«Ко­тел». Те­пер ан­глій­ською!

Ключ до но­ві­тньої істо­рії Укра­ї­ни став до­сту­пним іно­зем­но­му чи­та­че­ві. Шу­кай­те но­вин­ку від «Дня» на «Книж­ко­во­му Ар­се­на­лі»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Оль­га ХАР­ЧЕН­КО, «День»

Ключ до но­ві­тньої істо­рії Укра­ї­ни став до­сту­пний іно­зем­но­му чи­та­че­ві. Шу­кай­те но­вин­ку від «Дня» на «Книж­ко­во­му Ар­се­на­лі»

Чо­му не вда­є­ться ро­зі­рва­ти «за­ча­ро­ва­не ко­ло» ко­ру­пці­ї­та не­ста­біль­но­сті в Укра­ї­ні? Що за­ва­жає на­шій кра­ї­ні ста­ти на де­мо­кра­ти­чний шлях роз­ви­тку, і чо­му за­кор­дон­ні пар­тне­ри ста­ють ми­мо­віль­ни­ми спів­у­ча­сни­ка­ми цьо­го про­це­су? Від­по­віді на ці за­пи­та­н­ня зна­хо­дить книж­ка «Ко­тел» або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» (упо­ря­дник Іван Капсамун). Цьо­го ти­жня, на від­крит­ті Книж­ко­во­го Ар­се­на­лу впер­ше бу­ла пред­став­ле­на ан­гло­мов­на вер­сія ви­да­н­ня — «A Case without a Statute of Limitations». Сво­ї­ми дум­ка­ми і вра­же­н­ня­ми від по­дії ді­ля­ться упо­ря­дник, пе­ре­кла­дач і ав­тор пе­ред­мо­ви до кни­ги.

«ЦЯ КНИ­ГА СТА­ЛА ДЛЯ МЕ­НЕ СПРАВ­ЖНІМ ВІДКРИТТЯМ»

Ма­ри­на ХИЖНЯКОВА,

пе­ре­кла­дач-лі­тре­да­ктор ан­гло­мов­но­го книж­ко­во­го про­е­кту:

— Кни­га Іва­на Ка­пса­му­на «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» ста­ла для ме­не справ­жнім відкриттям. Я ча­сто чи­та­ла про ре­зо­нан­сні спра­ви Гон­га­дзе, По­доль­сько­го, Єлья­шке­ви­ча, але то бу­ли зде­біль­шо­го не­ве­ли­кі стат­ті, на­прав­ле­ні на те, щоб на­га­да­ти су­спіль­ству про цю тра­ге­дію і спо­ну­ка­ти «вер­хів­ку» на­ре­шті по­ча­ти ді­я­ти і розв’яза­ти ці спра­ви. Ні­ко­ли ра­ні­ше ме­ні не тра­пля­ло­ся стіль­ки де­та­лей і фа­ктів сто­сов­но про­ве­де­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня у спра­ві чи на­стіль­ки гли­бо­ко­го ана­лі­зу си­ту­а­ції в кра­ї­ні, яка при­зве­ла до ці­єї тра­ге­дії, як мо­жна зна­йти у кни­зі ав­то­ра «Дня». Про­чи­тав­ши цю кни­гу, ви ді­зна­є­те­ся, чо­му вза­га­лі ста­ли мо­жли­ви­ми зло­чи­ни про­ти «не­зго­дних», ко­му ви­гі­дно фаль­си­фі­ку­ва­ти кри­мі­наль­ні спра­ви, як по­лі­ти­ки і жур­на­лі­сти спо­тво­рю­ва­ли ре­а­лії, «від­бі­лю­ю­чи за­мов­ни­ків», і, зре­штою, зро­зу­мі­є­те, чо­му без­кар­ність вби­ває.

«АНГЛОМОВНИЙ СВІТ ЗМО­ЖЕ ДІ­ЗНА­ТИ­СЯ, ЩО НА­СПРАВ­ДІ ВІД­БУ­ЛО­СЯ І ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ В УКРА­Ї­НІ ЗА РО­КИ НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНО­СТІ»

Iван КАПСАМУН,

ре­да­ктор від­ді­лу по­лі­ти­ки га­зе­ти «День»:

— Без­умов­но, я ду­же ра­дий, що но­вин­ка «Дня» — «Ко­тел», упо­ря­дни­ком яко­го я є, отри­мав ве­ли­кий по­пит в су­спіль­стві і ро­зі­йшов­ся швид­ки­ми тем­па­ми. Фа­кти­чно че­рез кіль­ка мі­ся­ців у ре­да­кції вже ви­рі­шу­ва­ли пи­та­н­ня про пе­ре­ви­да­н­ня кни­ги. І ось те­пер — це ста­ло ре­аль­ні­стю. Ду­же ва­жли­во, що лю­ди пра­гнуть за­зир­ну­ти да­лі ви­зна­че­них ра­мок, тим біль­ше, ко­ли де­хто шту­чно ство­рив свою па­ра­лель­ну ре­аль­ність і нав’язує її лю­дям. Ав­то­ри ці­єї ре­аль­но­сті — з 90-х, з ча­сів прав­лі­н­ня дру­го­го пре­зи­ден­та. Чо­му ва­жли­во? То­му Ку­чма і йо­го лю­ди до­сі впли­ва­ють на по­лі­ти­ку в Укра­ї­ні.

