«Кли­чко на ве­ло­си­пе­ді – до­брий знак»

По­ру­ше­н­ня Пра­вил до­ро­жньо­го ру­ху — ли­ше при­від за­ду­ма­ти­ся над по­кра­ще­н­ням ін­фра­стру­кту­ри, вва­жа­ють акти­ві­сти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Дня­ми со­цме­ре­жі бур­хли­во обго­во­рю­ва­ли не­зви­чний во­яж ки­їв­сько­го мі­сько­го го­ло­ви Ві­та­лія Кли­чка. Сам мер опу­блі­ку­вав на сво­їй facebook-сто­рін­ці кіль­ка сві­тлин, як він їде сто­ли­цею на ве­ло­си­пе­ді. «Ви­рі­шив на ро­бо­ту і у спра­вах в цен­траль­ній ча­сти­ні мі­ста їзди­ти на ве­ло­си­пе­ді. І вже кіль­ка днів кру­чу пе­да­лі не тіль­ки під час ран­ко­во­го тре­ну­ва­н­ня», — про­ко­мен­ту­вав знім­ки Ві­та­лій Кли­чко.

■ Під но­ви­ною — 17 ти­сяч лай­ків, кіль­ка ти­сяч по­ши­рень, со­тні ко­мен­та­рів. Ба­га­то хто ра­діє, що чи­нов­ни­ки ста­ють більш де­мо­кра­ти­чни­ми, але й не­ма­ло уї­дли­вих за­ува­жень: і ве­ло­си­пед у ме­ра над­то до­ро­гий, біль­ше чо­ти­рьох ти­сяч до­ла­рів, і пра­ви­ла до­ро­жньо­го ру­ху очіль­ник Ки­є­ва по­ру­шив. Зокре­ма, мі­ський го­ло­ва про­їхав тро­ту­а­ром, що мо­жуть ро­би­ти ли­ше ді­ти до се­ми ро­ків, і не спі­шив­ся на «зе­брі».

«Без­умов­но, кру­то, що чи­нов­ник та­ко­го рів­ня, як Ві­та­лій Кли­чко, дає при­клад всім ме­шкан­цям мі­ста і пе­ре­сі­дає на ве­ло­си­пед. До ре­чі, до­бре що він у ко­стю­мі. Цим мер Ки­є­ва по­ка­зує, що їзди­ти на ве­ло­си­пе­ді про­сто, це мо­жна ро­би­ти що­дня, — ко­мен­тує Ана­ста­сія Ма­ка­рен­ко, ко­ор­ди­на­тор­ка во­лон­тер­ських і пар­тнер­ських про­грам Асо­ці­а­ції ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва (АВК). — Що­до по­ру­шень пра­вил — та­ким чи­ном уна­о­чню­є­ться те, що мі­сто не ду­же до­сту­пне для ве­ло­си­пе­ди­стів. На мі­ні-ве­ло­си­пе­ді, на яко­му пе­ре­су­вав­ся Ві­та­лій Кли­чко, за­їзд на тро ту­ар — адек ват на по ве дін ка, бо про­їха­ти на та­ко­му транс­пор­ті бру­ків­кою не­мо­жли­во».

■ Акти­віс­тка на­го­ло­шує: ве­ло­рух Ки­є­ва роз­ви­ва­є­ться, ство­ре­ний ве­ло­мар­шрут з Тро­є­щи­ни до Єв­ро­пей­ської пло­щі, кав’яр­ні та ма­га­зи­ни обла­што­ву­ють ве­ло­стій­ки, але сто­ли­ці ще да­ле­ко до ста­ту­су ве­ло­си­пе­дно­го мі­ста. Зре­штою, і сам Ві­та­лій Кли­чко від­зна­чив, що не всі ав­то­мо­бі­лі­сти по­во­дя­ться ко­ре­ктно по від­но­шен­ню до ве­ло­си­пе­ди­стів, не ви­ста­чає ве­ло­до­рі­жок. Хо­че­ться ві­ри­ти, що те­пер, ко­ли мер на вла­сно­му до­сві­ді від­чув не­до­лі­ки ки­їв­ської ве­ло­ін­фра­стру­кту­ри, її роз­ви­ток ста­не швид­шим та ефе­ктив­ні­шим.

■ До ре­чі, ми­ну­ло­го ти­жня АВК за­пу­сти­ла ве­ло­на­вча­н­ня з без­пе­ки ру­ху. На від­крит­ті був ан­шлаг, при­йшло по­над пів­со­тні лю­дей. «Мо­жли­во, за­про­си­мо Ві­та­лія Кли­чка від­ві­да­ти на­ші за­ня­т­тя, — усмі­ха­є­ться Ана­ста­сія Ма­ка­рен­ко. — Сум­но, що на ме­ра обру­ши­ло­ся стіль­ки кри­ти­ки. А це ж на­справ­ді роз­рив ша­бло­ну. Ве­ло­си­пед є одним з ін­ди­ка­то­рів де­мо­кра­ти­чно­го су­спіль­ства. Якщо по­лі­тик не бо­ї­ться сі­да­ти на ве­ло­си­пед і їзди­ти мі­стом без кор­те­жу — це ду­же до­брий знак».

■ Так чи іна­кше, сто­ли­чна ве­ло­ін­фра­стру­кту­ра роз­ви­ва­є­ться. Цьо­го ти­жня в офі­сі АВК ана­лі­зу­ва­ли ма­пу май­бу­тньої ве­ло­ме­ре­жі сто­ли­ці, яку цьо­го ро­ку хо­че за­твер­ди­ти Ки­їв­ська мі­ська дер­жав­на адмі­ні­стра­ція. Крім цьо­го, мі­сто ви­ді­ли­ло ко­шти на за­вер­ше­н­ня мар­шру­ту з Тро­є­щи­ни до Єв­ро­пейсь кої пло щі — щоб з’ яви лись під’їзди до основ­но­го шля­ху з бо­ко­вих ву­лиць. І та­кож обго­во­рю­є­ться ство­ре­н­ня мар­шру­ту з Обо­ло­ні до Кон­тра­кто­вої пло­щі. Кру­ти­ти пе­да­лі вже мо­дно. А з ча­сом має ста­ти й зру­чно.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУ­ЖБОЮ ВІ­ТА­ЛІЯ КЛИ­ЧКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.