Книж­ку зна­йдуть і при­не­суть

В Ужго­ро­ді на­да­ють «ви­їзну бі­бліо­те­чну до­по­мо­гу»

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

До­по­мог­ти пі­ді­бра­ти ці­ка­ву книж­ку і при­не­сти її тим, хто сам не в змо­зі при­йти до бі­блі­о­те­ки, ви­рі­ши­ли пра­ців­ни­ки За­кар­пат­ської обла­сної уні­вер­саль­ної бі­блі­о­те­ки ім. Ф. По­ту­шня­ка ра­зом із пред­став­ни­ка­ми со­ці­аль­них служб.

На­пе­ре­до­дні пра­ців­ни­ки від­ді­лу об­слу­го­ву­ва­н­ня бі­блі­о­те­ки в рам­ках спів­пра­ці з Гро­мад­ським цен­тром со­ці­аль­ної до­по­мо­ги на­се­лен­ню від­ві­да­ли Ужго­род­ський те­ри­то­рі­аль­ний центр. Да­ний центр опі­ку­є­ться са­мо­тні­ми лю­дьми по­хи­ло­го ві­ку та не­пра­це­зда­тни­ми гро­ма­дя­на­ми. Ідея та­кої іні­ці­а­ти­ви ви­ни­кла у бі­бліо­те­ка­рів від­ді­лу об­слу­го­ву­ва­н­ня Мар’яни Грі­гаш та Єв­ге­нії На­пу­ди, у спів­пра­ці з Пе­тром Рен­жи­ним — ди­ре­кто­ром Громадського цен­тру со­ці­аль­ної до­по­мо­ги на­се­лен­ню.

« Ці лю­ди осо­бли­во по­тре­бу­ють спіл­ку­ва­н­ня із зов­ні­шнім се­ре­до­ви­щем. За ста­ном здо­ров’я во­ни не мо­жуть са­мо­стій­но хо­ди­ти в бі­бліо­те­ку за книж­ка­ми. То­му ми і ви­рі­ши­ли за­по­ча­тку­ва­ти та­ку со­ці­аль­ну іні­ці­а­ти­ву, як « Ви­ї­зна бі­бліо­те­чна до­по­мо­га » . Спо­ча­тку пен­сіо­не­рів опи­та­ли, яку лі­те­ра­ту­ру во­ни ба­жа­ють чи­та­ти, і бі­бліо­те­ка­рі, від­по­від­но до спи­ску по­ба­жань, зі­бра­ли книж­ки. Ми під­го­ту­ва­ли чи­та­цькі кви­тки та фор­му­ля­ри. Та­кож за­ре­є­стру­ва­ли всіх охо­чих у бі­бліо­те­ці й ви­да­ли чи­та­цькі по­свід­че­н­ня. Се­ред за­мов­лень но­вих чи­та­чів бу­ла укра­їн­ська кла­си­ка— Пав­ло За­гре­бель­ний, Па­нас Мир­ний, су­ча­сна укра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра — Ан­дрій Ко­ко­тю­ха, Ірен Ро­здо­будь­ко. Про­си­ли й мі­сти­чні ро­ма­ни, фен­те­зі, де­те­кти­ви, ро­ма­ни про ко­ха­н­ня, ре­лі­гій­ну лі­те­ра­ту­ру і по­е­зію Ахма­то­вої та Па­стер­на­ка. Слу­жба «ВБД» бу­де що­ти­жня на­ві­ду­ва­ти цих лю­дей, у май­бу­тньо­му пла­ну­є­мо не тіль­ки но­си­ти книж­ки, а й ор­га­ні­зо­ву­ва­ти для них ці­ка­ві за­хо­ди. Що­до за­мов­ле­н­ня бі­бліо­те­ка­ря до­до­му, то ми вже по­ча­ли спів­пра­цю­ва­ти з со­ці­аль­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми, які опі­ку­ю­ться са­мо­тні­ми лю­дьми і на­ві­ду­ю­ться до них. На­ра­зі во­ни зби­ра­ють за­мов­ле­н­ня на книж­ки, а ми, зі сво­го бо­ку, з ра­ді­стю їх під­бе­ре­мо і на­да­мо для на­сту­пних ві­зи­тів » , — за­зна­чи­ла « Дню » го­лов­ний бі­бліо­те­кар від­ді­лу об­слу­го­ву­ва­н­ня За­кар­пат­ської ОУНБ ім. Ф. По­ту­шня­ка Єв­ге­нія НАПУДА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.