Рух до про­зо­ро­сті

У Хер­со­ні дис­ку­ту­ють про збір ко­штів у за­кла­дах осві­ти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Те­му акту­а­лі­зу­ва­ли депутати Хер­сон­сько­ї­мі­сько­ї­ра­ди. На по­пе­ре­дньо­му пле­нар­но­му за­сі­дан­ні се­сі­ї­во­ни прийня­ли рі­ше­н­ня «Про си­сте­ма­ти­за­цію отри­ма­н­ня бла­го­дій­но­ї­до­по­мо­ги для по­треб за­кла­дів осві­ти Хер­со­на » . До­ку­мент має бла­го­дій­ну ме­ту — упо­ряд­ку­ва­ти про­цес збо­рів ко­штів із ба­тьків, які зда­ю­ться у фон­ди кла­сів, шкіл, ди­тсад­ків то­що. Втім, де­які пун­кти ви­кли­ка­ли дис­ку­сію в ко­лі за­ці­кав­ле­них сто­рін: пе­да­го­гів, ба­тьків, чи­нов­ни­ків від осві­ти. Депутати ви­рі­ши­ли при­ве­сти збір ко­штів «від­по­від­но до чин­но­го за­ко­но­дав­ства», а на один мі­сяць вза­га­лі за­бо­ро­ни­ли бра­ти гро­ші з ба­тьків.

Ре­а­лі­ї­жи­т­тя біль­шо­сті осві­тніх за­кла­дів Хер­со­на ма­ють за­галь­но­укра­їн­ські тен­ден­ції. Із бю­дже­ту фі­нан­су­ю­ться пе­ре­ва­жно за­хи­ще­ні стат­ті: за­ро­бі­тні пла­ти, ко­му­наль­ні по­слу­ги, час­тко­во хар­чу­ва­н­ня. Про ре­шту шко­ли ма­ють по­дба­ти са­мі. Це і кан­це­ляр­ські ви­ро­би, і ми­ю­чі за­со­би, і охо­ро­на, і по­то­чний ре­монт, який по­де­ку­ди не ро­би­ться ро­ка­ми, че­ка­ю­чи сво­є­ї­чер­ги на ви­ді­ле­н­ня ко­штів з мі­сько­го бю­дже­ту. По су­ті, без ба­тьків­сько­ї­до­по­мо­ги шко­лам не обі­йти­ся. Це ро­зу­мі­ють і са­мі ба­тьки, адже, до­по­ма­га­ю­чи шко­лі, во­ни спо­ді­ва­ю­ться на те, що їхня ди­ти­на на­вча­ти­ме­ться у ком­фор­тних умо­вах.

«ХО­ЧЕ­МО СТВО­РИ­ТИ ВЕБ-ПЛА­ТФОР­МУ»

Але як зро­би­ти так, щоб ні в ко­го не ви­ни­ка­ло сум­ні­вів що­до про­зо­ро­сті збо­ру ко­штів, їх ви­ко­ри­ста­н­ня і зві­тно­сті? Одна з іні­ці­а­тив, яку про­по­ну­ють гро­мад­ські акти­ві­сти, по­ля­гає у ство­рен­ні про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для сай­тів шкіл, че­рез яке пов­ні­стю в еле­ктрон­но­му фор­ма­ті мо­жна кон­тро­лю­ва­ти су­ми вне­сків, ба­чи­ти істо­рію над­хо­джень, по­то­чні про­бле­ми шко­ли і кла­су, опла­ту по­слуг, під­ря­дни­ків, че­ки і на­віть ре­зуль­тат ви­ко­на­них ро­біт. «На­справ­ді проблема існує дав­но. За остан­ні двад­цять ро­ків ба­га­то ко­му­наль­них за­кла­дів осві­ти за­не­па­ли. Шко­ли по­тре­бу­ють уча­сті ба­тьків у їх ро­бо­ті. Але, від­вер­то ка­жу­чи, хтось спів­пра­цює че­сно, а хтось — ні, — ко­мен­тує «Дню» спів­ав­тор про­е­кту впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­них вне­сків, го­ло­ва ГО « Центр до­слі­дже­н­ня су­спіль­ства » Ан­дрій ЖНІВІН. — Як роз­по­ді­ля­ю­ться ко­шти і чи не по­вто­рю­ю­ться по­тре­би з ро­ку в рік? При­мі­ром, шко­ла по­ста­ви­ла ві­кна за бю­дже­тні ко­шти, а ще й зі­бра­ла на це з ба­тьків. Або в один рік зі­бра­ли на ре­монт да­ху, зро­би­ли йо­го, а че­рез два ро­ки зно­ву зби­ра­ють на той же дах, але з ін­ших ба­тьків. Ми хо­че­мо ство­ри­ти веб­пла­тфор­му, яка зро­бить про­зо­рою увесь про­цес і ма­кси­маль­но зни­зить ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки. Спо- ча­тку за­пу­сти­мо це в одній шко­лі, про­ана­лі­зу­є­мо, а да­лі спро­бу­є­мо по­ши­ри­ти. Це не так лег­ко, адже в ба­га­тьох шко­лах сай­ти «мер­тві». Їх не онов­лю­ють і зро­бле­ні во­ни не­які­сно».

