ци­та­ти спів­став­ля­ю­ться у пре­мє­ра в го­ло­ві. Що ж до бі­знес-клі­ма­ту, то прем’єр за­зна­чив: ба­га­то пи­тань мо­же бу­ти ви­рі­ше­но адмі­ні­стра­тив­ним спосо­бом. Тоб­то без змін до за­ко­но­дав­ства? При­віт ру­чне управ­лі­н­ня?

Дру­гим пи­та­н­ням по­ряд­ку ден­но­го був роз­гляд про­по­зи­цій що­до пер­шо­чер­го­вих за­хо­дів у ре­фор­мах, які Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та та се­кре­та­рі­ат На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм під­го­ту­ва­ли на до­по­мо­гу но­во­при­зна­че­но­му уря­ду. Го­ло­ва АП Бо­рис Лож­кін пред­ста­вив два ве­ли­ких до­ку­мен­ти: Па­кет про­по­зи­цій до пла­ну дій з ре­форм на 2016 рік (87 сто­рі­нок фор­ма­ту А4); Про­по­зи­ції на 100 днів уря­ду (39 сто­рі­нок фор­ма­ту А3 із по­ти­жне­вим (!) пла­ном ро­бо­ти по 13 пер­шо­чер­го­вим ре­фор­мам). Якщо ко­ро­тко то їх суть зво­ди­ться: при­йма­є­мо 19 за­ко­нів, які хо­че МВФ, бо так ми ма­ти­ме­мо 1,7 млрд до­ла­рів від Фон­ду та ще 1 млрд до­ла­рів від США, ще п’ять, які хо­че ЄС, бо во­ни нам да­ють 705 млн єв­ро. Це — тер­мі­но­во! А да­лі, до кін­ця ро­ку, на­сту­пна про­гра­ма з МВФ на 1,7 млрд до­ла­рів, на­сту­пний транш ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги на 600 млн єв­ро, і так да­лі. А ще, окрім МВФ та ЄС, існує низ­ка дво­сто­рон­ніх угод, так що су­мар­на ці­на пи­та­н­ня — 5 млрд. Ра­зом у 2016 ро­ці має бу­ти роз­ро­бле­но і прийня­то 129 за­ко­но­про­е­ктів у сфе­рі су­до­вої ре­фор­ми, фі­скаль­ної та бю­дже­тної по­лі­ти­ки, де­ре­гу­ля­ції та кон­ку­рен­тної по­лі­ти­ки, ре­фор­ми ін­фра­стру­кту­ри, енер­ге­ти­ки, сіль­сько­го го­спо­дар­ства то­що.

Тут Пре­зи­дент, до ре­чі, на­га­дав, що се­ред тер­мі­но­вих зо­бов’язань (!) Укра­ї­ни, окрім за­ко­нів, та­кож при­зна­че­н­ня ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра.

На­ро­дний де­пу­тат Ган­на Гопко вва­жає 129 за­ко­но­про­е­ктів не­ре­а­лі­сти­чним пла­ном, бо най­го­лов­ні­ше — не­ма ро­зу­мі­н­ня як во­ни між со­бою ім­пле­мен­ту­ю­ться та як по­зна­ча­ти­муть на кра­ї­ні. Про що во­на за­зна­чи­ла і в ко­мен­та­рі «Дню», і на за­сі­дан­ні НРР. Лож­кін за­пе­ре­чив: ба­га­то за­ко­но­про­е­ктів вже го­то­ві, їх тре­ба ли­ше вне­сти на­но­во від іме­ні уря­ду, тож все це уря­ду по си­лах. Лож­кін за­кли­кав пар­ла­мент го­ло­су­ва­ти не так, як ми­ну­ло­го ро­ку, і ре­аль­но під­три­му­ва­ти уряд.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ГО­ЛО­ВА НБУ ВА­ЛЕ­РІЯ ГОНТАРЕВА НАГОЛОСИЛА, ЩО ПО­ТО­ЧНО­ГО РО­КУ МИ НЕ МО­ЖЕ­МО ЗНИЖУВАТИ ПО­ДА­ТКИ, БО МА­Є­МО ЗО­БОВ’ЯЗА­Н­НЯ ПЕ­РЕД МВФ; ВЖЕ 8 МІ­СЯ­ЦІВ НЕ­МАЄ ЧЕР­ГО­ВО­ГО ТРАНШУ, ТОЖ СПО­ЧА­ТКУ ОТРИ­МА­Є­МО ЙО­ГО, А НА НА­СТУ­ПНИЙ ТРАНШ БУ­ДЕ­МО... ПЕРЕДОМОВЛЯТИСЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.