На ор­бі­ті Шек­спі­ра

До 400-річ­чя від дня смер­ті ге­ні­аль­но­го дра­ма­тур­га клуб ілю­стра­то­рів Pictoric пред­ста­вив 24 пла­ка­ти до йо­го п’єс

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

hakespeare. Shake the Spirit » — так на­зи­ва­є­ться спец­про­ект, пред­став­ле­ний на VI Мі­жна­ро­дно­му фе­сти­ва­лі « Книж­ко­вий Ар­се­нал». До­слів­ний пе­ре­клад — «Шек­спір. Стру­си­ти дух» — вка­зує на ме­ту, по­став­ле­ну ав­то­ра­ми, а са­ме — спро­бу­ва­ти стру­си­ти « на­фта­лі­но­ві штам­пи » , ко­ли йде­ться про кар­тин­ку до шек­спі­рів­ських тво­рів. Про­ект здій­сни­ли за під­трим­ки British Council Ukraine у рам­ках про­гра­ми Creative Enterprise: Ukraine.

Вза­га­лі ілю­стра­то­ри з Pictoric під­го­ту­ва­ли до «Книж­ко­во­го Ар­се­на­лу» по­ту­жну про­гра­му: і спіль­ну з фран­цузь­ки­ми ав­то­ра­ми ви­став­ку, і «жи­ву бі­бліо­те­ку», і про­ект «Се­мен­ко 100» — сто арт-бу­ків, при­свя­че­них вір­шам укра­їн­сько­го по­е­та-фу­ту­ри­ста. Є про що го­во­ри­ти й на що ди­ви­ти­ся, але нас осо­бли­во за­ці­ка­вив за­дум із п’єса­ми Ві­лья­ма Шек­спі­ра. А кон­кре­тно — те, як су­ча­сні ми­тці акту­а­лі­зу­ють ка­но­ні­чні тво­ри.

«КЛА­СИ­КА ДО­ПО­МА­ГАЄ ВІД­КРИ­ВА­ТИ НО­ВЕ»

«Гам­лет», «Ан­то­ній і Кле­о­па­тра», «Ко­роль Лір», «Ті­мон Афін­ський», «Сон лі­тньої но­чі», «Ве­не­ці­ан­ський ку­пець», «Ко­рі­о­лан», «Мар­ні зу­си­л­ля ко­ха­н­ня» й ін­ші п’єси ан­глій­сько­го кла­си­ка ста­ли осно­вою для пла­ка­тів 16 ілю­стра­то­рів. «Ми про­сто на да ли ху дож ни кам пе ре лік п’ єс, а во ни оби­ра­ли, на яку те­му хо­чуть ма­лю­ва­ти, — роз по ві дає Анас та сія Де ни сен ко, спів ку - ра тор ка клу бу ілюс т ра то рів Pictoric. — Спо чат ку ду ма ли роз ро би ти ідеї для об - кла­ди­нок — це якраз пе­ре­гу­ку­є­ться зі спе­ци­фі­кою «Книж­ко­во­го Ар­се­на­лу». Але ми не обме­жу­ва­ли ав­то­рів у фор­ма­ті й у під­сум­ку по­ба­чи­ли, що біль­шість ху­до­жни­ків ро­блять ре­чі, по­ді­бні до афіш».

Pictoric не впер­ше пе­ре­о­сми­слює уста­ле­ні обра­зи. Так, про­ект «Ді­я­чі Укра­ї­ни», ве­ли­ка се­рія не­стан­дар­тних порт­ре­тів ви­да­тних укра­їн­ців, дав­но має чи­ма­ло при­хиль­ни­ків. А не­що­дав­но ілю­стра­то­ри ра­зом з арт-кри­ти­ком Бо­ри­сом Фі­ло­нен­ком зро­би­ли кни­гу «Ті­ні за­бу­тих пред­ків. Гра­фі­чні істо­рії» — опо­від­ки та ле­ген­ди про зна­ме­ни­тий фільм, від­тво­ре­ні у фор­мі ко­мі­ксу та пла­ка­ту.

«Та­кі ро­бо­ти на­бли­жу­ють ві­до­мих осо­би­сто­стей і тво­ри до су­ча­сної лю­ди­ни, — пе ре ко на на Анас та сія Де ни сен ко. — На - при­клад, про де­які п’єси Шек­спі­ра лю­ди мог ли і не зна ти, а якийсь пла кат мо же під штов х ну ти до їх про чи тан ня. Прос то ви­пір­не пев­на на­зва і за­ці­ка­вить. І ху­до­жни ків та ка прак ти ка при ваб лює, бо на кла­си­чних тво­рах зав­жди є на­ша­ру­ва­н­ня рі­зних сми­слів, їх не по­тра­кту­єш одна­ко - во. Крім цьо го, за вдя ки кла си ці мож на по кра щу ва ти ін ші жан ри твор чос ті, зна - хо­ди­ти щось но­ве у тій же ілю­стра­ції».

ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ЛЮ­ДИ-СОБОРИ?

