«Хо­чу всту­пи­ти до укра­їн­сько­го ви­шу»

На Хер­сон­щи­ні ЗНО цьо­го ро­ку скла­да­ти­муть 199 крим­чан. «День» ді­знав­ся, які для цьо­го є умо­ви і пе­ре­шко­ди

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

До ане­ксії Кри­му Ро­сі­єю на те ри то рії пів ос т ро ва на зов ніш нє не за леж не оці - ню ван ня що ро ку ре єс т ру - ва­ло­ся орі­єн­тов­но 20 ти­сяч ви­пус к ни ків. З вес ни 2014 ро ку ця циф ра змен ши лась до со - тень. Біль­шість крим­чан за­кін­чу­ва­ли мі­сце­ві шко­ли і зда­ва­ли там ви­пу­скні іспи­ти. Всту­пи­ти до ук ра їнсь ко го ви шу змог ли ли ше ті ді ти, які от ри ма ли атес та ти зі шкіл на ма те ри ко - вій Укра­ї­ні. То­ді са­мо­про­го­ло­ше­на крим­ська вла­да за­бо­ро­ни­ла ви­да­ва­ти укра­їн­ські ате­ста - ти, а фак тич но — ви кра ла їх, ад же всі ори гі на ли на вес ну 2014 ро­ку бу­ли у Кри­му. З 2015 ро­ку для ви­пу­скни­ків із Кри­му й оку­по­ва­них те­ри­то­рій Дон­ба­су спрос ти ли про це ду ру ре єс т - ра ції на ЗНО. Цьо го ро ку во на ви­гля­дає при­бли­зно так са­мо.

●● ЯК РЕЄСТРУВАЛИСЯ

« Оди над ця ти клас ни ки по - вин­ні всту­пи­ти на екс­тер­нат до од ні­єї з 19 ти сяч за кріп ле них мі ніс тер ст вом шкіл і че рез неї за ре єс т ру ва тись на ЗНО. Для цьо­го тре­ба на­пи­са­ти від­по­від­ні за яви на ім’ я ди рек то ра та при­кла­сти ко­пію па­спор­та. Пе­ре­ва­жно ді­ти до­да­ють ко­пії па­спор тів од но го з бать ків, ад же ни ніш ні ви пус к ни ки під час ане­ксії Кри­му хо­ди­ли в 9 клас і не встиг ли от ри ма ти пас порт ук ра їнсь ко го зраз ка, — роз по - ві дає « Дню » ди рек тор Хер - сонсь ко го ре гі о наль но го цен т - ру оці ню ван ня якос ті осві ти Ма­ксим КИРПЕНКО. — По­тім ди ти на ре єс т ру єть ся на сай ті оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти. Звід­ти роз дру ко ву єть ся ан ке та, вкле юєть ся фо то. Усі ці до ку - мен­ти ска­ну­ю­ться і від­прав­ля­ють ся на елек т рон ну ад ре су шко­ли. Шко­ла по­дає їх до ре­гі - о наль но го ЦОЯО. Ми ви го тов - ля є мо ди ти ні сер ти фі кат уча­сни ка ЗНО й від прав ля є мо їй скан-ко­пію на еле­ктрон­ну адре­су. Ори гі нал сер ти фі ка та від - прав­ля­є­ться в ту шко­лу, де ви­пу­скник про­хо­ди­ти­ме ЗНО. Та­ким чи­ном учне­ві мо­жна з до­му прой­ти всю про­це­ду­ру ре­є­стра­ції, а при їха ти ли ше на са мі те­сти. Та­кож в Ін­тер­не­ті є ба­га­то ма­те­рі­а­лу для за­о­чної під­го­тов ки та зраз ки тес тів з усіх пре­дме­тів, а на сай­ті ЦОЯО по­етап но роз­пи са­но про цес отри - ман ня сер ти фі ка ту учас ни ка ЗНО для ді­тей з оку­по­ва­них те­ри­то­рій».

Ре­є­стра­ція на основ­ну се­сію три­ва­ла з 1 лю­то­го по 18 бе­ре­зня, на до­да­тко­ву — до 20 трав­ня. За ступ ни ця на чаль ни ка управ­лі­н­ня осві­ти Хер­сон­ської ОДА Ні на Ле ве нець по ві до ми - ла, що на Хер­сон­щи­ні ЗНО зда­ва ти муть 199 крим чан. Втім, як ви­яви­лось, ді­тей із оку­по­ва­них те­ри­то­рій Кри­му та Дон­ба­су спе­ці­аль­но не ра­ху­ють. Во­ни вва жа ють ся зви чай ни ми екс - тер­на­тни­ка­ми, які, на­при­клад, пе­ре­їха­ли з Він­ни­ці в Пол­та­ву і зда ва ти муть ЗНО на но во му мі­сці про­жи­ва­н­ня.

