З Днем на­ро­дже­н­ня, Ва­ша ве­ли­чність!

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Сьо­го­дні ви­пов­ню­є­ться 90 ро­ків ко­ро­ле­ві Єли­за­ве­ті ІІ, яка на­ро­ди­лась у Лон­до­ні і бу­ла пер­шою ди­ти­ною гер­цо­га Йорк­сько­го Аль­бер­та і йо­го дру­жи­ни ле­ді Єли­за­ве­ти Бо­уз Ла­йон. То­рік Єли­за­ве­ту ІІ ви­зна­ли най­по­пу­ляр­ні­шим мо­нар­хом за всю істо­рію Сполученого Ко­ро­лів­ства. Біль­ше то­го, 9 ве­ре­сня 2015 ро­ку во­на по­би­ла ре­корд сво­єї пра­пра­ба­бу­сі ко­ро­ле­ви Ві­кто­рії, яка пе­ре­бу­ва­ла при вла­ді 23 226 днів, 16 го­дин і май­же 30 хви­лин. Слід від­зна­чи­ти, що біль­шість бри­тан­ців ви­сту­па­ють за збе­ре­же­н­ня мо­нар­хії чо­му зна­чною мі­рою, мо­жна з пев­ні­стю ска­за­ти, спри­яє від­да­ність Єли­за­ве­ти слу­жін­ню сво­є­му на­ро­ду.

■ На­га­да­є­мо, в пер­шо­му сво­є­му ра­діо­звер­нен­ні з Кей­пта­у­на з на­го­ди сво­го 21-річ­чя май­бу­тня королева за­яви­ла: «Я за­яв­ляю пе­ред ва­ми, що все моє жи­т­тя, будь-то дов­ге чи ко­ро­тке, я при­свя­чу слу­жін­ню вам. І в ме­не не бу­де си­ли ви­ко­на­ти це рі­ше­н­ня, якщо ви не при­єд­на­є­тесь до ме­не, до чо­го я вас за­раз за­кли­каю».

■ Че­рез де­ся­ти­лі­т­тя — ко­ли королева Єли­за­ве­та ІІ го­ту­є­ться свя­тку­ва­ти 90-рі­чний юві­лей, — ці сло­ва все ще зву­чать щи­ро для її при­хиль­ни­ків. Для міль­йо­нів лю­дей мо­нарх, який слу­жить най­дов­ше в істо­рії кра­ї­ни, є ча­сти­ною тка­ни­ни бри­тан­сько­го су­спіль­ства і ста­біль­но­сті в їхньо­му жит­ті.

■ «Для ба­га­тьох із нас у на­шо­му жит­ті все, що ми зна­є­мо, це — королева. Во­на на мар­ках, які ми обли­зу­є­мо і кле­ї­мо на кон­вер­ти, во­на на мо­не­тах, яки­ми ми роз­пла­чу­є­мо­ся, во­на — уста­но­ва, на­ціо­наль­не на­дба­н­ня » , ска­за­ла в ін­терв’ ю NBC News ко­ро­лів­ський ко­ре­спон­дент га­зе­ти the Mail on Sunday Ке­ті Ні­кол.

■ «Як на­ція, ми хо­че­мо по­дя­ку­ва­ти на­шій ко­ро­ле­ві за її без­ме­жну слу­жбу, — за­зна­чає го­лов­ний ре­да­ктор лон­дон­сько­го жур­на­лу Majesty Ін­грід Сью­ард, — Ба­га­то лю­дей не до­жи­ва­ють і близь­ко до цьо­го ві­ку, але во­на про­дов­жує ви­ко­ну­ва­ти обов’яз­ки, ви­гля­да­ю­чи пре­кра­сно в яскра­во­му ко­льо­ро­во­му одя­зі, по­ти­ска­ю­чи ру­ки і роз­мов­ля­ю­чи з лю­дьми».

■ Жур­на­ліст і ко­ро­лів­ський ко­мен­та­тор Роя Нік­ка до­дав: « Во­на зі­йшла на трон, ко­ли їй ви­пов­ни­лось по­над 20 ро­ків і, я ду­маю, що в цій кра­ї­ні гро­мад­ськість ви­знає, за­хо­плю­є­ться і ці­нує той факт, що во­на від­да­ла фа­кти­чно все своє жи­т­тя слу­жін­ню».

■ І справ­ді, не­зва­жа­ю­чи на вік, королева 2015 ро­ку взя­ла участь у 306 за­хо­дах у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві Ве­ли­ко­бри­та­нії та Пів­ні­чної Ір­лан­дії й у 35 за кор­до­ном.

■ Принц Ві­льям, пе­ре­бу­ва­ю­чи ми­ну­ло­го ти­жня з ві­зи­том в Ін­дії, так ви­сло­вив­ся про свою ба­бу­сю: « Я не­ймо­вір­но ща­сли­вий, що в мо­є­му жит­ті є ба­бу­ся. Їй ви­пов­ни­ться 90 ро­ків, во­на над­зви­чай­но енер­гій­на і за­ли­ша­є­ться від­да­ною і спря­мо­ву­ю­чою си­лою на­шої сім’ї».

■ Королева від­зна­ча­ти­ме свій день на­ро­дже­н­ня зу­стріч­чю зі сво­ї­ми до­бро­зи­члив­ця­ми за ме­жа­ми зам­ку Він­дзор, на за­хо­ді від Лон­до­на. Пі­сля цьо­го во­на за­па­лить пер­ший із по­над 1000 ма­я­ків по всій кра­ї­ні на честь ці­єї по­дії.

■ На честь 90- го дня на­ро­дже­н­ня ко­ро­ле­ви Ве­ли­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­ти II Ко­ро­лів­ський мо­не­тний двір ви­пу­стив юві­лей­ні мо­не­ти в Ј5, при­кра­ше­ні тро­ян­да­ми.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО З САЙТА GUOTIDIANO.NET

ФОТО З САЙТА DOYLYMAIL.CO.UK

ФОТО З САЙТА WWW. PUBLIC.FR

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.