Во­ло­ди­мир ЛАНОВИЙ:

«Дер­жа­ва по­чи­на­є­ться з... на­у­ки»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Учо­ра го­стем «Дня» став мі­ністр еко­но­мі­ки Укра­ї­ни (1992 ро­ку), го­ло­ва Фон­ду дер­жав­но­го май­на (1997— 1998 ро­ків), на­ро­дний де­пу­тат II, V та VI скли­кань Во­ло­ди­мир ЛАНОВИЙ. За вер­сі­єю на­шо­го ви­да­н­ня, сьо­го­дні він є най­більш прийня­тним кан­ди­да­том на пост прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­на, який то­чно ді­а­гно­сту­вав про­бле­му: « Контр­ре­во­лю­ція в Укра­ї­ні по­ча­ла­ся в 1994 ро­ці».

Про бо­роть­бу олі­гар­хів про­ти се­ре­дньо­го бі­зне­су, про­бле­му Дон­ба­су і не­об­хі­дність ство­ре­н­ня аль­тер­на­ти­ви тра­ди­цій­ній енер­ге­ти­ці, роз­ви­ток на­у­ки « з якої по­чи­на­є­ться дер­жа­ва » та про те, чи мо­же­мо ми бу­ти аграр­ною дер­жа­вою, «День» по­го­во­рив з Во­ло­ди­ми­ром Ла­но­вим. На йо­го дум­ку еко­но­мі­ка зда­тна до са­мо­від­тво­ре­н­ня, але для цьо­го не­об­хі­дна низ­ка рі­шу­чих і кар­ди­наль­них кро­ків з бо­ку вла­ди. Зре­штою у ньо­го є ре­аль­на про­гра­ма ви­хо­ду з кри­зи, по­чи­на­ю­чи від ме­ди­ци­ни, до на­у­ки, від ро­бо­ти з се­ре­днім бі­зне­сом, до прин­ци­по­во­го ре­фор­му­ва­н­ня по­да­тко­вої си­сте­ми.

« Не­об­хі­дні ана­лі­ти­чні цен­три, — го­во­рить Во­ло­ди­мир Лановий, — які по­трі­бні перш за все Пре­зи­ден­ту, який має стра­те­гі­чні зав­да­н­ня і ви­зна­чає прі­о­ри­те­ти. Ми ма­є­мо фі­нан­су­ва­ти ін­но­ва­цій­ний, ма­лий бі­знес, фер­мер­ство і со­ці­аль­ні дер­жав­ні ви­да­тки. Де­які га­лу­зі по­трі­бно фі­нан­су­ва­ти при­ско­ре­но — та­кі як ін­фор­ма­цій­на еко­но­мі­ка чи но­ва енер­ге­ти­ка. Від­по­від­но, уряд не мо­же існу­ва­ти без рі­зно­го ти­пу на­у­ки. Але, на жаль, в де­яких ти­пах на­у­ки за­ці­кав­ле­ний ли­ше дрі­бний і се­ре­дній бі­знес, роз­ви­ток яких в кра­ї­ні не ви­гі­дний олі­гар­хам, а от­же во­ни ні­чо­го не зро­блять в цьо­му на­прям­ку. В сві­ті ж на­у­ку ру­ха­ють ве­ли­кі кор­по­ра­ції. Це то­му, що во­ни є одно­га­лу­зе­ви­ми кор­по­ра­ці­я­ми, а не олі­гар­хі­чні­ми — ба­га­то­га­лу­зе­ви­ми... Я впев­не­ний, що гро­ма­дян­ське су­спіль­ство під­ні­ме­ться, се­ре­дній і дрі­бний бі­знес ста­нуть більш зрі­ли­ми, і всі ці олі­гар­хі­чні офшо­ри бу­дуть не про нас. Ми очи­сти­мо кра­ї­ну».

Пов­не ін­терв’ю з Во­ло­ди­ми­ром Ла­но­вим чи­тай­те в най­ближ­чих но­ме­рах «Дня».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.