На­ві­що Укра­ї­ні Па­ризь­ка уго­да?

Еко­ло­ги за­кли­ка­ють Пе­тра По­ро­шен­ка під­пи­са­ти між­на­ро­дний до­го­вір що­до по­до­ла­н­ня на­слід­ків клі­ма­ти­чних змін

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Низ­ка не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій на­ді­сла­ла пре­зи­ден­ту Укра­ї­ни від­по­від­не від­кри­те звер­не­н­ня. Під­пи­са­н­ня за­пла­но­ва­не під час зу­стрі­чі Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН 22 кві­тня 2016 ро­ку в Нью-Йор­ку. Як про­ко­мен­ту­ва­ла екс­пер­тка На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни Ма­рія Стор­чи­ло, по­ки на сай­ті Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та не­має офі­цій­но­го під­твер­дже­н­ня ві­зи­ту, так са­мо від­су­тні спи­ски пред­став­ни­ків Укра­ї­ни на сай­ті ООН.

На­га­да­є­мо, Па­ризь­ка уго­да об’єд­нує світ за­для бо­роть­би з на­слід­ка­ми клі­ма­ти­чних змін, зокре­ма, ста­вить за ме­ту за­по­біг­ти під­ви­щен­ню тем­пе­ра­ту­ри на Зем­лі біль­ше, ніж на 2°С. «Під­пи­сан- ня уго­ди — це пев­не по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня, яке ви­зна­чає: Укра­ї­на зі сві­том чи йде про­ти те­чії. Оскіль­ки ЄС є лі­де­ром клі­ма­ти­чної по­лі­ти­ки, він про­су­вав під­пи­са­н­ня ці­єї уго­ди. Наш під­пис на цьо­му до­ку­мен­ті озна­ча­ти­ме, що бу­де­мо ру­ха­тись у на­пря­мі єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки, — по­яснює Ма­рія Стор­чи­ло. — Якщо Укра­ї­на не під­пи­ше ці­єї уго­ди, це озна­чає, що для нас та­кі на­галь­ні пи­та­н­ня, як енер­го­ефе­ктив­ність та від­нов­лю­валь­ні дже­ре­ла енер­гії, не­акту­аль­ні».

По­при вда­ле гео­гра­фі­чне роз­та­шу­ва­н­ня, на­ша дер­жа­ва від­чу­ває на­слід­ки змін клі­ма­ту, пер­ші озна­ки — ано­маль­на спека, ве­сня- ні сні­го­па­ди та на­віть лі­тні за­мо­роз­ки. На­ра­зі ми зо­бов’яза­лись до 2030 ро­ку ско­ро­ти­ти ви­ки­ди шкі­дли­вих ре­чо­вин на 40%. Як до­дає екс­пер­тка НЕЦУ, згі­дно з Па­ризь­кою уго­дою ко­жні п’ ять ро­ків кра­ї­ни ма­ють пе­ре­гля­да­ти ці зав­да­н­ня та збіль­шу­ва­ти свої зо­бов’ яза­н­ня у бо­роть­бі з клі­ма­ти­чни­ми змі­на­ми. Ще одна умо­ва уго­ди — її під­пи­сан­ти ма­ють роз­ро­би­ти дов­го­стро­ко­ву стра­те­гію роз­ви­тку еко­но­мі­ки, що ба­зу­ва­ти­ме­ться на утри­ман­ні ни­ні­шньої тем­пе­ра­ту­ри на Зем­лі. Тоб­то Укра­ї­на має за­свід­чи­ти мі­жна­ро­дним пар­тне­рам, що йде в но­гу з клі­ма­ти­чною по­лі­ти­кою сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.