«Як вті­ли­ти до­брі по­лі­ти­чні на­мі­ри у пра­кти­чні спра­ви»

Екс­перт — про офі­цій­ний ві­зит Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни в Ру­му­нію

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вчо­ра під час офі­цій­но­го ві­зи­ту Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка в Ру­му­нію сто­ро­ни під­пи­са­ли де­кіль­ка угод і до­ся­гли низ­ки до­мов­ле­но­стей. Зокре­ма, Укра­ї­на та Ру­му­нія під­пи­са­ли уго­ду про спіль­не па­тру­лю­ва­н­ня дер­жав­но­го кор­до­ну, яка до­зво­лить обом сто­ро­нам більш ефе­ктив­но про­ти­ді­я­ти ко­ру­пції, кон­тра­бан­ді та не­ле­галь­ній мі­гра­ції. Та­кож бу­ло під­пи­са­но уго­ду про спів­пра­цю в сфе­рі вій­сько­вих пе­ре­ве­зень між обо­ма кра­ї­на­ми.

Крім то­го, під час спіль­ної пре­скон­фе­рен­ції з Кла­у­сом Йо­хан­ні­сом Порошенко під­три­мав ру­мун­ську іні­ці­а­ти­ву зі ство­ре­н­ня Чор­но­мор­ської фло­ти­лії під егі­дою НАТО і за­явив про го­тов­ність Укра­ї­ни при­єд­на­ти­ся до неї пі­сля то­го, як її схва­лить Альянс. Він та­кож за­про­по­ну­вав ство­ри­ти укра­їн­сько-ру­мун­сько-бол­гар­ську бри­га­ду, а та­кож під­три­мав бу­дів­ни­цтво ін­тер­ко­не­кто­рів в Ру­му­нії, щоб із ці­єї кра­ї­ни отри­му­ва­ти газ, а за­о­дно за­про­по­ну­вав су­сі­дній кра­ї­ні ско­ри­ста­ти­ся укра­їн­ськи­ми га­зо­ви­ми схо­ви­ща­ми.

Зі сво­го бо­ку, пре­зи­дент Ру­му­нії на­го­ло­сив на не­об­хі­дно­сті по­кра­ще­н­ня ви­ко­на­н­ня уго­ди про ма­лий при­кор­дон­ний рух, по­си­лен­ні еко­но­мі­чних відносини, вклю­чен­ні Укра­ї­ни в єв­ро­пей­ську енер­ге­ти­чну ме­ре­жу. А тор­ка­ю­чись пи­тань без­пе­ки, Йо­хан­ніс за­зна­чив, що сан­кції про­ти РФ ма­ють за­ли­ша­ти­ся до пов­но­го ви­ко­на­н­ня мін­ських до­мов­ле­но­стей, і оби­дві кра­ї­ни — Ру­му­нія та Укра­ї­на, зва­жа­ю­чи на ево­лю­цію в Чор­но­му мо­рі, по­вин­ні по­си­ли­ти спів­пра­цю в цьо­му ре­гіо­ні.

«День» звер­нув­ся до ди­ре­кто­ра Цен­тру «Гло­баль­ний фо­кус» (Бу­ха­рест) Оа­ни ПОПЕСКУ з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти зна­че­н­ня ві­зи­ту Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни у Ру­му­нію.

«У РУ­МУ­НІЇ ІСНУЄ СИЛЬ­НИЙ ІН­ТЕ­РЕС ДО РОЗ­ВИ­ТКУ ЕКО­НО­МІ­ЧНИХ ЗВ’ЯЗ­КІВ З УКРА­Ї­НОЮ»

— Зна­чною мі­рою це сим­во­лі­чний ві­зит. Це та­кож ва­жли­вий дво­сто­рон­ній жест Укра­ї­ни та Ру­му­нії, який за­свід­чує від­да­ність обох сто­рін мі­цним від­но­си­нам. Я не пев­на, що, при­найм­ні, у цей мо­мент ру­мун­ська сто­ро­на має чі­тку ідею що­до то­го, що ми мо­же­мо до­сяг­ти і що ми мо­же­мо очі­ку­ва­ти з укра­їн­сько­го бо­ку.

У нас є ба­га­то спіль­них ін­те­ре­сів. Ру­му­нія за­ли­ша­є­ться від­да­ною то­му, щоб Укра­ї­на ім­пле­мен­ту­ва­ла Уго­ду про по­гли­бле­ну і все­о­хо­плю­ю­чу зо­ну віль­ної тор­гів­лі і на­бли­жа­ла­ся, на­скіль­ки мо­жли­во, до ЄС, до єв­ро­пей­ської пер­спе­кти­ви.

Ми та­кож по­ді­ля­є­мо стур­бо­ва­ність що­до без­пе­ки в ре­гіо­ні Чор­но­го мо­ря. У нас є спо­ді­ва­н­ня, що са­міт НАТО в Вар­ша­ві під­твер­дить ви­снов­ки, які бу­ли зро­бле­ні Альян­сом на Вель­сько­му са­мі­ті і про­дов­жить їх ім­пле­мен­та­цію, бу­ду­ю­чи без­пе­ку в ре­гіо­ні Чор­но­го мо­ря.

У Ру­му­нії та­кож існує силь­ний ін­те­рес до роз­ви­тку еко­но­мі­чних зв’яз­ків з Укра­ї­ною. На жаль, до Єв­ро­май- да­ну відносини між Укра­ї­ною та Ру­му­ні­єю не бу­ли дру­жні­ми. Це спо­ну­кає нас до роз­ви­тку до­брих еко­но­мі­чних від­но­син. І во­дно­час, я ду­маю, із рі­зних при­чин оби­дві сто­ро­ни не бу­ли на ви­со­ті у ство­рен­ні ко­мер­цій­них та еко­но­мі­чних зв’яз­ків. Це та сфе­ра, яку ми мо­же­мо ра­зом роз­ви­ва­ти.

