У Рів­но­му ство­рю­ють «Сад істо­рій»

Мі­стя­ни ви­са­джу­ють де­ре­ва до осо­бли­вих дат у сво­є­му жит­ті

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

УРів­но­му ви­са­ди­ли алею ро­же­вих верб, які ста­ли ча­сти­ною « Са­ду істо­рій » . Це про­ект із озе­ле­не­н­ня мі­ста. За йо­го умо­ва­ми, рів­ня­ни ви­са­джу­ють де­ре­ва до яки­хось осо­бли­вих дат у сво­є­му жит­ті. Зго­дом іні­ці­а­то­ри про­е­кту пла­ну­ють ство­ри­ти спе­ці­аль­ну ін­тер­нет- кар­ту. Там бу­дуть по­зна­че­ні де­ре­ва з « Са­ду істо­рій » , а та­кож роз­по­віді про при­єм­ні по­дії, які во­ни сим­во­лі­зу­ють.

« На­ша ідея при­вер­тає ува­гу та по­до­ба­є­ться лю­дям. Та­ким чи­ном ми на­ма­га­є­мо­ся збе­рег­ти дов­кі­л­ля » , — роз­по­ві­ла спів­за­снов­ни­ця про­е­кту «Сад істо­рій » , пред­став­ни­ця гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Еко­клуб » Окса­на Май­бо­ро­да. Про­ект роз­по­ча­ли май­же рік то­му. У йо­го рам­ках іні­ці­а­то­ри хо­чуть озе­ле­ни­ти рі­зні ра­йо­ни Рів­но­го і спо­ді­ва­ю­ться, що це ста­не гар­ною тра­ди­ці­єю.

« Мої ба­бу­ся та ді­дусь, ко­ли ще бу­ли мо­ло­ди­ми та за­се­ля­ли­ся в бу­ди­нок, ра­зом із су­сі­да­ми ви­са­джу­ва­ли де­ре­ва на по­двір’ї. Во­ни ро­стуть і до­сі. Я знаю, яке з тих де­рев ді­ду­се­ве, — роз­по­від­ає гро­мад­ський акти­віст Зу­раб Кан­та­рія, який ра­зом із дру­жи­ною ви­рі­шив при­єд­на­ти­ся до акції. — Цьо­го­річ ми са­ди­мо де­ре­во на честь на­ро­дже­н­ня на­шої до­не­чки. Пла­ну­є­мо і на­сту­пні пам’ ятні да­ти від­зна­ча­ти та­ким чи­ном».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.