«Про­ект 51/14»

На Во­ли­ні пи­шуть но­ві­тню істо­рію укра­їн­сько­го вій­ська

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

«Про­ект 51/14» — та­ку ро­бо­чу на­зву має май­бу­тня кни­га про окре­му ме­ха­ні­зо­ва­ну бри­га­ду, ко­тра дис­ло­ку­ва­ла­ся у Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му і пер­шою бу­ла ки­ну­та в бої не­ого­ло­ше­ної вій­ни на схо­ді. Її сол­да­ти та офі­це­ри про­йшли най­га­ря­чі­ші то­чки, ви­яви­ли чи­ма­ло зраз­ків ге­ро­ї­зму, але з чи­є­їсь злої во­лі бри­га­ду бу­ло спа­плю­же­но, роз­фор­мо­ва­но, змі­не­но на­зву, а ко­ли­шніх бій­ців і до­сі про­дов­жу­ють су­ди­ти за на­чеб­то са­мо­віль­не за­ли­ше­н­ня ча­сти­ни (при­чо­му за­ли­ше­н­ня це, якщо й бу­ло, то в мир­ний час, з ви­ни ко­ман­ди­рів). Са­ме бо­єць 51-ї бри­га­ди за­три­мав ро­сій­ських де­сан­тни­ків, ко­трі «за­блу­ди­ли­ся» на укра­їн­ській те­ри­то­рії. При­кла­дом че­сті, вмі­ло­го ко­ман­ду­ва­н­ня і фа­хо­во­сті у май­бу­тніх пра­цях про цю не­ого­ло­ше­ну вій­ну ста­не і при­клад ка­пі­та­на Ко­стян­ти­на Ко­ва­ля, ко­трий не тіль­ки зу­мів ор­га­ні­зу­ва­ти бій про­ти про­тив­ни­ка, ви­вів з Іло­вай­ськ­го ко­тла 40 сво­їх бій­ців, при­чо­му під час цьо­го ви­ве­де­н­ня на­ші хло­пці ще й узя­ли в по­лон де­сять ка­дро­вих ро­сій­ських вій­сько­вих...

Ни­ні, аби за­хи­сти­ти і своє до­бре ім’я, і ім’я бри­га­ди, ко­ли­шні во­ї­ни об’єд­ну­ю­ться у гру­пи, зби­ра­ють спо­га­ди оче­вид­ців і уча­сни­ків по­дій. «Про­ект 51/14» — це май­бу­тня книж­ка, ма­те­рі­а­ли в яку зби­рає Жан­на Бі­ло­цька. Во­на ка­же: «Ідея на­пи­са­н­ня книж­ки ви­зрі­ва­ла у ме­не дав­но, але я не на­ва­жу­ва­лась щось по­чи­на­ти, бо ро­зумі­ла, — са­мій не вда­сться це зро­би­ти. Адже об­сяг ро­бо­ти ве­ли­че­зний. Та ме­ні по­ща­сти­ло зна­йти одно­дум­ців, се­ред яких ре­да­ктор «Во­ло­ди­мир Ме­діа» Те­тя­на Па­ла­єв­ська, ко­ре­спон­дент га­зе­ти «Сло­во прав­ди» Те­тя­на Ізо­то­ва, во­лон­тер, який одним із пер­ших до­по­ма­гав бри­га­ді, а зго­дом пі­шов слу­жи­ти в її скла­ді, — Ро­ман Мартинюк. Ці лю­ди пер­ши­ми під­три­ма­ли ме­не, і зго­дом бу­ло ство­ре­но іні­ці­а­тив­ну гру­пу, яка спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми роз­по­чи­нає ро­бо­ту над на­пи­са­н­ням книж­ки. Го­лов­ною під­трим­кою є ке­рів­ни­цтво 14-ї ОМБр, яке по­го­ди­лось на спів­пра­цю. Це ду­же ва­жли­во для ко­ман­ди. Не за­ли­ши­лась осто­ронь і мі­ська вла­да, яка під­три­ма­ла про­ект, Спіл­ка ве­те­ра­нів АТО. Це ли­ше по­ча­ток, спо­ді­ва­юсь, що і на­да­лі нас під­три­му­ва­ти­муть і до­по­ма­га­ти­муть. Хо­чу акцен­ту­ва­ти ува­гу, що про­ект не є по­лі­ти­чним і до спів­пра­ці за­про­шу­є­мо всіх, хто мо­же і має ба­жа­н­ня до­по­мог­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.