По­ки... не за Лі Ку­ан Ю

Чи мо­жна при­зна­чи­ти про­фе­сій­но­го і по­ря­дно­го Ген­про­ку­ро­ра, пе­ре­пи­су­ю­чи за­ко­но­дав­ство «під ньо­го»?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Уряд, хоч і з ве­ли­ки­ми тру­дно­ща­ми, на­ре­шті при­зна­че­ний. Хо­ча по­са­да мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я так і за­ли­ша­є­ться ва­кан­тною. Ва­кан­тною за­ли­ша­є­ться і ще одне ду­же ва­жли­ве крі­сло в кра­ї­ні — по­са­да Ген­про­ку­ро­ра. І з цим зно­ву ве­ли­кі тру­дно­щі. Бо, як і ра­ні­ше, се­ред основ­них кри­те­рі­їв ви­зна­че­н­ня кан­ди­да­ту­ри — має бу­ти «свій».

■ «На сьо­го­дні кіль­ка основ­них кан­ди­да­тів на по­са­ду очіль­ни­ка Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, — ді­ли­ться з «Днем» на­ро­дний де­пу­тат із «На­ро­дно­го фрон­ту» на умо­вах ано­нім­но­сті. — Основ­ний кан­ди­дат — Юрій Лу­цен­ко, до яко­го «при­ли­пло» клі­ше «кум По­ро­шен­ка», оскіль­ки він ду­же близь­кий до Пре­зи­ден­та. Дру­гий ва­рі­ант — гу­бер­на­тор До­неч­чи­ни Пав­ло Же­брів­ський. Тре­тій ва­рі­ант — хтось із ни­ні­шніх за­сту­пни­ків Ген­про­ку­ро­ра — Юрій Столярчук або Юрій Сев­рук».

■ Во­че­видь, у ста­рих тра­ди­ці­ях вла­да ви­рі­ши­ла ігно­ру­ва­ти дум­ку гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства та екс­пер­тних кіл, які ви­сту­па­ють про­ти будь-яко­го з пе­ре­лі­че­них кан­ди­да­тів. «Юрій Лу­цен­ко — один з не­ба­га­тьох, хто мо­же ска­за­ти Пе­тру Порошенко «ні», але клю­чо­ве пи­та­н­ня в то­му, що у ньо­го не­має про­фе­сій­но­го до­сві­ду — це ли­ше свід­чить про те, що всі спра­ви у ГПУ і на­да­лі бу­дуть «під кон­тро­лем», — го­во­рить один із по­за­фра­кцій­них кан­ди­да­тів. — Пі­сля то­го, як Пре­зи­дент про­ва­лив­ся з Яре­мою та Шо­кі­ним, він не має мо­раль­но­го пра­ва без кон­суль­та­цій з гро­мад­ські­стю при­зна­ча­ти но­во­го Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра».

■ Та на Бан­ко­вій ін­ша дум­ка. Щоб «основ­ний кан­ди­дат» — ексмі­ністр вну­трі­шніх справ та го­ло­ва фра­кції БПП Юрій Лу­цен­ко зміг очо­ли­ти ГПУ, йо­го одно­пар­тій­ці на­ро­дні депутати вже за­ре­є­стру­ва­ли від­по­від­ний за­ко­но­про­ект, який до­зво­ляє лю­ди­ні без ви­щої юри­ди­чної осві­ти і до­сві­ду ро­бо­ти у про­ку­ра­ту­рі обійня­ти цю по­са­ду.

■ «Якщо йде­ться про те, щоб ухва­лю­ва­ти за­кон, який до­зво­ляє лю­ди­ні без ви­щої юри­ди­чної осві­ти обійня­ти да­ну по­са­ду, ми в «На­ро­дно­му фрон­ті» ба­жа­є­мо ро­зу­мі­ти пов­ну кар­ти­ну ба­че­н­ня Пре­зи­ден­та: на­ві­що цей за­кон, хто пре­тен­дує на по­са­ду Ген­про­ку­ро­ра, чо­му, яке у ньо­го ба­че­н­ня ро­бо­ти та ін­ші пи­та­н­ня, — про­дов­жує наш спів­ро­змов­ник із «На­ро­дно­го фрон­ту». — Зви­чай­но, Пре­зи­дент міг би іні­ці­ю­ва­ти кон­курс що­до обра­н­ня кан­ди­да­ту­ри на по­са­ду Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра, але на­ра­зі цьо­го че­ка­ти не слід». За йо­го сло­ва­ми, фра­кція має і свої ви­мо­ги що­до ке­рів­ни­цтва Ген­про­ку­ра­ту­ри. «На сьо­го­дні «На­ро­дний фронт» сфор­му­вав свою пе­ре­го­вор­ну по­зи­цію і готовий під­три­ма­ти кан­ди­да­ту­ру від Пре­зи­ден­та в ра­зі, якщо бу­де за­до­во­ле­но на­ші про­по­зи­ції що­до пер­шо­го за­сту­пни­ка і за­сту­пни­ка Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра. Ми ба­жа­є­мо урів­но­ва­жи­ти й кон­тро­лю­ва­ти те, що від­бу­ва­ти­ме­ться в ГПУ».

