Пи­та­н­ня ген­про­ку­ро­ра «під­ві­си­ли»

Пре­зи­дент має ще мі­ні­мум два ти­жні, щоб пі­ді­бра­ти кан­ди­да­ту­ру та зна­йти го­ло­си за но­во­го очіль­ни­ка ГПУ

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

На­пе­ре­до­дні бу­ли при­пу­ще­н­ня, що в че­твер у Вер­хов­ній Ра­ді ма­ло від­бу­ти­ся го­ло­су­ва­н­ня за но­во­го ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра. Одним з основ­них кан­ди­да­тів на­зи­ва­ли го­ло­ву фра­кці­ї­БПП Юрія Лу­цен­ка. Для цьо­го, щоб уни­кну­ти про­бле­ми із за­ко­ном « Про про­ку­ра- ту ру » , на род ні де пу та ти Сер - гій Алє­ксє­єв та Ру­слан Кня­зе­вич на­віть по­да­ли від­по­від­ний за ко но про ект, який до зво ляє лю ди ні без юри дич ної осві ти обій ня ти да ну по са ду. Ана - ло­гіч ний до ку мент « під Лу­цен­ка» по­да­ли Ми­ко­ла Па­ла мар чук та Вік тор Раз ва - дов­ський, про­те він, за сло­ва - ми ав­то­рів, не вклю­чає «не­без­пе­чну» нор­му про за­о­чне до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня і за­о­чне за­су­дже­н­ня.

Але всі пла­ни пар­ла­мен­та­рів і Бан­ко­вої зран­ку в че­твер зі рва ла за ява єв ро ко мі са ра Йо га нес са Га на, який за кли - кав при зна чи ти ген п ро ку ро - ром про фе сі о на ла із юри дич - ною осві­тою. З одно­го бо­ку, це по ро ди ло не ви зна че ність в ря­дах « акти­ві­стів » при­зна - че­н­ня Лу­цен­ка: вра ху ва ти дум­ку єв­ро­ко­мі­са­ра чи ігно­ру­ва­ти її і при­зна­ча­ти «сво­го»? З ін­шо­го бо­ку, у Вер­хов­ній Ра­ді так і не змог ли знай ти не об - хід ні 226 го ло сів за кан ди да - ту­ру ген­про­ку­ро­ра (це за­свід­чи­ло й те, що депутати від­мо­ви­лись ста­ви­ти у по­ря­док ден­ний за ко но про ект Алек сє є - ва—Кня­зе­ви­ча). Тож пи­та­н­ня при зна чен ня ге не раль но го про­ку­ро­ра ви­рі­ши­ли «під­ві­си­ти » на два тиж ні і ви­рі ши ти вже пі­сля ве­ли­ко­дніх свят.

Оле­ксандр БАНЧУК, екс­перт Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм:

— Най­пер­ший ар­гу­мент «про­ти» Юрія Лу­цен­ка на по­са­ді ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра у то­му, що цьо­го не до­зво­ляє за­кон. Фа­кти­чно на­ро­дні депутати хо­чуть змі­ни­ти і та­ким чи­ном де­фор­му­ва­ти за­ко­но­дав­ство, щоб при­зна­чи­ти одну кон­кре­тну лю­ди­ну. Якщо депутати вже хо­чуть вно­си­ти ці змі­ни до за­ко­ну «Про про­ку­ра­ту­ру», то­ді нор­му про юри­ди­чно осві­ту та стаж слід вво­ди­ти на пе­ре­хі­дний пе­рі­од. А оскіль­ки за­ко­но­про­е­кти про­по­ну­ють вза­га­лі ска­су­ва­ти ці нор­ми, це не­пра­виль­но, бо ми не зна­є­мо, який по­лі­тик у май­бу­тньо­му мо­же при­йти до вла­ди і як він ви­ко­ри­стає цю нор­му.

