«Ві­ват, Оф­фен­бах!»

Град-кон­церт з укра­їн­сько-фран­цузь­ким ко­ло­ри­том

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

22кві­тня в На­ціо­наль­но­му те­а­трі опе­ре­ти лу­на­ти­муть тво­ри ви­да­тно­го ма­е­стро. Між­на­ро­дний про­ект при­свя­че­ний твор­чо­сті одно­го із за­снов­ни­ків кла­си­чної опе­ре­ти — Жа­ка Оф­фен­ба­ха. Ве­чір від­бу­де­ться в рам­ках «Фран­цузь­кої ве­сни в Укра­ї­ні». Тво­ри все­сві­тньо ві­до­мо­го ком­по­зи­то­ра про­зву­чать у ви­ко­нан­ні со­лі­стів та ор­ке­стру На­ціо­наль­ної опе­ре­ти, а за ди­ри­гент­ським пуль­том ви­сту­пить Фі­ліпп Уї (Фран­ція).

— «Ві­ват, Оф­фен­бах!» — мас­шта­бний твор­чий про­ект, який ста­не свя­том, як для по­ці­но­ву­ва­чів ми­сте­цтва, так і для ар­ти­стів і му­зи­кан­тів, — вва­жає Бо­г­дан СТРУ­ТИН­СЬКИЙ, ху­до­жній ке­рів­ник На­ціо­наль­ної опе­ре­ти. — А ще це ве­ли­че­зний до­свід та прекрасна ви­ко­нав­ська шко­ла для на­шо­го ко­ле­кти­ву.

— Сво­го ча­су Оф­фен­ба­ха на­зи­ва­ли «Мо­цар­том Єлі­сей­ських по­лей», — на­га­дує ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Фран­цузь­ко­го Ін­сти­ту­ту в Укра­ї­ні, ата­ше з пи­тань куль­ту­ри

Ма­тьє АРДЕН. — Му­зи­ка кла­си­ка про­дов­жує за­ча­ро­ву­ва­ти пу­блі­ку і сьо­го­дні. Опе­ре­ти Оф­фен­ба­ха при­кра­ша­ють афі­ші рі­зних те­а­трів сві­ту, про­те в Укра­ї­ні во­ни ви­ко­ну­ю­ться не ча­сто. Кон­церт «Ві­ват, Оф­фен­бах!» ви­пра­вить цю не­спра­ве­дли­вість. Со­лі­сти і му­зи­кан­ти На­ціо­наль­но­го те­а­тру опе­ре­ти ви­ко­на­ють най­більш бли­ску­чі урив­ки під ору­дою ма­е­стро Фі­лі­па Уї.

У про­гра­мі кон­цер­ту лу­на­ти­муть урив­ки з по­пу­ляр­них опе­рет «Ор­фей у пе­клі», «Прекрасна Єле­на» і «Па­ризь­ке жи­т­тя», а та­кож із не­ко­мі­чної ви­ста­ви «Каз­ки Го­фма­на».

ФОТО АНА­ТО­ЛІЯ ФЕДОРЦІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.