150 400

Den (Ukrainian) - - Репортаж «дня» - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Укра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра, укра­їн­ське кни­го­ви­дав­ни­цтво існу­ють — про це кра­сно­мов­но свід­чить VI між­на­ро­дний фе­сти­валь «Книж­ко­вий Ар­се­нал», який від­крив­ся дня­ми у сто­ли­ці. «Одне з пер­ших вра­жень — ви­яв­ля­є­ться, кни­жок в Укра­ї­ні на­ба­га­то біль­ше, ніж мо­жна бу­ло со­бі уяви­ти», — роз­по­від­ає в ко­мен­та­рі «Дню» лі­те­ра­ту­ро­зна­вець і пи­сьмен­ник Во­ло­ди­мир Пан­чен­ко. Але в цьо­му зди­ву­ван­ні не ли­ше ра­дість, але й сум — адже во­но під­твер­джує здо­гад про те, що ми зов­сім не зна­є­мо ні су­ча­сної укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри, ні всіх про­по­зи­цій ві­тчи­зня­но­го кни­го­ви­дав­ни­чо­го рин­ку. На­го­ло­сив на цьо­му й ві­це-пре­зи­дент Фран­кфурт­сько­го книж­ко­во­го яр­мар­ку То­бі­ас Фосс, який під час кру­гло­го сто­лу «Книж­ко­ва куль­ту­ра як ві­кно у світ» про­де­мон­стру­вав при­су­тнім що­рі­чний ка­та­лог ні­ме­цьких ви­дань — в Укра­ї­ні ана­ло­гі­чно­го по­ки що не­має. Тож «Книж­ко­вий Ар­се­нал», Фо­рум ви­дав­ців у Льво­ві — це ни­ні не ли­ше мо­жли­вість для пре­зен­та­ції укра­їн­ської куль­ту­ри на сві­то­вій аре­ні, але пе­ред­усім на­го­да кра­ще пі­зна­ти се­бе для са­мих укра­їн­ців.

По­при це май­дан­чи­ків для між­на­ро­дної спів­пра­ці на Книж­ко­во­му Ар­се- на­лі та­кож чи­ма­ло. Йде­ться, зокре­ма, про ко­ле­ктив­ний стенд ні­ме­цьких ви­дав­ництв, а та­кож чи­слен­них іно­зем­них го­стей і спе­ці­аль­ну про­гра­му у пар­тнер­стві з вже зга­да­ним Фран­кфурт­ським книж­ко­вим яр­мар­ком. На дум­ку ку­ра­тор­ки між­на­ро­дної про­гра­ми фе­сти­ва­лю й ке­рів­ни­ка но­во­ство­ре­но­го від­ді­лу куль­тур­ної ди­пло­ма­тії МЗС Оль­ги Жук, роз­по­від­а­ю­чи про Укра­ї­ну на між­на­ро­дній аре­ні по­ві­дом­ле­н­ня про су­ча­сні пра­гне­н­ня й про­це­си в кра­ї­ні варто по­єд­ну­ва­ти з за­галь­но- куль­тур­ним та істо­ри­чним бек­гра­ун­дом, адже прав­ди­ва укра­їн­ська істо­рія до­сі зде­біль­шо­го за­ли­ша­є­ться не­зна­ною у сві­ті. Вцьо­му кон­текс­ті во­на за­кли­кає від­ві­ду­ва­чів Книж­ко­во­го Ар­се­на­лу звер­ну­ти ува­гу на спе­ці­аль­ну про­гра­му при­свя­че­ну істо­рії, якою опі­ку­є­ться Укра­їн­ський ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті. До уча­сті за­про­ше­ні та­кож пред­став­ни­ки ана­ло­гі­чної уста­но­ви з Ли­тви.

Чи не єди­ний гість фо­ру­му з Ро­сії — «Альянс не­за­ле­жних ви­дав­ців і кни­го­роз­по­всю­джу­ва­чів». «Ко­ли в кра­ї­ні пра­цює по­ту­жна ма­ши­на про­па­ган­ди, ко­жен го­лос який про­ти­сто­їть зом­бу­ван­ню — над­зви­чай­но ва­жли­вий, — роз­по­від­ає в ко­мен­та­рі «Дню» Оль­га Жук. — Якщо ро­сій­ський пи­сьмен­ник виступає про­ти дій вла­сної дер­жа­ви в Укра­ї­ні, це ва­жли­во пе­ред­усім для са­мих ро­сі­ян. «Альянс» — наш тра­ди­цій­ний уча­сник. Во­ни пред­став­ля­ють ін­те­ле­кту­аль­ну, ака­де­мі­чну лі­те­ра­ту­ру. Це — са­ме ті лю­ди в Ро­сії, які про­ти­сто­ять си­сте­мі. Дня нас ва­жли­во під­три­му­ва­ти зв’язок».

