По­двір’я hand made

До Дня Зем­лі ми зі­бра­ли істо­рії, як са­мо­туж­ки пе­ре­тво­ри­ти при­бу­дин­ко­ві те­ри­то­рії на су­ча­сні пу­блі­чні про­сто­ри

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ва­ше по­двір’я за­став­ле­не ав­тів­ка­ми, бі­ля під’їздів — ста­рень­кі ла­во­чки, клум­би з кво­ли­ми ку­щи­ка­ми та пор­жа­ві­лі від ча­су ди­тя­чі гір­ки? Якщо так, є шан­си все змі­ни­ти са­мо­туж­ки, не че­ка­ю­чи до­по­мо­ги жи­тло­во-ко­му­наль­них кон­тор. Тре­ба об’єд­на­ти­ся з су­сі­да­ми та роз­ро­би­ти план пе­ре­вті­ле­н­ня при­бу­дин­ко­во­ї­те­ри­то­рії .

При­бли­зно так бу­де вті­лю­ва­тись у жи­т­тя про­ект «Двір Прав­ди», та­ка со­бі ре­ві­та­лі­за­ція по­двір’я на про­спе­кті Прав­ди. Це те­ри­то­рія між кіль­ко­ма бу­дин­ка­ми, що зво­ди­ли­ся на­при­кін­ці 1980-х ро­ків. Іде­ться не ли­ше про за­мі­ну лав та осві­тле­н­ня чи онов­ле­н­ня ди­тя­чо­го май­дан­чи­ка, а про на­пов­не­н­ня простору ін­шим сми­слом, ко­ли на пер­шо­му мі­сці сто­їть не ав­то, а лю­ди­на. І як з’ясу­вав «День», та­ких іні­ці­а­тив у Ки­є­ві чи­ма­ло. До­ре­чно зга­да­ти їх у День Зем­лі, що від­зна­ча­є­ться у сві­ті 22 кві­тня і ме­та яко­го — спо­ну­ка­ти лю­дей бу­ти ува­жні­ши­ми до дов­кі­л­ля.

ДВІР ПРАВ­ДИ

Іні­ці­а­тор про­е­кту Єв­ген Пе­тро­щук роз­по­вів, що спо­ча­тку ви­вчи­ли при­чи­ни, чо­му лю­ди пе­ре­ста­ли про­во­ди­ти віль­ний час у сво­їх дво­рах. «Най­біль­ше лю­дей хви­лює смі­т­тя, без­пе­ка, ЖКГ, пар­ко­ві мі­сця та пу­блі­чні про­сто­ри, де мо­жна про­во­ди­ти до­зві­л­ля, — до­дає акти­віст. — Пі­сля цьо­го ана­лі­зу ми ство­ри­ли ескі­зний про­ект та обго­во­ри­ли йо­го з ме­шкан­ця­ми те­ри­то­рії. Те­пер план дій та­кий: пе­ре­не­сти до­ро­гу на пів­то­ра ме­тра від бу­дин­ків, зав­дя­ки чо­му збіль­ши­ти про­стір для лю­дей. З’яв­ля­ться до­да­тко­ві пар­ко­мі­сця, але те­ри­то­рія для пі­шо­хо­дів не змен­ши­ться. У пер­спе­кти­ві хо­че­мо пе­ре­ла­шту­ва­ти сміт­тє­ві сто­ки, зро­би­ти тут мі­сця для три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня ве­ло­си­пе­дів».

Двір отри­має но­ве есте­ти­чне на­пов­не­н­ня: з’яви­ться окре­ма зо­на від­по­чин­ку ді­тей, крім цьо­го, по­да­лі від ві­кон бу­дин­ків пла­ну­ють обла­шту­ва­ти спорт­май­дан­чик із те­ні­сни­ми сто­ла­ми та тре­на­же­ра­ми, та­кож хо­чуть на­са­ди­ти фру­кто­вих де­рев. Увесь про­стір бу­де без­бар’єр­ним, тоб­то до­сту­пним для ве­ло­си­пе­ди­стів, лю­дей в ін­ва­лі­дних віз­ках, ма­тусь із ди­тя­чи­ми ко­ля­ска­ми, чо­го сьо­го­дні бра­кує у сто­ли­ці.

