«КНИ­ГА ПАМ’ЯТI» до­сі до­пов­ню­є­ться...»

Май­же два ро­ки існує ін­тер­нет-ре­сурс, де во­лон­те­ри зби­ра­ють всю ін­фор­ма­цію про бій­ців, які за­ги­ну­ли під час вій­ни на Дон­ба­сі. Ста­ном на 1 бе­ре­зня 2016 ро­ку до кни­ги за­не­се­но 2860 за­ги­блих

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУ­ДЕН­КО

Укра­їн­ці про­во­джа­ють сво­їх ге­ро­їв в остан­ню путь нав­ко­лі­шки. Ша­на і ві­чна пам’ять — най­мен­ше, чим ми мо­же­мо від­дя­чи­ти вій­сько­вих, які ста­ли на за­хист те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті й не­до­тор­кан­но­сті на­шої Ба­тьків­щи­ни, ми­ру в до­мів­ках. Вша­ну­ва­н­ня за­ги­блих від­бу­ва­є­ться зде­біль­шо­го ло­каль­но си­ла­ми рі­дних і не­бай­ду­жих лю­дей — вла­што­ву­ю­ться пам’ ятні за­хо­ди, обла­што­ву­ють ме­мо­рі­аль­ні до­шки, роз­ка­зу­ють жур­на­лі­стам істо­рії ге­ро­їв. Але в Укра­ї­ні є прин­ци­по­во ва­жли­вий і єди­ний в сво­є­му ро­ді про­ект зби­ра­н­ня і си­сте­ма­ти­за­ції ін­фор­ма­ції про за­ги­блих бій­ців — « Кни­га пам’ яті по­ле­глих за Укра­ї­ну» (memorybook.org.ua). Ство­ре­ний він був не дер­жав­ни­ми про­філь­ни­ми ві­дом­ства­ми, а во­лон­те­ра­ми, які си­ла­ми не­ве­ли­кої ко­ман­ди ви­ко­ну­ють ко­ло­саль­ний об­сяг ро­бо­ти.

Від­крив­ши вір­ту­аль­ну кни­гу, мо­жна по­ба­чи­ти сві­тли­ни за­ги­блих укра­їн­ських офі­це­рів, сол- да­тів та бій­ців до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів, ді­зна­ти­ся про мі­сце та об­ста­ви­ни смер­ті, да­ні про на­го­ро­ди, а та­кож про мі­сця по­хо­ва­н­ня. Ге­ро­їв мо­жна зна­йти у спи­сках си­ло­вих ві­домств, де во­ни слу­жи­ли, або на кар­ті Укра­ї­ни, де зо­бра­же­на кіль­кість за­ги­блих з рі­зних обла­стей. Ко­жен охо­чий мо­же взя­ти участь у ре­да­гу­ван­ні кни­ги: змі­ни­ти да­ні або фо­то, до­да­ти до спи­сків за­ги­бло­го, опу­блі­ку­ва­ти спо­га­ди чи ва­жли­ві де­та­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.