З то­чки зо­ру куль­тур­ної ди­пло­ма­тії, без­про­гра­шним кро­ком ор­га­ні­за­то­рів Ар­се­на­лу без­умов­но є ви­став­ка «Му­ста­фа Дже­мі­лєв. Не­злам­ний бо­рець за сво­бо­ду прав лю­ди­ни», під­го­тов­ле­на за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Ре­спу­блі­ки Поль­ща. Се­рія ін­фор­ма­цій­них пла­ка­тів роз­по­від­ає про біо­гра­фію лі­де­ра крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, 15 ро­ків про­ве­де­них у ра­дян­ських в’язни­цях та та­бо­рах, йо­го участь в ди­си­дент­сько­му ру­сі, у ство­рен­ні де­мо­кра­ти­чної Укра­ї­ни та про­ти­дії ро­сій­ській оку­па­ції. Му­ста­фа Дже­мі­лєв — лю­ди­на сві­то­во­го мас­шта­бу, са­ме че­рез при­зму та­ких осо­би­сто­стей Укра­ї­на мо­же пред­став­ля­ти се­бе на між­на­ро­дній аре­ні. По­руч з ви­став­кою від­ві­ду­ва­чі змо­жуть по­ба­чи­ти чу­до­ву ко­ле­кцію крим­сько­та­тар­сько­го на­ціо­наль­но­го ко­стю­му. Вла­сне ор­га­ні­за­то­ри Ар­се­на­лу під­го­ту­ва­ли окре­му про­гра­му, при­свя­че­ну Кри­му, йо­го лі­те­ра­ту­рі та ми­сте­цтву. Є се­ред го­стей фо­ру­му й остан­нє ви­дав­ни­цтво з ане­ксо­ва­но­го пів­остро­ва, яке все ще про­дов­жує ви­да­ва­ти лі­те­ра­ту­ру крим­сько­та­тар­ською мо­вою.

Пи­сьмен­ни­ків-по­ча­тків­ців має за­ці­ка­ви­ти Ви­дав­ни­чий май­дан­чик, на яко­му во­ни змо­жуть за­про­по­ну­ва­ти свої тво­ри до дру­ку. До сло­ва, ана­ло­гі­чні до Книж­ко­во­го Ар­се­на­лу за­хо­ди у сві­ті пе­ред­усім по­кли­ка­ні акти­ві­зу­ва­ти бі­знес-про­це­си у сфе­рі кни­го­ви­дав­ни­цтва. Са­ме там укла­да­ю­ться чи­слен­ні уго­ди з ав­то­ра­ми, про­да­ю­ться пра­ва на пе­ре­клад то­що. Для Укра­ї­ни це по­ки що етап, яко­го ли­ше на­ле­жить до­ся­гну­ти. «Укра­їн­ські ви­дав­ці див­ля­ться на по­ді­бні май­дан­чи­ки пе­ред­усім з то­чки зо­ру тор­гі­вель­них мо­жли­во­стей, — роз­по­від­ає в ко­мен­та­рі «Дню» гро­мад­ський ді­яч, жур­на­ліст й на­ро­дний де­пу­тат по­пе­ре­дніх скли­кань Олесь До­ній. — Для них Книж­ко­вий Ар­се­нал — це на­го­да для ві­зу­а­лі­за­ції, ре­кла­ми сво­єї про­ду­кції. ВУкра­ї­ні бу­ли спро­би ство­ри­ти май­дан­чи­ки для ко­му­ні­ка­ції між ви­дав­ця­ми, зокре­ма на ба­зі Фо­ру­му ви­дав­ців, але по­ки що во­ни не да­ли ва­го­мих ре­зуль­та­тів. На мою дум­ку, пе­ре­шко­джає цьо­му пе­ред­усім від­су­тність кон­ку­рен­ції, роз­ви­не­ної ме­ре­жі кни­го­роз­по­всю­дже­н­ня. Вкон­текс­ті ж ви­хо­ду на між­на­ро­дні рин­ки нам бра­кує по­ту­жних пе­ре­кла­да­цьких пла­тформ. По­ки що цим зму­ше­ні за­йма­ти­ся са­мі ав­то­ри».

Най­пер­ше Книж­ко­вий Ар­се­нал вра­жає сво­їм мас­шта­бом — ли­ше про­гра­ма за­ймає май­же 50 сто­рі­нок! У цьо­му ма­си­ві на­віть фа­хів­це­ві не­скла­дно за­гу­би­тись й про­ґа­ви­ти щось справ­ді ва­жли­ве. Бра­кує акцен­тів, які б зо­рі­єн­ту­ва­ли, зокре­ма й іно­зем­них го­стей, у тих те­мах, які є прі­о­ри­те­тни­ми сьо­го­дні для Укра­ї­ни. Во­дно­час це від­кри­ває пе­ред ко­жним кни­го­лю­бом мо­жли­вість сфор­му­ва­ти вла­сну про­гра­му са­мо­туж­ки. До цьо­го й за­кли­ка­є­мо усіх чи­та­чів — роз­по­чи­на­ти варто зі стен­ду га­зе­ти «День»!

з ни­ми

ПРЕКРАСНА ЧЕРГА

НЕ­ВИ­ПАД­КО­ВА ЗУ­СТРІЧ. НА ФОТО (ЗЛІ­ВА НАПРАВО) — ВА­ЛЕН­ТИН СИЛЬ­ВЕ­СТРОВ, КО­СТЯН­ТИН СІГОВ, ФІЛІП ДЕ ЛА­РА, ЛЕ­О­НІД ФІНБЕРГ, МИ­РО­СЛАВ МАРИНОВИЧ

СЕ­РЕД ЗНА­КО­ВИХ НОВИНОК «АР­СЕ­НА­ЛУ» — ВЕ­ЛИ­КА БІОГРАФІЧНА КНИЖ­КА «ГАР­МО­НІЯ КРІЗЬ ТУГУ ДИСОНАНСІВ...», ПРИ­СВЯ­ЧЕ­НА ЛІНІ КО­СТЕН­КО. ДО РЕ­ЧІ, ДО ВИ­ДА­Н­НЯ УВІЙШЛО ЧИ­МА­ЛО МА­ТЕ­РІ­А­ЛІВ, ЯКІ ВПЕР­ШЕ БУ­ЛИ ОПУ­БЛІ­КО­ВА­НІ У «Дні». СЕ­РЕД НИХ І СТА­Т­ТЯ ГО­ЛОВ­НО­ГО РЕДАКТОРА ГА­ЗЕ­ТИ «День» ЛА­РИ­СИ ІВ­ШИ­НОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.