Со­ром між­на­ро­дно­го мас­шта­бу

Den (Ukrainian) - - Еко­но­мі­ка - Ал­ла ДУ­БРО­ВИК-РО­ХО­ВА, «День»

Центр про­ти­дії ко­ру­пції не отри­му­вав гро­шей на ре­фор­му Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри — до­ку­мент із По­соль­ства США

Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Центр про­ти­дії ко­ру­пції» не отри­му­ва­ла гро­шей від уря­ду США на під­трим­ку ре­форм у Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі Укра­ї­ни.

Про це йде­ться в офі­цій­но­му ли­сті ди­ре­кто­ра Бю­ро з пра­во­охо­рон­ної ді­яль­но­сті та між­на­ро­дної бо­роть­би з не­за­кон­ним обі­гом нар­ко­ти­ків По­соль­ства США в Укра­ї­ні Крі­сто­фе­ра Смі­та, який адре­со­ва­но гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції та який є в роз­по­ря­джен­ні ре­да­кції «Дня».

Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки не на­да­ва­ли пря­мої бю­дже­тної під­трим­ки ГПУ чи ін­шим дер­жав­ним ор­га­нам, а два міль­йо­ни до­ла­рів США, які ни­ні роз­шу­ку­ють слід­чі ГПУ, отри­ма­ли Мі­жна­ро­дна ор­га­ні­за­ція з роз­ви­тку пра­ва (IDLO) та Мі­ні­стер­ство юсти­ції США, за­зна­че­но в ли­сті.

«Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки та­кож на­да­ли IDLO грант у роз­мі­рі 189 765,50 до­ла­рів США, які бу­ло пе­ре­да­но Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції з єди­ною ме­тою ін­сти­ту­цій­ної роз­бу­до­ви На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни та Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри. Ці ко­шти бу­ли пов­ні­стю від­окрем­ле­ні від тих двох міль­йо­нів до­ла­рів, що на­да­ва­ли­ся IDLO для сти­му­лю­ва­н­ня по­трі­бних ре­форм у Ге­не­раль­ний про­ку­ра­ту­рі Укра­ї­ні», — йде­ться в ли­сті з По­соль­ства США.

Та­кож аме­ри­кан­ці за­зна­чи­ли, що пов­ні­стю за­до­во­ле­ні тим, що до­по­мо­га, на­да­на ЦПК, бу­ла ви­ко­ри­ста­на ли­ше для за­зна­че­них ці­лей, тоб­то роз­бу­до­ви но­вих ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів. Крім то­го, По­соль­ство США не звер­та­ло­ся ні до Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни, ні до ін­шо­го дер­жав­но­го ор­га­ну з про­ха­н­ням про­ве­сти роз­слі­ду­ва­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня ви­ді­ле­них ко­штів.

«Від­по­відь від По­соль­ства США — без­за­пе­ре­чне під­твер­дже­н­ня то­го, що спра­ву в ГПУ по­ру­ши­ли без­під­став­но і дії слід­чих — не­за­кон­ні. Ми пе­ре­ко­на­ні, що це — пря­мі вка­зів­ки ке­рів­ни­цтва Шо­кі­на — Сев­ру­ка — Сто­ляр­чу­ка, яке зво­дить ра­хун­ки з гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю. Са­ме то­му в ГПУ не ква­пля­ться роз­слі­ду­ва­ти об­ста­ви­ни по­ру­ше­н­ня ці­єї аб­сур­дної спра­ви за на­шою за­явою — всу­пе­реч за­ко­ну, ві­до­мо­стей до­сі не вне­се­но в єди­ний ре­єстр до­су­до­вих роз­слі­ду­вань», — по­яснює юрист Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Оле­на Щер­бан.

На­га­да­є­мо, 30 бе­ре­зня ЦПК по­дав за­яву про зло­чин на ГПУ і за­жа­дав роз­слі­ду­ва­ти дії слід­чих та про­ку­ро­рів, які, на дум­ку акти­ві­стів, від­кри­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня що­до гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції всу­пе­реч за­ко­ну й фа­бри­ку­ва­ли ма­те­рі­а­ли спра­ви.

На без­ді­яль­ність ГПУ акти­ві­сти по­да­ли до Пе­чер­сько­го су­ду, втім, там теж не роз­гля­ну­ли скар­ги гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції в пе­ред­ба­че­ний за­ко­ном тер­мін.

