Топ-20 най­більш акту­аль­них зав­дань

Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ція за­яви­ла про очі­ку­ва­н­ня від но­во­го уря­ду

Den (Ukrainian) - - Еко­но­мі­ка - Ал­ла ДУ­БРО­ВИК-РО­ХО­ВА, «День»

● ФІ­СКАЛЬ­НА ТА МО­НЕ­ТАР­НА ПО­ЛІ­ТИ­КА

1. Лі­бе­ра­лі­зу­ва­ти ва­лю­тне ре­гу­лю­ва­н­ня та ска­су­ва­ти обме­же­н­ня на ви­пла­ту ди­ві­ден­дів іно­зем­ним ін­ве­сто­рам. 2. За­без­пе­чи­ти пов­не та про­зоре від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ. 3. За­про­ва­ди­ти обов’яз­ко­ве ви­ко­ри­ста­н­ня РРО для пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку. 4. Звіль­ни­ти від опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня про­ду­ктів ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня, а та­кож вве­зе­н­ня пре­па­ра­тів для клі­ні­чних до­слі­джень. 5. За­без­пе­чи­ти рів­ні кон­ку­рен­тні умо­ви у сфе­рі на­да­н­ня бан­ків­ських по­слуг дер­жав­ним уста­но­вам. 6. Ро­зро­би­ти та по­слі­дов­но ре­а­лі­зо­ву­ва­ти дов­го­стро­ко­ву стра­те­гію роз­ви­тку ІТ-ін­ду­стрії та збе­рег­ти спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня.

● МИ­ТНИ­ЦЯ ТА ЗОВ­НІ­ШНЯ ТОР­ГІВ­ЛЯ

7. Пі­дго­ту­ва­ти та вне­сти до Вер­хов­ної Ра­ди за­ко­но­про­ект про ро­ку; за­без­пе­чи­ти кон­со­лі­да­цію і від­су­тність роз­хо­джень при опра­цю­ван­ні пи­тань між Ко­мі­те­том Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я та МОЗ сто­сов­но усіх кон­це­пцій у сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я.

● АГРАР­НИЙ СЕ­КТОР ТА ХАР­ЧО­ВА ПРО­ДУ­КЦІЯ

11. Ви­рі­ши­ти про­бле­ми не­мо­жли­во­сті зни­ще­н­ня не­при­да­тних пе­сти­ци­дів шля­хом на­да­н­ня Мі­ні­стер­ством еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів до­зво­лу на транскор­дон­не пе­ре­ве­зе­н­ня пе­сти­ци­дів з ме­тою їх подаль­шо­го зни­ще­н­ня за­кор­до­ном. 12. Ска­су­ва­ти дер­жав­не ці­но­ве ре­гу­лю­ва­н­ня со­ці­аль­но зна­чу­щих про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. 13. Зни­зи­ти не­по­мір­ні та не­о­б­ґрун­то­ва­ні роз­мі­ри пла­ти за по­слу­ги, які на­да­ю­ться ре­гіо­наль­ни­ми слу­жба­ми дер­жав­но­го ве­те­ри­нар­но- са­ні­тар­но­го кон­тро­лю, і за­твер­ди­ти но­ві еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­ні та у від­по­від­но­сті з чин­ним за­ко­но­дав­ством роз­мі­ри пла­ти.

● ПРИ­РО­ДНІ РЕ­СУР­СИ

17. Ро­зро­би­ти стра­те­гію роз­ви­тку лі­со­вої га­лу­зі Укра­ї­ни; за­про­ва­ди­ти ефе­ктив­ний і про­зо­рий облік де­ре­ви­ни для всіх по­стій­них лі­со­ко­ри­сту­ва­чів та за­без­пе­чи­ти ді­є­вий кон­троль за її ви­ко­ри­ста­н­ням; ство­ри­ти ефе­ктив­ну і про­зо­ру си­сте­му ре­а­лі­за­ції лі­со­ма­те­рі­а­лів не­о­бро­бле­них та за­без­пе­чи­ти ді­є­вий кон­троль за її ви­ко­на­н­ням. 18. Ви­ро­би­ти єди­ний під­хід до за­сто­су­ва­н­ня По­ряд­ку на­да­н­ня спе­ці­аль­них до­зво­лів на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми для ви­до­бу­ва­н­ня ко­ри­сних ко­па­лин.

● ІН­ШЕ

19. Ска­су­ва­ти про­це­ду­ру по­втор­но­го по­го­дже­н­ня актів КМУ че­рез змі­ну ке­рів­ни­ків ор­га­ну, який брав участь у під­го­тов­ці по­да­но­го КМУ про­е­кту акту. 20. Ство­ри­ти умо­ви для фун­кціо­ну­ва­н­ня ефе­ктив­ної си­сте­ми за­хи­сту ав­тор­ських прав в Укра­ї­ні.

ФО­ТО АР­ТЕ­МА СЛІ­ПА­ЧУ­КА / «День»

ВІ­ЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІ­НІСТР — МІ­НІСТР РЕ­ГІО­НАЛЬ­НО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ, БУ­ДІВ­НИ­ЦТВА ТА ЖИ­ТЛО­ВО-КО­МУ­НАЛЬ­НО­ГО ГО­СПО­ДАР­СТВА УКРА­Ї­НИ ГЕН­НА­ДІЙ ЗУБ­КО ТА НО­ВО­ПРИ­ЗНА­ЧЕ­НИЙ МІ­НІСТР ЕНЕР­ГЕ­ТИ­КИ ІГОР НА­СА­ЛИК ЩОСЬ АКТИВ­НО ОБГО­ВО­РЮ­ВА­ЛИ НА ЗА­СІ­ДАН­НІ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ РА­ДИ РЕ­ФОРМ. МО­ЖЛИ­ВО, ДО­МОВ­ЛЯ­ЛИ­СЯ ПРО ПО­РЯ­ДОК ДЕН­НИЙ НА­СТУ­ПНО­ГО ЗА­СІ­ДА­Н­НЯ, АДЖЕ ЙО­ГО АНОН­СО­ВА­НА ТЕ­МА — ЕНЕР­ГО­ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.