У Гре­ції за­па­ли­ли смо­ло­скип лі­тніх Олім­пій­ських ігор

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Смо­ло­скип з во­гнем лі­тніх Олім­пій­ських ігор 2016 ро­ку вчо­ра за­па­ли­ли на пів­дні Гре­ції. Уро­чи­стий ри­ту­ал роз­по­чав тра­ди­цій­ну еста­фе­ту, яка за­вер­ши­ться на це­ре­мо­нії від­кри­т­тя Ігор у Ріо-де-Жа­ней­ро 5 сер­пня. Еста­фе­ту во­гню впер­ше про­ве­ли для Ігор у Бер­лі­ні 80 ро­ків то­му. Во­гонь тра­ди­цій­но за­па­ли­ли в Древ­ній Олім­пії, де по­над 1000 ро­ків про­хо­ди­ли Ігри. Гре­цька актри­са Ка­те­ри­на Ле­хоу в ко­стю­мі жри­ці в че­твер про­ве­ла спе­ці­аль­ну це­ре­мо­нію за до­по­мо- гою па­ра­бо­лі­чно­го дзер­ка­ла, яке фо­ку­сує со­ня­чні про­ме­ні. Во­гонь роз­по­чне ше­сти­ден­ну по­до­рож мі­ста­ми Гре­ції, зокре­ма че­рез мі­сто Ма­ра­фон, що да­ло на­зву зма­га­н­ням з бі­гу на дов­гі ди­стан­ції. Олім­пій­ський во­гонь про­не­суть че­рез та­бір мі­гран­тів і бі­жен­ців в Афі­нах, по­ві­дом­ляє Між­на­ро­дний олім­пій­ський ко­мі­тет. 3 трав­ня во­гонь при­бу­де до Бра­зи­лії — кра­ї­ну­го­спо­дар­ку лі­тніх Ігор. Там еста­фе­та три­ва­ти­ме впро­довж 100 днів. Во­на охо­пить 500 на­се­ле­них пун­ктів у всіх шта­тах кра­ї­ни. Участь у еста­фе­ті ві­зьмуть 12 ти­сяч фа­ке­ло­но­сців.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.