«ГПУ про­дов­жує шу­ка­ти зни­клі, на їхню дум­ку, два міль­йо­ни до­ла­рів — ми­ну­ло­го ти­жня ви­не­сли до­ку­мен­ти з Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки. Це — кло­у­на­да, бо на­віть в. о. Ген­про­ку­ро­ра Сев­рук пу­блі­чно ви­знав, що спра­ву по­ру­ши­ли з ме­тою пе­ре­вір­ки, а не че­рез те, що є якісь об­ста­ви­ни зло­чи­ну. — по­яснює Ві­та­лій Ша­бу­нін, го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції. — Усі дії ГПУ з роз­шу­ку гро­шей аме­ри­кан­ців не ма­ють ні­чо­го спіль­но­го із за­ко­ном і є чи­стої во­ди за­ля­ку­ва­н­ням, спря­мо­ва­ним на одне — за­ткну­ти ро­та тим, хто на­ва­жу­є­ться го­во­ри­ти від­вер­то про зло­чи­ни ГПУшни­ків, зли­ті ни­ми або сфа­бри­ко­ва­ні спра­ви», — до­дає акти­віст.

Ко­ман­да Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції вва­жає, що без­ді­яль­ність ГПУ і зво­лі­ка­н­ня слід­чо­го суд­ді з роз­гля­дом скар­ги акти­ві­стів є уна­о­чне­н­ням кру­го­вої по­ру­ки між слід­чи­ми, про­ку­ро­ра­ми та су­д­дя­ми, які по­кри­ва­ють без­за­ко­н­ня одне одно­го.

«Сво­їм псев­до­слід­ством ГПУ де­мон­струє аме­ри­кан­цям мар­ність будь-якої ре­фор­ми все­ре­ди­ні ор­га­ну. Оскіль­ки По­соль­ство США до цен­та знає, як і ку­ди ви­тра­ча­ю­ться на­да­ні ни­ми ко­шти, шту­чні по­ту­ги ГПУ з’ясу­ва­ти це ви­гля­да­ють для аме­ри­кан­ців жа­лю­гі­дни­ми й ли­ше під­твер­джу­ють дум­ку, озву­че­ну по­слом Пайє­том про те, що ГПУ не­спро­мо­жна успі­шно бо­ро­ти­ся із вну­трі­шньою ко­ру­пці­єю і са­бо­тує всю пра­во­охо­рон­ну ре­фор­му», — вва­жає Да­ри­на Ка­ле­нюк, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції.

ДО­ВІД­КА:

■ 30 бе­ре­зня Центр про­ти­дії ко­ру­пції на­ді­слав до Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни в по­ряд­ку ст. 214 КПК за­яву про вчи­не­н­ня зло­чи­ну за фа­ктом слу­жбо­во­го під­ро­бле­н­ня слід­чи­ми та про­ку­ро­ра­ми Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни, які з ме­тою не­за­кон­но­го отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції, що мі­стить бан­ків­ську та­єм­ни­цю, під­ро­би­ли ма­те­рі­а­ли кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня №4201600000000688 від 16 бе­ре­зня 2016 р.

■ За­зна­че­ну за­яву про вчи­не­н­ня зло­чи­ну ГПУ отри­ма­но 1 кві­тня 2016 ро­ку, про­те всу­пе­реч ви­мо­гам ст. 214 КПК Укра­ї­ни, про­тя­гом 24- х го­дин ві­до­мо­стей до ЄРДР не вне­се­но і до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня не роз­по­ча­то.

■ У зв’яз­ку з чим Центр про­ти­дії ко­ру­пції 8 кві­тня 2016 ро­ку звер­нув­ся до слід­чо­го суд­ді Пе­чер­сько­го рай­су­ду Ки­є­ва зі скар­гою на без­ді­яль­ність Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри. Скар­гу отри­ма­но слід­чим суд­дею Пи­са­нець В. А., втім, ста­ном на 19 кві­тня 2016 ро­ку су­до­ве за­сі­да­н­ня що­до роз­гля­ду скар­ги не при­зна­че­но на по­ру­ше­н­ня ви­мог ст. 306 КПК Укра­ї­ни.

■ Ро­з­гляд скар­ги на без­ді­яль­ність здій­сню­є­ться про­тя­гом 72-х го­дин від да­ти над­хо­дже­н­ня до су­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.