Sms-бла­го­дій­ність — дав­но на ча­сі

Акти­ві­сти про­сять пар­ла­мент під­три­ма­ти за­ко­но­про­ект, який до­зво­лить зби­ра­ти ко­шти че­рез те­ле­фон­ні по­ві­дом­ле­н­ня без опо­да­тку­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

То­рік укра­їн­ці ма­со­во над­си­ла­ли з мо­біль­них ко­шти на но­мер 565, ство­ре­ний у Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни для під­трим­ки ар­мії. До­по­ма­га­ти у та­кий спо­сіб швид­ко та про­сто: до­ста­тньо на­ти­сну­ти кіль­ка кно­пок на те­ле­фо­ні. Але в Укра­ї­ні не існує за­ко­но­дав­чо про­пи­са­них ме­ха­ні­змів, як це ро­би­ти. Так, що­до зга­да­ної до­по­мо­ги вій­сько­вим уряд ви­да­вав спе­ці­аль­ну по­ста­но­ву.

За­раз є шанс за­про­ва­ди­ти smsбла­го­дій­ність без по­да­тків на дер­жав­но­му рів­ні. За­ко­но­про­ект №3467 «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу (що­до ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для впро­ва­дже­н­ня бла­го­дій­них те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них по­ві­дом­лень)» дня­ми отри­мав схваль­ний ви­сно­вок від ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки.

Те­пер ли­ша­є­ться го­ло­су­ва­н­ня у се­сій­ній за­лі. Бла­го­дій­ни­ки ві­рять, що депутати про­го­ло­су­ють за за­кон уже у трав­ні, адже йо­го про­ект бу­ло за­ре­є­стро­ва­но ще рік то­му. «За­ко­но­про­е­кти мо­жуть ле­жа­ти ро­ка­ми, якщо не по­ясню­ва­ти всім, чо­му це ва­жли­во. Швид­ко ви­хо­дить, ко­ли є за­пит су­спіль­ства, про­фе­сій­них об’єд­нань і ви­сві­тле­н­ня у ЗМІ, — від­зна­чи­ла ін­фор­ма­цій­ний ме­не­джер Укра­їн­сько­го фо­ру­му бла­го­дій­ни­ків Ле­ся Ярошенко. — Ми йшли до цьо­го за­ко­ну три ро­ки, ро­зу­мі­ю­чи, що свої ін­те­ре­си тре­ба від­сто­ю­ва­ти актив­но і гур­том. Ми вдя­чні мо­біль­ним опе­ра­то­рам за актив­ну по­зи­цію, що кон­ку­рен­ти в бі­зне­сі об’єд­на­ли­ся, ко­ли за­йшло­ся про бла­го­дій­ність».

Мо­біль­ні опе­ра­то­ри не отри­му­ва­ти­муть жо­дної ко­пій­ки за адмі­ні­стру­ва­н­ня бла­го­дій­них но­ме­рів, а зби­ра­ти ко­шти на бла­го­дій­ні про­е­кти ста­не швид­ше та ефе­ктив­ні­ше. На­ра­зі за ко­жне бла­го­дій­не по­ві­дом­ле­н­ня ви­ра­хо­ву­ють 27,5% ПДВта збо­ру в Пен­сій­ний фонд. Крім то­го, ухва­ле­н­ня за­ко­ну до­зво­лить бо­ро­ти­ся з ша­хра­я­ми, оскіль­ки те­ле­фон­ні но­ме­ри для збо­ру ко­штів ви­да­ва­ти­ме На­ціо­наль­на ко­мі­сія, яка здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі зв’яз­ку та ін­фор­ма­ти­за­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.