«Ляль­ка. Но­ва істо­рія Коп­пе­лії» — 30 кві­тня, Ки­їв­ський му­ні­ци­паль­ний те­атр опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юна­цтва

Den (Ukrainian) - - Культура -

Лі­бре­то сут­тє­во пе­ре­пи­сав, а та­кож здій­снив по­ста­нов­ку та­ла­но­ви­тий мо­ло­дий хо­ре­о­граф, со­ліст «Ки­їв модерн-ба­ле­ту» Сер­гій Кон — за цю ви­ста­ву він одер­жав «Ки­їв­ську пе­кто­раль» у но­мі­на­ції «Кра­щий ре­жи­сер­ський де­бют». Істо­рія про ге­ро­їв ро­ман­ти­чної каз­ки-но­ве­ли «Пі­ща­на лю­ди­на» Го­фма­на про ля­льок, які ожи­ли зав­дя­ки екс­пе­ри­мен­там про­фе­со­ра ал­хі­мії Коп­пе­лі­у­са, у ви­ста­ві на­бу­ла фі­ло­соф­сько­го змі­сту. Це роз­по­відь про ство­ре­н­ня до­ско­на­лої Ляль­ки, яка по­вин­на бу­ла до­по­мог­ти ча­рів­ни­ко­ві Коп­пе­лі­у­су (Ар­тем Тим­чук) за­хо­пи­ти вла­ду над люд­ством. Але ляль­ка Коп­пе­лія (цю роль ви­ко­нує прекрасна ба­ле­ри­на Міе На­га­са­ва), яка отри­ма­ла зав­дя­ки ча­рів­но­му ка­ме­ню не ли­ше люд­ську по­до­бу, а й ду­шу і по­чу­т­тя, зумі­ла про­ти­сто­я­ти Коп­пе­лі­у­су і ра­зом із Фран­цем (Вла­ди­слав Єв­ту­шен­ко) вря­ту­ва­ли мі­сто та йо­го ме­шкан­ців від злих по­ми­слів Ча­клу­на. Цей ба­лет про­бу­джує щи­рі по­чу­т­тя — лю­дя­ність, до­бро­зи­чли­вість і чуй­не став­ле­н­ня до ін­ших.

ФОТО СЕР­ГІЯ ЄФАНОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.