По-дру­ге, ге­не­раль­ний про­ку­рор — не по­лі­ти­чна по­са­да. При­зна­че­н­ня Юрія Лу­цен­ка — по­ру­ше­н­ня ці­єї нор­ми, бо він не є рів­но­від­да­ле­ною від по­лі­ти­ків фі­гу­рою. З цьо­го при­во­ду та­кож є заява ЄС та Ра­ди Єв­ро­пи, про це йде­ться в до­ку­мен­ті Ве­не­цій­ської ко­мі­сії від 2010 ро­ку про не­за­ле­жність служб обви­ну­ва­че­н­ня, оскіль­ки є від­по­від­ні стан­дар­ти, згі­дно з яки­ми про­ку­ра­ту­ру має очо­лю­ва­ти ква­лі­фі­ко­ва­на лю­ди­на, яка по­вин­на за­без­пе­чу­ва­ти не­за­ле­жність ор­га­нів обви­ну­ва­че­н­ня від бу­дья­ких по­лі­ти­чних ор­га­нів вла­ди.

По-тре­тє, за­кон ви­ма­гає 10 ро­ків про­ку­рор­сько­го або бу­дья­ко­го ін­шо­го юри­ди­чно­го ста­жу, яко­го у Лу­цен­ка не­має.

По-че­твер­те, пі­сля го­ло­ву­ва­н­ня Юрія Лу­цен­ка у МВС ми не по­ба­чи­ли яскра­вих ре­зуль­та­тів йо­го ді­яль­но­сті. Як­би то- ді він про­вів не­об­хі­дні ре­фор­ми, во­че­видь, ми б не ма­ли та­ких тра­гі­чних на­слід­ків під час Єв­ро­май­да­ну. Ре­фор­мо­ва­на мі­лі­ція так би не чи­ни­ла — во­на б фун­кціо­ну­ва­ла не­за­ле­жно від по­лі­ти­чно­го ке­рів­ни­цтва у ній і ті дії пра­во­охо­рон­ців, які ми по­ба­чи­ли під час Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, не бу­ли б вчи­не­ні. Тож якщо да­ти йо­му дру­гий шанс і спро­бу­ва­ти се­бе у ін­шо­му пра­во­охо­рон­но­му ор­га­ні — які є га­ран­тії по­зи­тив­них на­слід­ків?

США, ЄС і Ра­да Єв­ро­пи від по­ча­тку за­яв­ля­ли про те, що по­трі­бно обго­во­рю­ва­ти кан­ди­да­тів на по­са­ду ген­про­ку­ро­ра аж до то­го, щоб про­во­ди­ти кон­курс. То­ді су­спіль­ство ро­зу­мі­ти­ме, чо­му той чи ін­ший кан­ди­дат був при­зна­че­ний ке­ру­ва­ти ГПУ, а не ли­ше то­му, що так хо­че Пре­зи­дент. Якщо ми є дер­жа­вою-чле­ном Ра­ди Єв­ро­пи, то є чі­ткі стан­дар­ти, які ви­зна­ча­ють: щоб слу­жба обви­ну­ва­че­н­ня бу­ла не­за­ле­жною, по­трі­бно за­без­пе­чи­ти екс­пер­тну участь у про­це­сі обго­во­ре­н­ня кан­ди­да­тів на по­са­ду ген­про­ку­ро­ра. На­ші су­сі­ди-по­ля­ки вне­сли в свій за­кон «Про про­ку­ра­ту­ру» нор­му: пе­ред вне­се­н­ням пре­зи­ден­том Ре­спу­блі­ки Поль­ської до пар­ла­мен­ту кан­ди­да­ту­ри ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра від­бу­ва­є­ться кон­курс Кра­йо­вої ра­ди про­ку­ра­ту­ри, яка від­би­рає трьох кан­ди­да­тів для пре­зи­ден­та. Тож якщо ми хо­че­мо ви­ко­ну­ва­ти єв­ро­пей­ські стан­дар­ти, то ма­є­мо до­три­му­ва­ти­ся ці­єї нор­ми. Якщо ні, то­ді ГПУ за­ли­ша­ти­ме­ться по­лі­ти­чно вмо­ти­во­ва­ним ор­га­ном. Зро­зумі­ло, що Пре­зи­дент не до­слу­хо­ву­є­ться до цих по­зи­цій, то­му будь-які фор­ми обго­во­ре­н­ня означають обме­же­н­ня йо­го вла­ди. Він цьо­го не хо­че, а ско­рі­ше ба­жає жи­ти за азі­ат­ськи­ми пра­ви­ла­ми.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.