Ми за­про­по­ну­ва­ли ін­шу — ре­аль­ну істо­рію на при­кла­ді ре­зо­нан­сної «спра­ви Гон­га­дзе—По­доль­сько­го». Ця тра­ге­дія по­ка­зує — звід­ки при­чи­ни сьо­го­дні­шніх бід. Сми­кнув­ши за неї і по­ста­вив­ши кра­пку в ча­сти­ні за­мов­ни­ків, на що до­сі не на­ва­жив­ся жо­ден пре­зи­дент, кра­ї­на змо­же вста­ти на ін­ший шлях. Са­ме цей зв’язок (при­чин і на­слід­ків) і по­ка­зу­є­ться в кни­зі. Про ньо­го пи­ше і ві­до­мий кон­сти­ту­ціо­на­ліст, один з ав­то­рів Кон­сти­ту­ції Украї ни, член Кон с ти ту цій но го Су ду (2006—2015 рр.) Ві­ктор Шишкін в сво­їй пе­ред­мо­ві до «Ко­тла». За йо­го сло­ва­ми, при­чи­ни май­да­нів і вій­ни ми по­вин­ні шу­ка­ти там — в двох тер­мі­нах Ку­чми. По­ки не роз­бе­ре­мо­ся, стра­ж­да­н­ня нас не по­ки­нуть.

Але це не все. «Ко­тел» від­те­пер мо­же про­чи­та­ти англомовний світ — під на­звою «A Case without a Statute of Limitations». Тут пе­ред­мо­ву з люб’язні­стю по­го­див­ся на­пи­са­ти ві­до­мий юрист-між­на­ро­дник, і що ду­же ва­жли­во — су­д­дя Мі­жна­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу з ко­ли­шньої Юго­сла­вії (2002—2005 рр.) Во­ло­ди­мир Ва­си­лен­ко.

Від­те­пер для іно­зем­но­го чи­та­ча від­кри­ва­ю­ться но­ві мо­жли­во­сті в пі­знан­ні справ­жньої но­ві­тньої істо­рії Укра­ї­ни. Від­те­пер англомовний світ змо­же ді­зна­ти­ся, що на­справ­ді від­бу­ло­ся і від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні за ро­ки не­за­ле­жно­сті. Чо­му ми при­йшли до вій­ни, які цьо­му при­чи­ни і як ви­хо­ди­ти із си­ту­а­ції. Ма­ю­чи та­ку ін­фор­ма­цію, мо­жли­во і по­ра­ди для укра­їн­ців бу­дуть ін­ши­ми — з біль­шим зна­н­ням укра­їн­ської істо­рії і на ко­ристь на­ших ін­те­ре­сів.

«ПРО­ЧИ­ТАВ­ШИ ЦЮ КНИ­ГУ, ДУ­МАЮ, ПО­РА­ДИ ПРЕД­СТАВ­НИ­КІВ ЗА­ХО­ДУ БУ­ДУТЬ БІЛЬШ УСВІДОМЛЕНИМИ»

Во­ло­ди­мир ВА­СИ­ЛЕН­КО,

юрист-між­на­ро­дник, су­д­дя Мі­жна­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го три­бу­на­лу з ко­ли­шньої Юго­сла­вії (2002—2005 рр.):

— Сві­то­ва спіль­но­та має бу­ти озна­йом­ле­на з ці­єю скан­даль­ною істо- рі­єю, суть якої по­ля­гає в без­кар­но­сті лю­дей, які спри­чи­ни­ли смерть жур­на­лі­ста Гон­га­дзе і які сво­ї­ми ді­я­ми за­вда­ли ве­ли­че­зної шко­ди де­мо­кра­ти­чно­му роз­ви­тку Укра­ї­ни. На жаль, за­хі­дна гро­мад­ськість не по­ін­фор­мо­ва­на на­ле­жним чи­ном, тим біль­ше, що ми­ну­ло вже ба­га­то ро­ків.

