По­штовх до че­сної кон­ку­рен­ції

Den (Ukrainian) - - День України -

Це є ще одним ва­жли­вим кро­ком для де­ре­гу­ля­ції під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті та на­бли­же­н­ня які­сних ме­ди­чних по­слуг до па­ці­єн­та, по­ві­дом­ля­ють у прес-слу­жбі Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я. Но­ва­ція здій­сни­ла­ся зав­дя­ки по­ста­но­ві Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів «Про за­твер­дже­н­ня лі­цен­зій­них умов про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з ме­ди­чної пра­кти­ки».

« По­ста­но­ва на­дає мо­жли­вість від­кри­ва­ти ме­ди­чну пра­кти­ку фі­зи­чним осо­бам — під­при­єм­цям, що не ма­ють ме­ди­чної осві­ти. І ра­зом з тим роз­по­ря­дже­н­ня на­дає цій ка­те­го­рії пра­во ство­рю­ва­ти ро­бо­чі мі­сця та на­йма­ти лі­ка­рів за за­яв­ле­ною спе­ці­аль­ні­стю. Ця нор­ма на­дасть мо­жли­вість за­лу­ча­ти ін­ве­сти­ції та роз­ши­рить до­ступ до на­да­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги у не­пре­сти­жних ре­гіо­нах», — по­ясни­ла Ма­ри­на Сло­бо­дні­чен­ко, за­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту з ме­ди­чно­го пра­ва Асо­ці­а­ції прав­ни­ків Укра­ї­ни. Та­кож спро­щу- ється па­кет не­об­хі­дних до­ку­мен­тів для отри­ма­н­ня лі­цен­зії та й са­ма про­це­ду­ра її отри­ма­н­ня, по­ві­дом­ляє прес- слу­жба МОЗ.

По­ста­но­ва на­ре­шті ство­рить кон­ку­рен­цію на рин­ку клі­тин­ної те­ра­пії, що бу­де сти­му­лю­ва­ти роз­ви­ток га­лу­зі, пе­ре­ко­на­ний Оле­ксій ШЕРШНЬОВ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ме­ди­чної ком­па­нії « Іlaya » . « На сьо­го­дні в Укра­ї­ні ли­ше шість лі­цен­зій на да­ну ді­яль­ність. По­пе­ре­дні­ми нор­ма­ми отри­ма­ти лі­цен­зію на та­кий вид ді­яль­но­сті бу­ло пра­кти­чно не­мо­жли­во. Но­ва по­ста­но­ва на­ре­шті ство­рить кон­ку­рен­цію на рин­ку клі­тин­ної те­ра­пії, що бу­де сти­му­лю­ва­ти роз­ви­ток га­лу­зі, й біль­ше то­го, ці­ни на по­слу­ги ста­нуть до­сту­пні­ши­ми для па­ці­єн­тів, — акцен­тує Оле­ксій Шершньов. — Для при­кла­ду, ми че­рез со­ці­аль­ний про­ект зав­дя­ки но­вим клі­тин­ним те­хно­ло­гі­ям по­пе­ре­ди­ли ам­пу­та­цію кін­ці­вок для 50 бій­ців АТО і зеко­но­ми­ли дер­жа­ві при­бли­зно 200 міль­йо­нів гри­вень бю­дже­тних ко­штів » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.