ПРИП’ЯТЬ

Den (Ukrainian) - - Міста Та Місця - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Ки­я­нин Мар­кі­ян Камиш — пи­сьмен­ник, не­ле­галь­ний до­слі­дник Зо­ни від­чу­же­н­ня. Йо­го де­бю­тний ро­ман «Оформ­лян­дія, або про­гу­лян­ка в Зо­ну » був схваль­но сприйня­тий кри­ти­ка­ми і на­зва­ний най­ці­ка­ві­шим де­бю­том 2015 ро­ку. Ці­єї ве­сни «Оформ­лян­дія» ви­йде дру­ком у Фран­ції в одно­му з най­впли­во­ві­ших єв­ро­пей­ських ви­дав­ництв Arthaud ( ви­дав­ни­чий кон­церн «Флам­ма­ріон»).

Ро­ман на­пи­са­но з ре­аль­но­го до­сві­ду: за остан­ні п’ять ро­ків ав­тор здій­снив по­над 60 ман­дрі­вок за ко­лю­чий дріт. Укві­тні дру­ком ви­хо­дить дру­гий ро­ман Мар­кі­я­на на чор­но­биль­ську те­ма­ти­ку.

КУТОЧОК МІЗАНТРОПА-МРІЙНИКА

— Як ти, вла­сне, за­ці­ка­вив­ся Зо­ною?

— Мій ба­тько — лі­кві­да­тор. Він пра­цю­вав в Ін­сти­ту­ті ядер­них до­слі­джень, пі­сля ава­рії біль­шість ко­ле­кти­ву пі­шла на ЧАЕС. Че­рез па­ру ро­ків на­ро­див­ся я. Тож у ме­не це по­стій­на те­ма. Десь ро­ку 2009-го я зро­зу­мів, що Зо­на — уні­каль­не мі­сце, яко­го біль­ше ні­де не­має, а ще — що укра­їн­ці не пи­шуть про те, як там за­раз. Ми­ну­ло­го ро­ку в ме­не ви­йшла «Оформ­лян­дія». Це лі­те­ра­ту­ра ре­аль­но­го до­сві­ду — ге­рой у сти­лі Хан­те­ра Том­псо­на, який блу­кає Зо­ною.

— Тож яким бу­ло пер­ше вра­же­н­ня?

— Ме­не і ще одно­го пер­шо­ра­зни­ка вів до­свід­че­ний хло­пець. Я мав зби­ті но­ги пі­сля 55-кі­ло­ме­тро­во­го пе­ре­хо­ду, ледь плен­тав­ся. Якщо влі­тку Прип’ять — це джун­глі, то то­ді бу­ла ли­сто­па­до­ва зо­ря­на ніч, стра­шен­ний хо­лод, го­лі де­ре­ва, і мі­сто зда­ва­ло­ся не­скін­чен­ним. Ба біль­ше, то­ді са­ме пра­цю- ва­ли ме­та­лі­сти — лю­ди, які на­пів­ле­галь­но рі­жуть там ме­тал на про­даж. Тож уяви: ми йде­мо вно­чі по­ро­жнім про­спе­ктом і май­же з ко­жно­го бу­дин­ку лу­на­ють уда­ри, ні­би ко­валь лу­пить по ко­ва­длу, і ми ро­зу­мі­є­мо, що це лю­ди, з яки­ми нам

«СИМ­ВО­ЛОМ МІ­СТА МАЄ БУ­ТИ ЩОСЬ АРХЕТИПІЧНЕ, НЕ ПОКИНУТЕ КО­ЛЕ­СО ОГЛЯ­ДУ, А ОЦЕ ПО­ЄД­НА­Н­НЯ СІРОГО І ЗЕ­ЛЕ­НО­ГО — ПЕ­РЕ­МО­ГА ПРИ­РО­ДИ НАД ЛЮ­ДИ­НОЮ»

ЛІ­КВІ­ДА­ТО­РИ, ПО СУ­ТІ, ВРЯ­ТУ­ВА­ЛИ КИ­ЇВ І УКРА­Ї­НУ

НАЙ­БІЛЬ­ШЕ ВІД АВА­РІЇ ПО­СТРА­ЖДА­ЛИ ДІ­ТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.