«За­пит на та­ла­но­ви­тих лю­дей»

Чер­ні­гів­ці ра­ді­ють но­вим мо­жли­во­стям

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми в Чер­ні­го­ві уро­чи­сто стар­ту­вав ту­ри­сти­чний се­зон. Про це сим­во­лі­чно про­ві­стив по­стріл 13-їгар­ма­ти на ста­ро­дав­ньо­му Ва­лу. Упро­довж двох днів цен­траль­на ча­сти­на на­шо­го мі­ста спів­а­ла й тан­цю­ва­ла (тут ви­сту­па­ли ву­ли­чні му­зи­ки і про­хо­ди­ли май­стер-кла­си з вуличних тан­ців), вра­жа­ла яскра­ви­ми фар­ба­ми та емо­ці­я­ми: на­при­клад, від час трю­ків та джи­гі­тов­ки ко­за­ків «Со­ко­ли­но­го ху­то­ру» гля­да­чі бу­ли в за­хва­ті; при­ва­блю­ва­ла го­стей аро­ма­та­ми страв по­лі­сько­ї­ку­хні — на Кра­сній пло­щі три­вав фе­сти­валь ву­ли­чно­її жі.

Лю­дми­ла ЗІНЕВИЧ, ко­ор­ди­на­тор без­ко­штов­них кур­сів укра­їн­ської мо­ви в Чер­ні­го­ві, кан­ди­дат фі­ло­ло­гі­чних на­ук, до­цент:

— За­сму­ти­ло: 1) по­гір­ше­н­ня ста­ну здо­ров’я На­ді­ї­Сав­чен­ко (не про­сто за­сму­ти­ло, а тур­бує, стра­шить, і не дає спо­кою вла­сне без­си­л­ля, що про­сті лю­ди ні­чим не мо­жуть до­по­мог­ти); 2) зво­лі­ка­н­ня (а мо­же, й не­ба­жа­н­ня) «мо­жно­влад­ців» з ви­рі­ше­н­ням про­бле­ми її по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну; 3) офшор­на гань­ба укра­їн­ських де­кла­ра­то­рів бо­роть­би з ко­ру­пці­єю; 4) ку­лу­ар­ні до­мов­ле­но­сті що­до фор­му­ва­н­ня уря­ду; 5) при­му­со­ва від­пус­тка вла­сним ко­штом за основ­ним мі­сцем ро­бо­ти (своє­рі­дний спо­сіб пе­ре­вір­ки на ви­жи­ва­н­ня і збе­ре­же­н­ня люд­сько­ї­гі­дно­сті).

По­ра­ду­ва­ло: 1) мо­жли­вість по­тра­пи­ти на зу­стріч зі Сві­тла­ною Але­ксі­є­вич; 2) при­зна­че­н­ня мі­ні­стром МОН Лі­лі­ї­Гри­не­вич, що дає на­дію на дер­жав­ни­цьке став­ле­н­ня до осві­ти і ро­зу­мі­н­ня ва­жли­во­сті збе­ре­же­н­ня укра­їн­ської мо­ви як на­вчаль­но­ї­ди­сци­плі­ни у ви­щій шко­лі; 3) слу­ха­чі «Без­ко­штов­них кур­сів укра­їн­ської мо­ви в Чер­ні­го­ві» ра­ду­ють ре­зуль­та­та­ми сво­го на­вча­н­ня (де­хто пе­ре­йшов на укра­їн­ську в со­ці­аль­них ме­ре­жах, хтось від­крив у со­бі пи­сьмен­ни­цький та­лант то­що); 4) зна­йшла дав­но омрі­я­ну книж­ку; 5) все за­кві­ту­ва­ло — ве­сна!

Оле­гЛУЦУК, гон­чар:

— По­ра­ду­ва­ла ве­ли­ка кіль­кість за­мов­лень на мо­ї­ке­ра­мі­чні ви­ро­би, які над­хо­дять із рі­зних міст Укра­ї­ни. За ти­ждень від­пра­вив, ма­буть, кіль­ка­сот гле­чи­ків, та­ре­лів, ку­хлів. Та­ке ве­ли­че­зне за­ці­кав­ле­н­ня — ве­ли­ка рід­кість для май­стра, ко­трий ме­шкає не в мі­сті, а в сіль­ській гли­бин­ці. А за­сму­тив зем­ле­трус в Еквадорі, те, що за­ги­ну­ла ве­ли­ка кіль­кість лю­дей. Це бу­ла пер­ша но­ви­на, яку по­чув пі­сля по­вер­не­н­ня з ту­ри­сти­чно­го фо­ру­му, який про­хо­див у Чер­ні­го­ві з на­го­ди від­кри­т­тя ту­ри­сти­чно­го се­зо­ну. До ре­чі, зав­дя­ки цьо­му фо­ру­му по­ба­чив чи­ма­ло ста­рих друзів, за­мов­ни­ків і ще раз пе­ре­ко­нав­ся, як ба­га­то та­ла­но­ви­тих лю­дей у на­шо­му обла­сно­му цен­трі!

