«Са­ма­ри­тя­ни з Мар­ко­вої» — Му­зей істо­рії Ки­є­ва

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

До­ку­мен­таль­на фо­то­ви­став­ка є спіль­ною акці­єю Му­зею та По­соль­ства Ре­спу­блі­ки Поль­ща. Під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни ро­ди­на Ві­кто­рії та Юзе­фа Уль­мів по­жер­тву­ва­ли сво­їм жи­т­тям, ря­ту­ю­чи ін­ших. Тра­гі­чна істо­рія ці­єї сім’ї ста­ла по­штов­хом до ство­ре­н­ня в се­лі Мар­ко­вій, де ме­шка­ли Уль­ми, Му­зею по­ля­ків, ко­трі від­да­ли своє жи­т­тя, ря­ту­ю­чи єв­ре­їв під час оку­па­ції Поль­щі на­ци­ста­ми. 1939 ро­ку в се­лі Мар­ко­вій ме­шка­ли трид­цять ро­дин єв­ре­їв, близь­ко 120 лю­дей. Влі­тку та во­се­ни 1942-го біль­шість із них бу­ло роз­стрі­ля­но нім­ця­ми, але ча­сти­ну єв­ре­їв схо­ва­ли у се­бе су­сі­ди-по­ля­ки. Одні­єю з та­ких ро­дин бу­ли Уль­ми. По­при те, що во­ни са­мі ма­ли ше­сте­ро ді­тей, Уль­ми при­хи­сти­ли під сво­їм да­хом ще дві єв­рей­ські ро­ди­ни — Ґоль­дма­нів та Шал­лів, за­га­лом во­сьме­ро лю­дей. 1944 ро­ку на Уль­мів до­не­сли по­лі­ца­ям. На­ци­сти роз­стрі­ля­ли всіх — до­ро­слих та ді­тей. 1995 ро­ку Ві­кто­рію та Юзе­фа Уль­мів бу­ло про­го­ло­ше­но Пра­ве­дни­ка­ми на­ро­дів сві­ту, а в бе­ре­зні 2016 ро­ку в се­лі Мар­ко­вій від­кри­то Му­зей. Ви­став­ку мо­жна від­ві­да­ти до 3 трав­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.