Пу­тін впав з пер­шо­го на 29-те мі­сце в рей­тин­гу Time

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пер­ше мі­сце в рей­тин­гу по­сі­ла гла­ва Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду Крі­стін Ла­гард. Пре­зи­ден­та Ро­сії та­кож ви­пе­ре­ди­ли держ­се­кре­тар США Джон Кер­рі, кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель, біз нес мен До нальд Трамп і гла ва Азі­ат­сько­го бан­ку ін­фра­стру­ктур­них ін вес ти цій Лін Лі кун. Во ни уві­йшли до п’ятір­ки най­впли­во­ві­ших лю­дей пла­не­ти за вер­сі­єю жур­на­лу. Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма по­сів 13-те мі­сце в рей­тин­гу. Кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти США від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії Гіл­ла­рі Клін­тон по­сі­ла 18-те мі­сце. Пу­ті­на та­кож ви­пе­ре­див ін­ший кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти США, се­на­тор від Шта­ту Тед Круз, що оби­ра­є­ться від Рес пуб лі кансь кої пар тії. Він по сів 23- тє міс це. Пре зи дент Фран­ції Фран­суа Ол­ланд по­сів 22-ге мі­сце. Пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Рей­джеп Ер­до­ган іде слі­дом за Пу­ті ним, йо го жур нал по міс тив на 30-те мі­сце. А гла­ва Пів­ні­чної Ко­реї Кім Чен Ин ви­явив­ся на 31-му ряд­ку. На­га­да­є­мо, в 2015 ро­ці Пу­тін очо­лив рей­тинг ста най­впли­во­ві­ших лю­дей за вер­сі­єю жур­на­лу Time.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.