Три де­ся­ти­лі­т­тя у від­чу­жен­ні

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Се­крет дов­го­лі­т­тя — у то­му, щоб не по­ки­да­ти мі­сця, де на­ро­див­ся, пе­ре­ко­на­ний 90-рі­чний бі­ло­рус Іван Ша­мя­нок. Осо­бли­ві­стьу то­му, що Іван жи­ве у се­лі Туль­го- ви­чі, по­ряд із зо­ною від­чу­же­н­ня Чор­но­биль­ської АЕС.

До ава­рії на ЧАЕС тут бу­ло біль­ше 300 дво­рів, пі­сля ви­бу­ху на ре­акто­рі се­ло по­тра­пи­ло у зо­ну від­се­ле­н­ня, і май­же всі ме­шкан­ці по­ки­ну­ли свої до­мів­ки. Фак- ти­чно за­раз в око­ли­цях не за­ли­ши­ло­ся ні­ко­го, крім пле­мін­ни­ка дов­го­жи­те­ля. Ни­ні Туль­го­ви­чі — єди­ний на­се­ле­ний пункт Хой­ни­цько­го ра­йо­ну Го­мель­ської обла­сті, де по­стій­но про­жи­ва­ю­тьлю­ди.

ФОТО РЕЙТЕР

ІВАН ША­МЯ­НОК, ЯКИЙ 30 РО­КІВ МЕ­ШКАЄ ПО­РЯД ІЗ ЗО­НОЮ ВІД­ЧУ­ЖЕ­Н­НЯ, ПОРАЄТЬСЯ ПО ГО­СПО­ДАР­СТВУ У СВО­Є­МУ БУ­ДИН­КУ. ПО­ПРИ ВІК, ЧО­ЛО­ВІК САМ НА­БИ­РАЄ ВО­ДУ З КОЛОДЯЗЯ І НА­ВІТЬ ТРИ­МАЄ СВИ­НЕЙ. МО­ЖЛИ­ВО, ЛЮ­БОВ ДО РІ­ДНИХ СТІН, ПОМНОЖЕНА НА ВІД­СУ­ТНІСТЬ МЕ­ТУ­ШНІ В ОТРУЄНОМУ РА­ДІ­А­ЦІ­ЄЮ СЕ­ЛІ, І СПРАВ­ДІ Є СЕ­КРЕ­ТОМ ДОВ­ГО­ЛІ­Т­ТЯ?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.