Суд ви­знав уго­ду не­дій­сною

Дні­про­пе­тров­ський вій­сько­вий го­спі­таль по­вер­ну­ли дер­жа­ві

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖ­КОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Го­спо­дар­ський суд Дні­про­пе­тров­ської обла­сті ви­ніс рі­ше­н­ня по­вер­ну­ти все май­но вій­сько­во­го шпи­та­лю у вла­сність дер­жа­ви Укра­ї­на. Та­ким чи­ном, вій­сько­вий шпи­таль у Дні­про­пе­тров­ську зно­ву бу­де прийня­тий на ба­ланс ре­гіо­наль­но­го від­ді­ле­н­ня Фон­ду дер­жмай­на Укра­ї­ни, який і ви­сту­пив як по­зи­вач. Від­по­від­а­чем у спра­ві ви­кли­кав­ся один із ко­мер­цій­них бан­ків. Суд ви­знав уго­ду, за якою бу­ло від­чу­же­не май­но, з усі­ма змі­на­ми та до­пов­не­н­ня­ми, не­дій­сною і по­клав су­до­ві ви­тра­ти на спів­від­по­від­а­чів.

На­га­да­є­мо, по­вер­не­н­ня вій­сько­во­го шпи­та­лю в дер­жав­ну вла­сність по­ча­ли до­ма­га­ти­ся дні­про­пе­тров­ські во­лон­те­ри. З по­ча­тком бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі во­ни ви­яви­ли вра­жа­ю­чий факт — бу­дів­лі та зе­мель­на ді­лян­ка в цен­трі мі­ста, де роз­та­шо­ва­на вій­сько­ва ме­ди­чна уста­но­ва, вже дав­но пе­ре­бу­ва­ють у при­ва­тній вла­сно­сті. Обу­ре­ні во­лон­те­ри та по­ра­не­ні бій­ці не­о­дно­ра­зо­во про­во­ди­ли акції про­те­сту, щоб при­вер­ну­ти ува­гу до за­зна­че­ної про­бле­ми з бо­ку ке­рів­ни­цтва Укра­ї­ни. На­ре­шті, Дні­про­пе­тров­ська обл­держ­адмі­ні­стра­ція офі­цій­но за­яви- ла про те, що зби­ра­є­ться по­вер­ну­ти вій­сько­вий го­спі­таль дер­жа­ві. За да­ни­ми ОДА, ще 2007 ро­ку Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Укра­ї­ни пе­ре­да­ло одній із ком­па­ній по­над 10 ти­сяч ква­дра­тних ме­трів не­ру­хо­мо­сті і май­же чо­ти­ри ге­кта­ри зем­лі Дні­про­пе­тров­сько­го вій­сько­во­го го­спі­та­лю « для мо­дер­ні­за­ції ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної ба­зи». Для про­ве­де­н­ня ро­біт ця ком­па­нія взя­ла кре­дит у бан­ку на 130 млн гри­вень під за­ста­ву май­на го­спі­та­лю. Гро­ші не по­вер­ну­ли, то­му, зре­штою, за­став­не май­но пе­ре­йшло у вла­сність бан­ку. 2014 ро­ку бу­ли спро­би по­вер­ну­ти бу­дів­лю у вла­сність дер­жа­ви. Але пи­та­н­ня оста­то­чно не бу­ло ви­рі­ше­не, і спра­ва оскар­жу­ва­ла­ся в су­до­вих ін­стан­ці­ях. Те­пер до про­це­су до­лу­чи­ли­ся юри­сти Дні­про­пе­тров­ської ОДА.

Ра­зом із тим во­лон­те­ри та по­ра­не­ні бій­ці стри­во­же­ні ті­єю об­ста­ви­ною, що ке­рів­ни­ка Дні­про­пе­тров­сько­го вій­сько­во­го го­спі­та­лю, пол­ков­ни­ка А.Риль­сько­го не­спо­ді­ва­но звіль­ни­ли з по­са­ди. Во­ни го­во­рять, що са­ме він і роз­по­вів во­лон­те­рам про сум­нів­ні опе­ра­ції з дер­жав­ним май­ном. У Мі­н­обо­ро­ни по­ві­до­ми­ли, що А.Риль­сько­го пе­ре­во­дять на ви­щу по­са­ду в сто­ли­цю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.