Оль­га ХОНИЧ, за­сту­пник Чер­ні­гів­сько­го мі­сько­го го­ло­ви:

— Ти­ждень був ба­га­тим на яскра­ві по­дії, три­ва­ла під­го­тов­ка до від­кри­т­тя ту­ри­сти­чно­го се­зо­ну в Чер­ні­го­ві, су­му­ва­ти бу­ло ні­ко­ли. Ме­не по­ра­ду­ва­ло те, що все про­йшло вда­ло, гар­на по­го­да да­ла змо­гу пов­ні­стю ре­а­лі­зу­ва­ти ідеї, ми на­пов­ни­ли про­стір цен­траль­но­ї­ча­сти­ни мі­ста при­єм­ною атмо­сфе­рою та ці­ка­ви­ми по­ді­я­ми, при­йшло ба­га­то ме­шкан­ців та го­стей на­шо­го мі­ста, які бу­ли щи­ро вдя­чні за ви­ко­на­ну ро­бо­ту.

Отри­ма­ла гар­ні вра­же­н­ня від вста­нов­ле­н­ня но­во­го ре­кор­ду Укра­ї­ни. Ві­до мий строн гмен Сер гій Ко­ню­шок зру­шив з мі­сця і про­тя­гнув кор­теж ва­гою при­бли­зно в 33 тон­ни (12 джи­пів, в одно­му з яких пе­ре­бу­ва­ла і я, та лі­со­пил­ку). Для ме­не ми­ну­лий ти­ждень був ду­же до­брим!

Аль­берт ЧЕРЕШКО, пред­став­ник Дер­жав­ної слу­жби у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків АТО в Чер­ні­гів­ській обла­сті:

— По­ра­ду­ва­ло те, що на ба­зі Стан­ції юних на­ту­ра­лі­стів про­ве­ли «Ра­ду юн­на­тів» з уча­стю ді­тей із ро­дин пе­ре­се­лен­ців, си­нів і до­чок за­ги­блих уча­сни­ків АТО. Всім ду­же спо­до­ба­ло­ся, всі з ра­ді­стю до­лу­чи­ли­ся до ви­са­джу­ва­н­ня де­рев, кві­тів, від­ві­да­ли мі­ні-зоо­парк.

А за­сму­ти­ло те, що че­рез ку­пу не­від­кла­дних справ і зав­дань не встиг по­бу­ва­ти на кіль­кох ва­жли­вих зу­стрі­чах та на­ра­дах, де ви­рі­шу­ва­лись пи­та­н­ня що­до ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня уча­сни­ків АТО і чле­нів їхніх ро­дин. На жаль, ця сфе­ра ка­та­стро­фі­чно не­до­фі­нан­со­ву­є­ться.

Ін­на ОЛЕШКО, май­стри­ня:

— Ми­ну­лий ти­ждень був чу­до­вим! Я ма­ла дві пре­кра­сні на­го­ди по­ди­ви­ти­ся на свій рі­дний Чер­ні­гів «но­ви­ми очи­ма». Пер­шу від­кри­ли для ме­не го­сті — дру­зі з Фран­ції, які впер­ше від­ві­да­ли Укра­ї­ну. Над­зви­чай­но при­єм­но бу­ло по­ка­зу­ва­ти їм на­ше мі­сто і що­ра­зу на­га­ду­ва­ти: так, Чер­ні­го­ву — по­над ти­ся­чі ро­ків! Ось ці сті­ни хра­мів пам’ята­ють кня­зів, ко­за­ків, тут хо­ди­ли Ма­зе­па та Шев­чен­ко. Го­сті бу­ли в за­хва­ті і від пам’яток ар­хі­те­кту­ри, і від на­шої тра­ди­цій­ної ку­хні (зви­чай­но, ми го­ту­ва­ли для них борщ і ва­ре­ни­ки), і від кра­си по­лі­ської при­ро­ди, і від го­стин­но­сті чер­ні­гів­ців.

Дру га уні каль на мож ли вість від­кри­ти для се­бе та­єм­ни­ці мі­ста — екс­кур­сія «Мі­сти­чний Чер­ні­гів» до по­ча­тку ту­ри­сти­чно­го се­зо­ну. Гру­па мо­ло­дих істо­ри­ків по­ра­ду­ва­ла ці­ка­вою по­да­чею з еле­мен­та­ми ані­ма­ції. Не ко­жен день ви­па­дає на­го­да по­слу­ха­ти екс­кур­сію від «при­ви­да-чен­ця» з га­со­вою лам­пою. Ве­сна да­рує но­ві мо­жли­во­сті, і це чу­до­во! Бо по­пе­ре­ду лі­то і, я впев­не­на, бу­де ба­га­то ці­ка­ви­нок.

Юлія ГАРКУША, пе­ре­кла­дач-фрі­лан­сер, йо­га-ін­стру­ктор:

— Для ме­не за­раз чи­ста ра­дість в усьо­му. За­раз вза­га­лі не­мо­жли­во су­му­ва­ти: при­ро­да на­ро­джу­є­ться, все роз­цві­тає. По­ра­ду­ва­ла моя пра­кти­ка йо­ги і ті лю­ди, які при­хо­дять і на­вча­ю­ться. По­ра­ду­ва­ла участь у шко­лі мі­ських опти­мі­стів у Сла­ву­ти­чі, зу­стріч з дру­зя­ми та актив­не обго­во­ре­н­ня но­вих твор­чих пла­нів. А ще: за­про­ше­н­ня на ро­бо­ту; май­стер-клас із кон­та­ктної ім­про­ві­за­ції; йо­га-клас з Учи­те­лем. У жит­ті зав­жди мо­жна зна­йти щось та­ке, що ра­дує і на­ди­хає!

Ві­кто­рія СИ­ДО­РО­ВА, Чер­ні­гів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.