МІ­НІ-БОТСАД

Від жов­тня ми­ну­ло­го ро­ку на Бе­ре­зня­ках діє Лі­в­обе­ре­жний бо­та­ні­чний сад. Мі­сце­ві ме­шкан­ці за під­трим­ки фон­ду «На­ші пар­ки» ще во­се­ни ви­са­ди­ли де­ре­ва та ку­щі між про­спе­ктом Возз’єд­на­н­ня та ву­ли­цею Се­ра­фи­мо­ви­ча. Ра­ні­ше тут був не­ве­ли­чкий сквер, і акти­ві­сти ви­рі­ши­ли роз­ши­ри­ти йо­го та до­да­ли ще 200 ро­слин. Ці­є­ї­ве­сни бе­ре­зня­ків­ська оа­за вже цві­те на пов­ну си­лу, на­віть по­стра­жда­ла від вар­ва­рів — кіль­ка де­ко­ра­тив­них ку­щів хтось зу­хва­ло ви­рвав із клумб.

Ме­шкан­ка жи­тло­во­го ма­си­ву Та­тар­ки Ан­на Ко­тко­вець взя­ла на се­бе мі­сію обла­го­ро­ди­ти те­ри­то­рію бі­ля цер­кви Ми­ко­ли Чу­до­твор­ця на ву­ли­ці На­гір­ній. Бі­ля хра­му є дзві­ни­ця та кур­ган, ко­лись тут пла­ну­вав­ся ар­хі­те­ктур­но-ме­мо­рі­аль­ний ком­плекс з му­зе­єм під від­кри­тим не­бом у пам’ять про жертв Чор­но­биль­ської тра­ге­дії. За­раз те­ри­то­рія дов­ко­ла цер­кви та дзві­ни­ці до­сить за­не­дба­на. Ан­на звер­ну­ла­ся до мі­сце­во­ї­гро­ма­ди з про­по­зи­ці­єю ство­ри­ти тут парк — те­пер шу­ка­ють спон­со­рів.

СЕ­ЛО НА КЛУМ­БІ

А ме­шкан­ці бу­дин­ку на ву­ли­ці Се­ра­фи­мо­ви­ча, 19 ство­ри­ли ори­гі­наль­ну клум­бу у ви­гля­ді мі­ні­а­тюр­но­го се­ла з ха­тин­ка­ми в укра­їн­сько­му сти­лі. На ву­ли­ці Са­лю­тній, 4 А є «му­зи­чний» дво­рик, де сто­їть пі­а­ні­но. А скіль­ки при­кла­дів, ко­ли хтось ви­йшов у свій двір, ви­са­див кіль­ка де­рев, на­сі­н­ня кві­тів чи про­сто по­ви­ри­вав бур’ян­ці. Мов­чки, без па­фо­су та роз­го­ло­су. Адже для цьо­го не­о­бов’яз­ко­во че­ка­ти за­кли­ку від ме­шкан­ців та пу­блі­чних акцій мі­ста. До­ста­тньо ба­жа­н­ня.

«Го­лов­не — хо­ті­ти щось змі­ню­ва­ти. Гро­ма­дам тре­ба об’єд­ну­ва­тись та ро­би­ти кра­щим світ нав­ко­ло се­бе. Як ка­жуть, спо­ча­тку має бу­ти чи­ста квар­ти­ра, по­верх, бу­ди­нок, під’їзд — а по­тім йти да­лі, до рів­ня ра­йо­ну, мі­ста та кра­ї­ни, — до­дає Єв­ген Пе­тро­щук. — Між ін­шим, пі­сля пі­ло­тно­го про­е­кту хо­че­мо зро­би­ти кни­же­чку з по­ра­да­ми для всіх охо­чих, як змі­ню­ва­ти сво­ї­те­ри­то­рії , які до­звіль­ні до­ку­мен­ти по­трі­бні, яку ін­фор­ма­цію зби­ра­ти то­що».