Вва­жаю, що оскіль­ки ця га­не­бна істо­рія не за­кін­че­на, укра­їн­ська вла­да не хо­че до­ве­сти до ло­гі­чно­го кін­ця роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї спра­ви і по­ка­ра­ти вин­них на­ле­жним чи­ном, при­найм­ні по­ру­ши­ти пи­та­н­ня не тіль­ки про кри­мі­наль­не по­ка­ра­н­ня, а й про мо­раль­ну від­по­від­аль­ність вин­них. Тож та­ка кни­га на ча­сі. Зви­чай­но, ті по­дії не за­кін­чи­лись. Ми від­чу­ва­є­мо їхні на­слід­ки й сьо­го­дні, і бу­де­мо від­чу­ва­ти, ко­ли не за­вер­ши­ться так, як ма­ла б за­вер­ши­ти­ся ця спра­ва у ци­ві­лі­зо­ва­но­му су­спіль­стві. Без­кар­ність по­ро­джує но­ві зло­чи­ни. І ця си­ту­а­ція не­без­пе­чна не тіль­ки для роз­ви­тку де­мо­кра­ти­чних про­це­сів в Укра­ї­ні, аі в Єв­ро­пі вза­га­лі. Пред­став­ни­ки За­хо­ду да­ють нам по­ра­ди, але во­ни спо­кій­но став­ля­ться до всіх за­хо­дів, спря­мо­ва­них на від­бі­лю­ва­н­ня Ку­чми, бе­руть участь у рі­зних фо­ру­мах, які клан Ку­чми ор­га­ні­зо­вує. Тим са­мим во­ни йо­го ре­а­бі­лі­ту­ють і ство­рю­ють вра­же­н­ня, що, мов­ляв, ціл­ком при­стой­но ма­ти бі­знес і спра­ви з лю­дьми, які спри­чи­ни­ли галь­му­ва­н­ня нор­маль­но­го ци­ві­лі­за­цій­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни. Зав­дя­ки то­му, що ця ро­бо­та ви­йшла ан­глій­сько­му, гро­мад­ськість на за­хо­ді при­найм­ні ма­ти­ме змо­гу бу­ти більш по­ін­фор­мо­ва­ною.

Ця пра­ця при­свя­че­на одно­му не­га­тив­но­му аспе­кто­ві ді­яль­но­сті кла­ну Ку­чми. Але і в гу­ма­ні­тар­ній сфе­рі бу­ла зав­да­на ко­ло­саль­на шко­да Укра­ї­ні — за Ку­чми бу­ло ухва­ле­но не­до­лу­гий за­кон про ра­ти­фі­ка­цію Єв­ро­пей­ської мов­ної хар­тії, і єв­ро­а­тлан­ти­чно­му кур­су Укра­ї­ни бу­ло зав­да­но ве­ли­че­зно­ї­шко ди. Ме­ні зда­є­ться, що ми до кін­ця не зро­зу­мі­є­мо, у якій пас­тці ми опи­ни­лись че­рез оту ба­га­то­ве­ктор­ну по­лі­ти­ку руй­на­ції укра­їн­ської дер­жа­ви та су­спіль­ства. Ку­чму ча­сто ви­прав­до­ву­ють тим, що він бу­ду­вав дер­жа­ву і ство­рю­вав силь­ні ін­сти­ту­ти. Так, але він бу­ду­вав ро­сій­ську Укра­ї­ну. І ми за­раз від­чу­ва­є­мо на­слід­ки йо­го ді­яль­но­сті.

До ре­чі, не на рів­ні та­кож і так зва­на укра­їн­ська елі­та, яка па­се­ться бі­ля «го­дів­ни­ці» фон­ду Ку­чми. «Пі­дго­до­ву­ю­чись» і за ко­шти цьо­го фон­ду ви­да­ю­чи свої тво­ри і ре­а­лі­зу­ю­чи рі­зні про­е­кти на гро­ші, які, вла­сне ка­жу­чи, клан Ку­чми за­ро­бив —я б не ска­зав, що зов­сім пра­ве­дним шля­хом.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

КРІМ НО­ВО­ГО ВИ­ДА­Н­НЯ Й АН­ГЛІЙ­СЬКО­ГО ПЕ­РЕ­КЛА­ДУ КНИ­ГИ «КО­ТЕЛ», НА АР­СЕ­НА­ЛІ МО­ЖНА ПРИ­ДБА­ТИ Й ПЕ­РЕ­ВИ­ДА­Н­НЯ «КА­ТА­СТРО­ФА І ТРІ­УМФ. ІСТО­РІЇ УКРА­ЇН­СЬКИХ ГЕ­РО­ЇВ», «Я — СВІ­ДОК. ЗА­ПИ­СКИ З ОКУ­ПО­ВА­НО­ГО ЛУ­ГАН­СЬКА» ТА «ПО­ВЕР­НЕ­Н­НЯ В ЦАР­ГО­РОД»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.