# Ви­ма­га­ю­Рим­ськийСта­тут

На­ро­дні депутати взя­ли участь у фле­шмо­бі на під­трим­ку ра­ти­фі­ка­ції мі­жна­ро­дно­го до­ку­мен­та

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Про­тя­гом остан­ніх двох ти­жнів гро­мад­ські акти­ві­сти про­во­ди­ли се­ред на­ро­дних де­пу­та­тів фле­шмоб за ра­ти­фі­ка­цію Рим­сько­го ста­ту­ту. «На по­ча­тку 2016 ро­ку Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни в пер­шо­му чи­тан­ні ухва­ли­ла змі­ни до Кон­сти­ту­ції, від­по­від­но до яких ра­ти­фі­ка­ція Рим­сько­го ста­ту­ту від­кла­да­є­ться ще на три ро­ки, а от­же, вла­да зно­ву на­ма­га­є­ться від­кла­сти при­єд­на­н­ня Укра­ї­ни до Мі­жна­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го су­ду (так зва­но­го су­ду в Га­а­зі), — йде­ться в за­яві ор­га­ні­за­то­рів акції. — Ро­зу­мі­ю­чи, що пра­во­су­д­дя є пе­ред­умо­вою вста­нов­ле­н­ня ми­ру та з ме­тою на­га­да­ти всьо­му су­спіль­ству, чо­му для Укра­ї­ни ва­жли­во при­єд­на­ти­ся до Мі­жна­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го су­ду (МКС) ініціатива «Єв­ро­май­дан SOS» спіль­но з Amnesty International Ukraine іні­ці­ю­ва­ли он­лайн фле­шмоб #Ви­ма­га­ю­Рим­ськийСта­тут».

Се­ред пар­ла­мен­та­рів, які під­три­ма­ли фле­шмоб — Окса­на Юри­нець, Ан­на Ро­ма­но­ва, Яро­слав Мар­ке­вич, Оле­на Со­тник, Ві­ктор Чу­мак, го­ло­ва ко­мі­те­ту у за­кор­дон­них спра­вах Ган­на Гопко і ба­га­то ін­ших.

«Че­рез 2 ро­ки пі­сля по­ча­тку бо­йо­вих дій на Схо­ді Укра­ї­ни на­ша су­до­ва си­сте­ма до­сі за­ли­ша­є­ться не­зда­тною при­тя­га­ти до від­по­від­аль­но­сті за во­єн­ні зло­чи­ни: во­на до цьо­го про­сто не при­сто­со­ва­на, що до­да­тко­во ускла­дню­є­ться не­під­кон­троль­ні­стю окре­мих те­ри­то­рій та ро­сій­ським втру­ча­н­ням, — на­пи­са­ла на сво­їй сто­рін­ці у Facebook Гопко, — Ра­ти­фі­ка­ція Рим­сько­го ста­ту­ту Мі­жна­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го су­ду до­зво­лить по­си­ли­ти і на­ціо­наль­ні си­сте­ми пра­во­су­д­дя. #Ви­ма­га­ю­Рим­ськийСта­тут за­ра­ди то­го, що­би вин­ні у най­тяж­чих між­на­ро­дних зло­чи­нах бу­ли по­ка­ра­ні».

ФОТО НАДАНО «ЄВ­РО­МАЙ­ДАН SOS»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.