«БУДЬ ТРІ­ШКИ ДИВОВИЖНИМ»

По­ді­бне опи­ту­ва­н­ня за­раз про­во­дить ки­їв­ська ініціатива «Аген­ти змін»: ці­ка­ви­ться у ме­шкан­ців но­вих бу­дин­ків, як у них із бла­го­устро­єм, чи по­до­ба­ю­ться май­дан­чи­ки, мі­сця для пар­ку­ва­н­ня, ве­ло­до­ріж­ки то­що. Як по­яснив ко­ор­ди­на­тор іні­ці­а­ти­ви Ігор Скля­рев­ський, на осно­ві до­слі­дже­н­ня під­го­ту­ють по­сі­бни­ки з бла­го­устрою для за­бу­дов­ни­ків.

Акти­ві­сти іні­ці­а­ти­ви «Ди­во­ви­жні» пі­шли да­лі. На­зи­ва­ють се­бе «ба­таль­йо­на­ми» з обла­шту­ва­н­ня пу­блі­чно­го простору і фар­бу­ють за­не­дба­ні лав­ки, роз­ма­льо­ву­ють по­ре­па­ні сті­ни, ви­ві­шу­ють шпаківні, при­би­ра­ють у лі­фтах. Спо­ча­тку ро­блять це са­мі, а на на­сту­пні акці­ї­за­про­шу­ють ме­шкан­ців бу­дин­ку, що обла­го­ро­джу­ють.

«Ва­жли­во зро­би­ти пер­ший крок: це важ­ко, ко­ли у лю­дей че­рез ни­ні­шню си­ту­а­цію ве­ли­кий рі­вень не­до­ві­ри та пев­не від­чу­т­тя не­без­пе­ки. Але це тре­ба змі­ню­ва­ти, бо ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми спіль­но зна­чно лег­ше, — за­зна­чає акти­віс­тка «Ди­во­ви­жних» Ма­ри­на Тка­чен­ко. — На­ших ре­зуль­та­тів у від­со­тках не по­ра­ху­єш, але сво­їм при­кла­дом ми на­ди­ха­є­мо ін­ших зро­би­ти щось у сво­є­му під’їзді чи дво­рі. Один наш уча­сник зго­дом за­сну­вав ор­га­ні­за­цію «Вря­туй Ли­бідь», ін­ший при­клад — у під’їзді ме­шкан­ці са­мі по­мі­ня­ли ві­кна, по­кла­ли но­вий лі­но­ле­ум. Якщо бу­де по­зи­ція, що я один ні­чо­го не мо­жу і хтось має це зро­би­ти за ме­не, мо­жна че­ка­ти дов­го. Ко­ли так не хо­чеш — дій, актив­но за­хи­щай та ство­рюй свій пу­блі­чний про­стір. Пев­но, будь трі­шки дивовижним».

По­чи­на­ти мо­жна про­сто за­раз. День Зем­лі — чим не при­від обго­во­ри­ти з су­сі­да­ми про­ект обла­шту­ва­н­ня по­двір’я?

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ПІ­КЛУ­ВА­ТИ­СЯ ПРО СЕ­РЕ­ДО­ВИ­ЩЕ, ДЕ МЕШКАЄШ, — У ТРЕНДІ. ТО­РІК МИ ПИ­СА­ЛИ ПРО ГРУ­ПУ «ЛИ­БІДЬ Є», ЧЛЕ­НИ ЯКОЇ ПРО­ВО­ДЯТЬ РІ­ЗНІ АКЦІЇ ЗА­РА­ДИ ВІД­НОВ­ЛЕ­Н­НЯ КИ­ЇВ­СЬКОЇ РІ­ЧКИ. НА ФОТО — АКТИ­ВІ­СТИ РО­БЛЯТЬ ЛАВИЦІ, ЩОБ ОБЛА­ГО­РО­ДИ­ТИ НАБЕРЕЖНУ ЛИБЕДІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.