■ «Лю­ди­на, яка очо­лить про­ку­ра­ту­ру, не має бу­ти із си­сте­ми про­ку­ра­ту­ри, — го­во­рить ін­ший пред­став­ник «На­ро­дно­го фрон­ту» Ми­ко­ла Кня­жи­цький. — Ра­зом з тим, я вва­жаю, що це має бу­ти укра­ї­нець із ви­щою юри­ди­чною осві­тою і пев­ним про­фе­сій­ним до­сві­дом, який ма­ти­ме до­сить пов­но­ва­жень і вну­трі­шньої си­ли, щоб си­сте­ма йо­го не від­ки­ну­ла. Не мо­жна, щоб за­ле­жність Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра ще біль­ше зро­ста­ла від Пре­зи­ден­та. Я під­три­мую ідею кон­кур­су на за­мі­ще­н­ня по­са­ди Ген­про­ку­ро­ра, і бу­ло б не­по­га­но, як­би са­ме Пре­зи­дент за­про­по­ну­вав та­кий фор­мат при­зна­че­н­ня. Ін­ший ва­рі­ант — як­би він без кон­кур­су взяв на се­бе від­по­від­аль- ність і за­про­по­ну­вав на цю по­са­ду ко­гось, хто не пов’яза­ний із по­лі­ти­чним кла­сом і є не­за­ле­жною фі­гу­рою».

■ Що ду­ма­ють з цьо­го при­во­ду в БПП? «Пе­ре­за­ван­та­же­н­ня в ГПУ в пла­ні по­яви но­вих облич не від­бу­ло­ся, — ді­ли­ться з «Днем» Ва­ле­рій Па­цкан. — Ми ба­чи­ли, що ре­аль­но пе­ре­та­су­ва­ла­ся ко­ло­да карт і ке­рів­ни­ки про­ку­ра­ту­ри про­сто по­мі­ня­ли­ся мі­сця­ми. В та­ко­му ра­зі по­трі­бно пе­ре­за­ван­та­жи­ти си­сте­му за до­по­мо­гою лю­ди­ни «ззов­ні». Я спо­ді­ва­юсь і ві­рю, що Юрій Лу­цен­ко змо­же ста­ти фа­кто­ром пе­ре­за­ван­та­же­н­ня. Зви­чай­но, ба­га­то пи­тань що­до за­ко­но­про­е­кту, зав­дя­ки яко­му по­са­ду очіль­ни­ка ГПУ мо­же обійня­ти лю­ди­на без ви­щої юри­ди­чної осві­ти, але якщо це мо­же да­ти ко­ристь, то слід спро­бу­ва­ти про­ве­сти та­кий екс­пе­ри­мент».

■ Тож якщо го­ло­су­ва­н­ня за Ген­про­ку­ро­ра від­бу­ва­ти­ме­ться у че­твер, то БПП і «На­ро­дно­му фрон­ту» знов до­ве­де­ться шу­ка­ти го­ло­си по­за ко­а­лі­цєю, як це бу­ло під час при­зна­че­н­ня но­во­го уря­ду. Ва­рі­ан­ти два — або спів­пра­ця з «Во­лею на­ро­ду» та «Ві­дро­дже­н­ням», або з «Опо­бло­ком».

