Гімн ко­хан­ню

24 кві­тня в На­ціо­наль­ній опе­рі Укра­ї­ни від­бу­де­ться по­каз «Ле­бе­ди­но­го озе­ра» — до 30-річ­чя ба­ле­ту в по­ста­нов­ці Ва­ле­рія Ков­ту­на

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На­га­да­є­мо, «Ле­бе­ди­не озе­ро» П. Чай­ков­сько­го вва­жа­ють одним із най­по­пу­ляр­ні­ших тво­рів сві­ту. Во­сно­ву сю­же­ту по­кла­де­но фоль­клор­ні мо­ти­ви, зокре­ма ста­ро­вин­на ні­ме­цька ле­ген­да про пре­кра­сну прин­це­су Одет­ту, яку пе­ре­тво­ри­ло на ле­бе­дя за­кля­т­тя зло­го ча­клу­на — ли­ца­ря Рот­бар­та (лі­бре­то Во­ло­ди­ми­ра Бе­ги­че­ва і Ва­си­ля Гель­це­ра). Сце­ні­чна біо­гра­фія «Ле­бе­ди­но­го озе­ра» в Ки­є­ві роз­по­ча­ла­ся у двад­ця­ті ро­ки ХХ сто­лі­т­тя. Ба­лет був пред­став­ле­ний у рі­зних ре­да­кці­ях (хо­ре­о­гра­фія: Ма­рі­у­са Пе­ті­па, Ле­ва Іва­но­ва, Олександра Гор­сько­го, Фе­до­ра Ло­пу­хо­ва, Во­ло­ди­ми­ра Бур­мей­сте­ра, Ана­то­лія Ше­ке­ри і Ва­ле­рія Ков­ту­на).

У «Ле­бе­ди­но­му озе­рі» роз­кри­ла­ся май­стер­ність і зрі­лість не одно­го по­ко­лі­н­ня ви­да­тних укра­їн­ських тан­ців­ни­ків. Онов­ле­на вер­сія ба­ле­ту від­бу­ла­ся під час га­стро­лей ки­ївсь- кої тру­пи в Іспа­нії 1986 ро­ку (хо­ре­о­граф Ва­ле­рій Ков­тун). Ця вистава — гімн справ­жньо­му ко­хан­ню, яке силь­ні­ше за зло...

1995-го ху­до­жник Ма­рія Ле­вит­ська зро­би­ла но­ву сце­но­гра­фію, і від­то­ді «Ле­бе­ди­не озе­ро» яв­ляє со­бою ві­зи­тів­ку На­ціо­наль­ної опе­ри. Впро­довж трьох де­ся­ти­літь зби­рає ан­шла­ги не тіль­ки в на­шій кра­ї­ні, а й за кор­до­ном.

У не­ді­лю го­лов­ні пар­тії ви­ко­на­ють со­лі­сти На­ціо­наль­ної опе­ри Укра­ї­ни: Ка­те­ри­на Ала­є­ва (Одет­та­Оді­лія), Сер­гій Си­дор­ський (принц Зіг­фрід) та Яро­слав Тка­чук (Рот­бард, злий ча­клун). За ди­ри­гент­ський пульт ста­не ма­е­стро Оле­ксій Ба­клан.

ФОТО ОКСА­НИ ОРЛОВОЇ

ТЕ­ТЯ­НА ГОЛЯКОВА (ОДЕТТА-ОДІЛІЯ) ТА СЕР­ГІЙ СИ­ДОР­СЬКИЙ (ЗІГ­ФРІД)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.