Олег Гри щен ко, спів ку ра тор клу бу ілю­стра­то­рів Pictoric, ство­рив пла­ка­ти до «Гам­ле­ту» і « Мак бе ту » . Вза га лі, йо го улю­бле­на п’єса Шек­спі­ра — «Сон лі­тньої но­чі». «Але якраз до неї і не ма­лю­вав ні­чо­го, бо не зна­йшов, як її пе­ре­да­ти на­стіль­ки влуч но, на скіль ки від чу ваю » , — ді - ли­ться Олег. Ілю­стра­тор ка­же, що у ньо­го не сю­жет про­во­ку­вав ідеї, а нав­па­ки: бу­ли за­ду­ми, під які під­тя­гнув тво­ри кла­си­ка.

Оби­два пла­ка­ти ство­ре­ні у гли­бо­ких, три­во­жних ко­льо­рах: уль­тра­ма­ри­но­вий, си­ній, тем­но-чер­во­ний, чор­ний. «Ма­люю в екс­пре­сіо­ні­сти­чній ма­не­рі, і ме­ні зда­ло­ся, що ці сю­же­ти під­хо­дять для неї, — по­яснює Олег Гри­щен­ко. — На пла­ка­ті до «Гам­ле­та» — на­че го­ти­чні зво­ди, але до ар­хі­те­ктур­них еле­мен­тів упо­ді­бню­ю­ться ге­рої п’єси, які на­ви­са­ють над усім. І є ма­ле­сень­кий про­хід, по­до­ла­ти який і вці­лі­ти ду­же важ­ко. Хо­ті­ло­ся по­ка­за­ти, якою ма­лень­кою ви­да­є­ться лю­ди­на пе­ред рі­зни­ми пе­ри­пе­ті­я­ми жи­т­тя, як на­ви­сає над нею тя­гар вла­ди й ін­триг. І асо­ці­а­ція з го­ти­чни­ми со­бо­ра­ми не­да­рем­на, бо во­ни бу­ду­ва­ли­ся, щоб лю­ди­на від­чу­ва­ла свою ні­кчем­ність пе­ред Бо­гом».

У «Мак­бе­ті» те­ма схо­жа: лю­ди­на і вла­да. Меч, встром­ле­ний у не­бо, гру­зне у хма­рах — і це на­га­дує про те, на­скіль­ки пе­ре­біль ше ні людсь кі ам бі ції. Пев но, пе ред цим ма­люн­ком не за­ва­ди­ло б по ме­ди­ту­ва­ти де­яким укра­їн­ським по­лі­ти­кам.

У СУ­ЧА­СНІЙ ФОР­МІ — ПРО СПОКОНВІЧНІ ПРИ­СТРА­СТІ

«Час не сто­їть на мі­сці, і не­має сен­су що­ра­зу ро­би­ти Ро­мео і Джу­льєт­ту або Мак­бе­та у сти­лі гра­вюр XVII сто­лі­т­тя, — вва­жає Олег Гри­щен­ко. — У цьо­му є свій шарм: до п’єс, ство­ре­них кіль­ка сто­літь то­му, вже на­ма­лю­ва­ли ку­пу афіш, але з’яв­ля­ю­ться но­ві тен­ден­ції, і ти мо­жеш зро­би­ти по-сво­є­му та при цьо­му бу­ти влу­чним. Про­тя­гом сто­літь змі­ню­ю­ться одяг, по­ве­дін­ка лю­дей, а фі­зіо- ло­гія — фа­кти­чно ні. І у но­вих фор­мах роз­по­від­а­ють про споконвічні при­стра­сті: ко­ха­н­ня, за­здрість, пом­сту».

Ілю­стра­то­ри пла­ну­ють по­ка­за­ти свою шек­спі­рі­а­ну у Льво­ві і, мо­жли­во, в ін­ших мі­стах Укра­ї­ни. Та­кож у рам­ках про­е­кту ху дож ни ки ство ри ли се рію лис ті вок. «Нам по­до­ба­є­ться акту­а­лі­зу­ва­ти куль­тур­ні теми. При­чо­му пра­цю­ва­ти не тіль­ки з укра­їн­ським, а й з мі­жна­ро­дним кон­текс­том, — зі­зна­є­ться Олег Гри­щен­ко. — Рі­зни­ця між укра­їн­ськи­ми по­ста­тя­ми і тим же Шек­спі­ром — хі­ба що ло­ка­ція. Усі сю- же­ти — про сто­сун­ки лю­дей, і що в ан­глій­ців, що в укра­їн­ців про­бле­ми одна­ко­ві».

Між ін­шим, до Дня не­за­ле­жно­сті ілю­стра­то­ри з Pictoric хо­чуть пов­ні­стю за­вер­ши­ти про­ект «Ді­я­чі Укра­ї­ни». Ху­до­жни­ки пла­ну­ють ство­ри­ти ще кіль­ка де­ся­тків обра­зів.

Кла­си­кам, укра­їн­ським, ан­глійсь - ким — будь-яким, вза­га­лі-то все одно, як ми їх ша­ну­є­мо. Пам’ята­ти ві­чні сю­же­ти й істо­рії — у на­ших ін­те­ре­сах, щоб уни­ка­ти по­ми­лок і зна­хо­ди­ти під­каз­ки на май­бу­тнє, «як вам це спо­до­ба­є­ться». До ре­чі, у Шек­спі­ра є п’єса з та­кою на­звою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.