«Ми го­то­ві під­три­ма­ти на по­са­ді Ген­про­ку­ро­ра че­сно­го по­лі­ти­ка Лу­цен­ка... Іго­ря Лу­цен­ка», — жар­ту­ють у «Ба­тьків­щи­ні». «Моя по­зи­ція чі­тка: на по­са­ді Ген­про­ку­ро­ра має бу­ти про­фе­сіо­нал, — го­во­рить сам член фра­кції Ігор Лу­цен­ко. — Якщо нам про­по­ну­ють не про­фе­сіо­на­ла, то по­трі­бно об­ґрун­ту­ва­ти, чо­му са­ме. Але Пре­зи­дент ро­зу­міє, що на та­ко­му ор­га­ні, як ГПУ, мо­жна успі­шно пі­а­ри­тись, і щоб цей пі­ар був позитивним, по­трі­бен свій фор­маль­ний очіль­ник і гар­ний спі­кер. У Юрія Лу­цен­ка до­бре під­ві­ше­ний язик, він має ве­ли­кий до­свід бре­ха­ти міль­йо­нам лю­дей, мо­же пу­сти­ти пил в очі у ви­гля­ді яки­хось «ре­форм», мо­же на­віть по­вер­ну­ти до Ген­про­ку­ра­ту­ри Са­ква­ре­лі­дзе та Ка­ська. Але суть за­ли­ша­ти­ме­ться в то­му, що ті спра­ви, які по­трі­бні Пре­зи­ден­то­ві, ве­сти­му­ться, які не тре­ба — бу­дуть галь­му­ва­ти­ся».

■ «Кон­кур­си — не па­на­цея для по­ді­бних при­зна­чень, — до­дає Лу­цен­ко. — По­трі­бно змі­ню­ва­ти Кон­сти­ту­цію, фун­кції про­ку­ра­ту­ри, її пов­но­ва­же­н­ня, а та­кож про­це­ду­ру при­зна­че­н­ня Ген­про­ку­ро­ра. Це пер­ше, що пе­ред­ба­ча­ла пар­ла­мент­ська ко­а­лі­цій­на уго­да — змі­ни до Кон­сти­ту­ції, нор­маль­ний та чі­ткий роз­по­діл гі­лок вла­ди».

■ «Ми по­вин­ні при­пи­ни­ти ста­ви­ти на пер­ший план прі­зви­ща, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат від «Са­мо­по­мо­чі» Ру­слан Си­до­ро­вич. — До­ки ми не по­чне­мо бу­ду­ва­ти пра­виль­ні си­сте­ми, які пра­цю­ють не­за­ле­жно від то­го, які лю­ди до них при­хо­дять, ми ба­чи­ти­ме­мо за­ан­га­жо­ва­ність, не­ефе­ктив­ність, ко­ру­пцію та низ­ку ін­ших не­га­тив­них явищ, які є в кра­ї­ні. На­ша ре­фор­ма ГПУ бу­ла про­ва­ле­на пов­ні­стю — не че­рез не­які­сний за­кон, а че­рез не­ба­жа­н­ня ке­рів­ни­цтва Ген­про­ку­ра­ту­ри і са­мо­го Віктора Шо­кі­на за­йма­ти­ся ре­фор­мою. Тож сьо­го­дні прин­ци­по­во взя­ти­ся за всю си­сте­му про­ку­ра­ту­ри, бо за­ли­ши­ти її в ни­ні­шньо­му ви­гля­ді — озна­чає без­від­по­від­аль­но ста­ви­тись до на­ших гро­ма­дян. То­му, по-пер­ше, ми ви­ма­га­є­мо змі­ни фор­ма­ту під­бо­ру кан­ди­да­та. Су­спіль­ство на сьо­го­дні ви­ма­гає, щоб ця осо­ба бу­ла про­фе­сій­ною і мо­раль­ною. Ге­не­раль­ний про­ку­рор — це пред­став­ник одно­го з най­го­лов­ні­ших пра­во­охо­рон­них ві­домств, який має бу­ти рів­но­від­да­ле­ним від усіх по­лі­ти­ків — Пре­зи­ден­та, Вер­хов­ної Ра­ди, Ка­бмі­ну, пар­ла­мент­ських фра­кцій і по­лі­ти­чних сил».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

НЕФОРМАЛЬНИЙ І ФОР­МАЛЬ­НИЙ КЕ­РІВ­НИК ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ­СЬКОЇ ФРА­КЦІЇ «БЛОК ПЕ­ТРА ПО­РО­ШЕН­КА» — ІГОР КОНОНЕНКО ТА ЮРІЙ ЛУ­ЦЕН­КО. ОСТАН­НІЙ — ОДИН ІЗ ПРЕ­ТЕН­ДЕН­ТІВ НА ПО­СА­ДУ ГЕН­ПРО­КУ­РО­РА, ДЛЯ ЯКО­ГО НА­ВІТЬ ЗБИ­РА­Ю­ТЬСЯ ЗМІ­НИ­ТИ... ЗА­КО­НО­ДАВ­СТВО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.