Ма­лай­зія за­про­по­ну­ва­ла Укра­ї­ні спіль­не ви­ро­бни­цтво зброї

Це від­бу­ло­ся під час між­на­ро­дної ви­став­ки «DSA 2016», на якій бу­ло пред­став­ле­но про­ду­кцію «Укр­обо­рон­про­му»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

За­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни Ма­лай­зії Мохд Джо­ха­рі Ба­ха­рум від­зна­чив ви­со­кі та­кти­ко-те­хні­чні ха­ра­кте­ри­сти­ки укра­їн­сько­го озбро­є­н­ня і вій­сько­вої те­хні­ки та за­про­по­ну­вав «Укр­обо­рон­про­му» спів­пра­цю­ва­ти в га­лу­зях ви­ро­бни­цтва бро­не­те­хні­ки і про­ти­тан­ко­во­го озбро­є­н­ня. Крім то­го, ко­ман­ду­вач вій­сько- во-мор­ських сил Ма­лай­зії Адмі­рал Тан Срі Абдул Азіз Бін Ха­джі Джа­фар у хо­ді зу­стрі­чі з ген­ди­ре­кто­ром «Укр­обо­рон­про­му» Ро­ма­ном Ро­ма­но­вим за­про­по­ну­вав кон­цер­ну спіль­не про­е­кту­ва­н­ня па­труль­них ка­те­рів і їхнє подаль­ше спіль­не ви­ро­бни­цтво на одно­му із су­дно­бу­дів­них під­при­ємств Ма­лай­зії. Як по­ві­дом- ляє прес-слу­жба укра­їн­сько­го дер­жав­но­го кон­цер­ну, на стен­ді «Укр­обо­рон­про­му» пред­став­ле­ні ма­ке­ти авіа­цій­них ра­кет, но­вих зраз­ків бро­не­тан­ко­вої те­хні­ки та ле­ген­дар­ної Б М« Оплот », си­сте­ми оптик оеле­ктрон­но­го при­ду­ше­н­ня« А д рос », ав­то­ма­ти­чних гар­мат та мі­но­ме­тів.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.