●● ПЕ­РЕ­ШКО­ДИ

На дум­ку Максима Кир­пен­ка, є кіль­ка основ­них про­блем, чо му ді ти з Кри му не зда ють ук ра їнсь ке ЗНО, а от же й не всту па ють до ук ра їнсь ких ви - шів. «Пе­ред­усім — це ін­фор­ма­цій­на бло­ка­да, — вва­жає Ма­ксим. — Основ­на ін­фор­ма­ція йде до учнів че­рез шко­ли, а в Кри­му це зро­би­ти не­мо­жли­во. Так, все є в Ін­тер­не­ті, але ді­ти в та­ко му ві ці не ду же тур бу ють ся про те, як пра­виль­но за­ре­є­стру­ва­тись і ку­ди пи­са­ти. Це ча­сто ля­гає на до­ро­слих. Більш сві­до­мі ба­тьки, які ду­ма­ють про перс пек ти ви сво їх ді тей, про хо - дять ЗНО, по да ють до ку мен ти до ви шів. Адже кримсь кі дип - ло ми ви зна ють тіль ки в Ро сії. По- дру ге, не у всіх ви ста чає ко­штів і нер­вів, щоб 3-4 ра­зи за ти­ждень, ко­ли про­хо­ди­ти­муть те­сти, їзди­ти че­рез кор­дон. Лю­дям тре ба десь зу пи ни ти ся, хар­чу­ва­ти­ся. Управ­лі­н­ня осві­ти на да ва ло гур то жит ки, але цьо­го не­до­ста­тньо».

●● «Я ПРО­СТО ЛЮ­БЛЮ УКРА­Ї­НУ»

Не­лег­ко бу­ло зна­йти учня з Кри­му, який скла­да­ти­ме іспи­ти на ма­те­ри­ко­вій Укра­ї­ні та з ким про це мо­жна по­го­во­ри­ти. Кон­та­кти цих ді­тей не­охо­че да­ють у шко­лах, ку­ди во­ни за­ра - хо­ва­ні екс­тер­ном, щоб у са­мих уч нів не бу ло проб лем удо ма. Але в одній зі шкіл Ка­лан­ча­цько го рай о ну ми роз шу ка ли та­ку дів­чи­ну.

Яна — з Крас но пе ре копсь - ка. Про сить не пуб лі ку ва ти її прі­зви­ще. Дів­чи­на роз­по­від­ає, що за два ро­ки ро­сій­ської оку­па­ції Кри­му в шко­лі все змі­ни­лось до ко рін но. Учні ма ють « на здог на ти » сво їх од но літ ків із ро­сій­ських шкіл, то­му вча­ться за при­ско­ре­ною про­гра­мою. Вчи­те­лі й учні зму­ше­ні при­сто­со ву ва тись. Ко мусь це по до ба - ється, ко­мусь — ні. Однак про своє рі­ше­н­ня всту­па­ти до укра­їн­сько­го ви­шу Яна ска­за­ла ли­ше кіль ком од но клас ни кам, які її під­три­му­ють.

« Я ви рі ши ла зда ва ти ЗНО, то му що кримсь ка осві та ні де не дій с на, окрім Ро сії. До то го ж, я про­сто лю­блю Укра­ї­ну, — зі зна єть ся Яна в ко мен та рі «Дню». — Що­до спе­ці­аль­но­сті, я більш схи ля ю ся до ме нед ж - мен­ту, але виш оста­то­чно не ви­бра­ла. За­ре­є­стру­ва­ти­ся ме­ні до­по­мо­гли вчи­те­лі Ка­лан­ча­цької шко ли. Ду же їм дя кую. За га - лом про­цес був нор­маль­ний, ні­чо го склад но го. За раз ме ні ви - си ла ють кон т роль ні за вдан ня, які я ви­ко­ную та від­прав­ляю у шко лу елек т рон ною пош тою. Ду же хо чу всту пи ти до ук ра - їнсь ко го ви шу. Біль ше ні ку ди не пла­ную. У ме­не є де­які про­бле­ми з укра­їн­ською мо­вою, але я їх ви­рі­шую — го­ту­юсь. Спо­ді­ва­юсь, усе скла­де­ться до­бре».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.