По­ки акти­ві­сти про­во­дять фо­кус-гру­пи з пе­да­го­га­ми і ба­тька­ми, аби уяви­ти си­ту­а­цію пов­ні­стю, зро­би­ти рух до про­зо­ро­сті дво­сто­рон­нім. Ви­ни­ка­ють і но­ві про­бле­ми. «До нас при­хо­дять лю­ди і бо­я­ться на­зва­ти ім’я і прі­зви­ще, — до­дає ко­ле­га Ан­дрія по про­е­кту, го­ло­ва Фон­ду « Об’ єд­на­н­ня » Юрій АНТОЩУК. —У де­яких шко­лах на ба­тьків ти­снуть пси­хо­ло­гі­чно. Хто не здав — прі­зви­ще ви­ві­шу­ють на сай­ті. Або є ви­пад­ки, ко­ли ба­тьків­ські ко­мі­те­ти не за­хи­ща­ють ді­тей, а ста­ють на бік ди­ре­кці­ї­шко­ли. З ін­шо­го бо­ку, не варто ро­би­ти ко­ру­пціо­не­рів із про­стих пе­да­го­гів. Во­ни за­ру­чни­ки си­ту­а­ції. Са­ме то­му тре­ба спіл­ку­ва­ти­ся, обго­во­рю­ва­ти, у нас не сто­їть зав­да­н­ня зро­би­ти ко­гось вин­ним».

«ТРЕ­БА ПРИ­БРА­ТИ ГО­ТІВ­КУ З ЦЬО­ГО ПРО­ЦЕ­СУ»

«Ми ро­зу­мі­є­мо, що дер­жа­ва не мо­же пов­ні­стю за­без­пе­чи­ти на­ші шко­ли. На жаль. У на­шій сім’ї не ви­ни­кає пи­тань що­до по­тре­би вне­сків у фонд шко­ли і кла­су. За рік ми зда­ва­ли орі­єн­тов­но 900 гри­вень, це не та­ка вже ве­ли­ка су­ма, — роз­по­від­ає «Дню» Оль­га ІЛЛІВНА, чия донь­ка на­вча­є­ться у 31-й шко­лі Хер­со­на. — Ін­ша спра­ва, що має бу­ти зро­зумі­лий ме­ха­нізм, щоб ні в ко­го не ви­ни­ка­ло пи­тань, ку­ди, скіль­ки, хто ви­тра­чає на­ші гро­ші. Ба­тькам роз­ка­зу­ють про це на збо­рах, але ре­аль­но пе­ре­ві­ри­ти не зав­жди є час, про­сто ві­риш на сло­во. Цим іно­ді ко­ри­сту­ю­ться у шко­лах. То­му тре­ба пов­ні­стю при­бра­ти го­тів­ку з цьо­го про­це­су».

В управ­лін­ні осві­ти Хер­сон­сько­ї­мі­ськра­ди нас за­пев­ни­ли, що теж під­три­му­ють про­зо­рий ме­ха­нізм бла­го­дій­них вне­сків. Але чо­му не під­ні­ма­ли про­бле­му ра­ні­ше — не­зро­зумі­ло. «Фон­ди, че­рез які зби­ра­ю­ться ко­шти, не мо­жуть бу­ти пов’ яза­ні з лю­дьми, які пра­цю­ють в осві­ті. Це аксі­о­ма. Крім то­го, про­бле­ми шкіл, які про­сять ви­рі­ши­ти ке­рів­ни­ки, ма­ють бу­ти на­прав­ле­ні без­по­се­ре­дньо на по­кра­ще­н­ня умов на­вчаль­но- ви­хов­но­го про­це­су, — вва­жає на­чаль­ник управ­лі­н­ня осві­ти Юрій НІКОНОВ. — Це не мо­же бу­ти ре­монт по­крів­лі, ка­на­лі­за­ці­ї­чи си­сте­ми опа­ле­н­ня. Ну, і ко­шти ре­аль­но ма­ють бу­ти до­бро­віль­ні. В цьо­му є проблема, але ба­тьки са­мі ма­ють ви­рі­шу­ва­ти. І якщо вчи­те­лі ви­ма­га­ють — це не­прийня­тно, про це тре­ба го­во­ри­ти. Чи­ма­ло ба­тьків за­раз без­ро­бі­тні й не в змо­зі до­по­ма­га­ти. З ін­шо­го бо­ку, ми ро­зу­мі­є­мо, що з бю­дже­ту ви­ді­ля­ють не­до­ста­тньо. Ми не мо­же­мо ку­пи­ти на­віть крей­ди. Мі­ський го­ло­ва ство­рив ко­мі­сію з де­пу­та­тів і пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті, які до на­сту­пно­ї­се­сі­ї­ма­ють на­пра­цю­ва­ти ме­ха­нізм, що до­по­мо­же внор­му­ва­ти цей про­цес».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.