V. S. O. P. Юрій Ан­дру­хо­вич + Karbido + VJ Group CUBE — 26 кві­тня, Оде­са; 28 кві­тня, Ки­їв (Арт-хол)

Den (Ukrainian) - - Культура - ФОТО З САЙТА PROMIN.CV.UA

Укра­їн­ський пи­сьмен­ник Юрій Ан­дру­хо­вич і поль­ський гурт Karbido ви­сту­плять у Ки­є­ві та Оде­сі зі спе­ці­аль­ною про­гра­мою V.S.O.P., під­го­тов­ле­ною до де­ся­ти­річ­чя з ча­су ви­хо­ду їхньо­го пер­шо­го спіль­но­го аль­бо­му «Са­мо­гон». Стри­жнем про­гра­ми ста­нуть онов­ле­ні вер­сії дев’яти ком­по­зи­цій «Са­мо­го­ну». Їх до­пов­нить своє­рі­дний the best — ви­бра­ні тво­ри з подаль­ших «Ци­на­мо­ну», «Аб­сен­ту» і Atlas Estremo. «Са­мо­гон» по­єд­нав вір­ші Ю. Ан­дру­хо­ви­ча зі збір­ки «Пі­сні Мер­тво­го Пів­ня» з джа­зо­во-ро­ко­ви­ми Karbido. Аль­бом «Ци­на­мон», за осно­ву яко­го бу­ло взя­то по­е­зію з «Ек­зо­ти­чних пта­хів і ро­слин», звер­нув­ся до за­бу­тих місць та мі­сте­чок Га­ли­чи­ни пер­шої по­ло­ви­ни ХХ ст., що зни­ка­ють се­ред вій­ни. Кон­цер­тна вер­сія «Ци­на­мо­ну» зна­йшла осо­бли­ве ві­зу­аль­не оздо­бле­н­ня (Ар­тПо­ле, VJ Group CUBE, Ель­жбе­та Бі­ри­ло), зав­дя­ки чо­му му­зи­ка й по­е­зія на­бу­ли до­да­тко­во­го ви­мі­ру. Оста­н­ня ча­сти­на три­ло­гії, «Аб­сент» — муль­ти­ме­дій­на вистава на сти­ку по­е­зії, про­зи та кі­но. Ви­да­ний 2015 ро­ку Atlas Estremo, по­е­ти­чно пре­па­ро­ва­на про­за із «Ле­кси­ко­ну ін­тим­них міст» та аван­гар­дно-пан­ко­во­джа­зо­ві еска­па­ди — це ав­тор­ська по­до­рож нав­ко­ло сві­ту спо­га­дів і роз­ча­ру­вань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.