ДО ТЕ­МИ!

Den (Ukrainian) - - Еко­но­мі­ка -

На тлі ва­жли­вих су­спіль­но­по­лі­ти­чних змін, зокре­ма, не­що­дав­ньо­го онов­ле­н­ня скла­ду Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів най­біль­ше об’єд­на­н­ня іно­зем­них та ло­каль­них ін­ве­сто­рів в Укра­ї­ні — Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ція — очі­кує актив­но­го про­дов­же­н­ня за­по­ча­тко­ва­них по­пе­ре­днім Уря­дом ре­форм та най­швид­шої ма­кро­еко­но­мі­чної ста­бі­лі­за­ції.

Бі­знес-спіль­но­та на­га­дує но­вій ко­ман­ді мі­ні­стрів про клю­чо­ві топ20 про­блем, які по­тре­бу­ють ре­тель­ної ува­ги. упов­но­ва­же­них еко­но­мі­чних опе­ра­то­рів. 8. Спри­я­ти ви­рі­шен­ню пи­та­н­ня що­до мо­жли­во­сті за­сто­су­ва­н­ня у сер­ти­фі­ка­ті EUR.1 по­зна­че­н­ня «ЄС», ко­ли йде­ться про гру­пу кра­їн по­хо­дже­н­ня, які є чле­на­ми ЄС. 9. За­про­ва­ди­ти ме­ха­нізм «єди­но­го ві­кна» для кон­тро­лю на ми­тни­ці.

● ОХО­РО­НА ЗДО­РОВ’Я

10. Прийня­ти лі­цен­зій­ні умо­ви із пе­ре­не­се­н­ням по­ло­жень що­до лі­цен­зу­ва­н­ня ім­пор­ту лі­кар­ських за­со­бів до 1 бе­ре­зня 2018

● ТЕ­ХНІ­ЧНЕ РЕ­ГУ­ЛЮ­ВА­Н­НЯ ТА РИН­КО­ВИЙ НА­ГЛЯД

14. При­ско­ри­ти гар­мо­ні­за­цію си­сте­ми те­хні­чно­го ре­гу­лю­ва­н­ня, в то­му чи­слі дер­жав­ні стан­дар­ти на зер­но­ві та олій­ні куль­ту­ри у від­по­від­ність до між­на­ро­дних пра­ктик. 15. За­без­пе­чи­ти ви­зна­н­ня сер­ти­фі­ка­тів від­по­від­но­сті, що бу­ли ви­да­ні упов­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми ЄС. 16. За­про­ва­ди­ти від­по­від­аль­ність кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів у сфе­рі за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів за по­ру­ше­н­ня в хо­ді пе­ре­ві­рок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.