ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм - аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1519 — на узбе­реж­жі Ме­кси­ки ви­са­див­ся іспан­ський­кон­кі­ста­дор Ер­нан Кор­тес ( 1485— 1547). За два ро­ки ве­ли­че­зна ім­пе­рія ацте­ків бу­ла за­во­йо­ва­на іспан­ця­ми. 1597 — у Вар­ша­ві стра­че­но (за пе­ре­ка­за­ми, у роз­пе­че­но­му мі­дя­но­му «би­ку») сла­ве­тно­го ота­ма­на укра­їн­ських ко­за­ків Се­ве­ри­на На­ли­вай­ка). 1864 — на­ро­див­ся Макс Ве­бер, ви­да­тний­ні­ме­цький­фі­ло­соф, еко­но­міст та пра­во­зна­вець, один із за­снов­ни­ків со­ціо­ло­гії («Про­те­стант­ська ети­ка і дух ка­пі­та­лі­зму»). По­мер 1919 р. 1910 — по­мер Марк Твен (Се­мю­ел Кле­менс), зна­ме­ни­тийа­ме­ри­кан­ський­пи­сьмен­ник («При­го­ди То­ма Сойє­ра», «Принц та же­брак», «Ян­кі при дво­рі ко­ро­ля Ар­ту­ра»). На­ро­див­ся 1835 р. 1920 — у Вар­ша­ві між Поль­щею й Укра­їн­ською На­ро­дною Рес- пу­блі­кою під­пи­са­ні кон­вен­ції (так зва­ні до­го­во­ри «Піл­суд­ський-Пе­тлю­ра»), які ви­зна­ва­ли не­за­ле­жність УНР, га­ран­ту­ва­ли її уря­до­ві мо­раль­но-по­лі­ти­чну та еко­но­мі­чну до­по­мо­гу йде­кла­ру­ва­ли на­ціо­наль­но­куль­тур­ні пра­ва по­ля­кам в Укра­ї­ні йукра­їн­цям у Поль­щі. 1936 — жін­ки у Фран­ції отри­ма­ли ви­бор­че пра­во. 1960 — но­вою сто­ли­цею Бра­зи­лії ста­ло мі­сто Бразиліа, зве­де­не за чо­ти­ри ро­ки за про­е­ктом ви­да­тно­го ар­хі­те­кто­ра Оска­ра Ні­мейє­ра (1907—2012). 1979 — у Ки­є­ві від­кри­то Те­атр дра­ми і ко­ме­дії. 1996 — ро­сій­ською ра­ке­тою, за­зда­ле­гідь на­ве­де­ною за си­сте­мою «пе­ре­хо­пле­н­ня» стіль­ни­ко­вих те­ле­фон­них пе­ре­го­во­рів, уби­то пер­шо­го пре­зи­ден­та Че­чен­ської Ре­спу­блі­ки ге­не­ра­ла Джо­ха­ра Ду­да­є­ва (на­ро­див­ся 1944 р.).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.