Та­кож існує ін­те­рес у пе­ре­да­чі ру­мун­сько­го до­сві­ду з де­мо­кра­ти­за­ції, бу­дів­ни­цтва мі­цних ін­сти­ту­цій, бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, за­про­ва­дже­н­ня вер­хо­вен­ства пра­ва. Мо­жли­во, Укра­ї­на мо­же отри­ма­ти якусь ви­го­ду у ви­вчен­ні до­сві­ду Ру­му­нії. Зві­сно, існує чи­ма­ло пи­тань, які бу­де обго­во­ре­но. Але за­раз пи­та­н­ня по­ля­гає у то­му, як вті­ли­ти до­брі по­лі­ти­чні на­мі­ри у пра­кти­чні спра­ви.

Се­ред пи­тань, що бу­дуть обго­во­рю­ва­тись, це під­трим­ка з бо­ку Ру­му­нії по­лі­ти­чної пер­спе­кти­ви Укра­ї­ни і більш ті­сних зв’яз­ків з ЄС. Та­кож йти­ме­ться про не­об­хі­дність при­ді­ли­ти біль­ше ува­ги без­пе­ко­во­му се­ре­до­ви­щу, щоб про­ти­сто­я­ти спіль­ни­ми за­гро­за­ми.

«РУ­МУ­НІЯ З ВЛА­СНО­ГО ДО­СВІ­ДУ ЗНАЄ, ЯК СКЛА­ДНО ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ, РЕ­ФОР­МУ­Ю­ЧИ ІН­СТИ­ТУ­ЦІЇ НА ХИСТКІЙ ОСНО­ВІ»

— Ми ра­ді ба­чи­ти, що в Укра­ї­ні є ді­є­зда­тний уряд. Утім, у нас є ве­ли­кий сум­нів що­до ста­біль­но­сті й мі­цно­сті по­лі­ти­чних ін­сти­ту­цій, вра­хо­ву­ю­чи ве­ли­кий рі­вень ко­ру­пції, з якою тре­ба бо­ро­ти­ся. Ру­му­нія знає з вла­сно­го до­сві­ду, як скла­дно пра­цю­ва­ти, ре­фор­му­ю­чи ін­сти­ту­ції на хисткій осно­ві. А пе­ред Укра­ї­ною — по­двій­ний ви­клик. З одно­го бо­ку, во­на має гли­бо­ко ре­фор­му­ва­ти ін­сти­ту­ції, щоб на низь­ко­му і ви­со­ко­му рів­нях бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю. А з ін­шо­го бо­ку — про­дов­же­н­ня кон­флі­кту на вла­сній те­ри­то­рії. Від­так во­на по­тре­бує ста­біль­но­сті ін­сти­ту­цій.

Пер­ша ча­сти­на про­бле­ми мо­же бу­ти ви­рі­ше­на са­мою Укра­ї­ною, а ін­ша ча­сти­на — це на­ша спіль­на проблема, кра­їн у цьо­му ре­гіо­ні, а та­кож проблема НАТО, яке від­по­від­ає за без­пе­ку на схі­дно­му флан­зі.

То­му ми очі­ку­є­мо, що Укра­ї­на за­ли­ши­ться від­да­ною змі­цнен­ню дер­жа- ви і зі сво­го бо­ку ми бу­де­мо до­по­ма­га­ти цьо­му всі­ма мо­жли­ви­ми спосо­ба­ми.

Пе­ре­да­ча до­сві­ду бо­роть­би з ко­ру­пці­єю мо­гла б ста­ти одні­єю з клю­чо­вих мо­жли­во­стей для спів­пра­ці. Ми ба­чи­ли, як скла­дно бо­ро­ти­ся з ко­ру­пці­єю на ви­що­му рів­ні. Це бу­ла ду­же дов­га і скла­дна бо­роть­ба в Ру­му­нії, яка ще не за­вер­ши­лась. Ми ви­вчи­ли ба­га­то уро­ків і ма­є­мо пев­ні успі­хи. Це мо­гло б ста­ти одні­єю зі сфер, у якій Ру­му­нія мо­гла ба­га­то чим по­ді­ли­ти­ся і я спо­ді­ва­юсь, що так і ста­не­ться.

«РУ­МУН­СЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА МО­ДЕЛЬ НЕ МО­ЖЕ БУ­ТИ ПРО­СТО ТРАНСПЛАНТОВАНА В УКРА­Ї­НУ»

— Стру­кту­ра на­ших ін­сти­ту­цій, які бу­ли най­більш ефе­ктив­ни­ми у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю, зокре­ма На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро, бу­ду­ва­лись на іспан­ській мо­де­лі. Крім то­го, ми отри­ма­ли ба­га­то екс­пер­ти­зи з Бри­та­нії, ба­га­то бри­тан­ських кон­суль тан тів пра цює у мі ніс тер ст ві вну­трі­шніх справ. Та­кож нам пе­ре­да­ли свій до­свід бо­роть­би з ко­ру­пці­єю США, Ні­меч­чи­на, Ні­дер­лан­ди. Ми ім­пор­ту­ва­ли ба­га­то за­хі­дної екс­пер­ти­зи, але ми її силь­но адаптували до на­шо­го вну­трі­шньо­го се­ре­до­ви­ща. На­віть ру­мун­ська антикорупційна мо­дель не мо­же бу­ти про­сто трансплантована в Укра­ї­ну, в якій зов­сім ін­ші від­мін­но­сті по­рів­ня­но з Ру­му­ні­єю.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ЛАЗАРЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.