Бе­з­глу­здість слів

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКО­ВЕН­КО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

ро що го­во­ри­ти, ко­ли го­во­ри­ти не­ма про що?» — ця актор­ська ре­чів­ка, про­мов­ля­ю­чи яку в те­а­трах імі­ту­ють спіл­ку­ва­н­ня в ма­со­вих сце­нах, мо­гла ста­ти ре­зю­ме за­сі­да­н­ня Ра­ди Ро­сія — НА­ТО, що за­кін­чи­ло­ся 20.04.2016 р. у Брюс­се­лі й бу­ло пер­шим пі­сля дво­рі­чної пе­ре­р­ви. По­стій­ний пред­став­ник Ро­сії при НА­ТО Оле­ксандр Гру­шко за­явив, що Ро­сія «не від­чу­ває дис­ком­фор­ту» че­рез від­су­тність від­но­син із НА­ТО.

Упро­гра­мі «По­ли­ти­ка» від 20.04.2016 на Пер­шо­му ка­на­лі екс­пер­ти та по­лі­ти­ки ви­рі­ши­ли по­ясни­ти ро­сі­я­нам і одне одно­му, чо­му Ро­сія і НА­ТО не хо­чуть між со­бою роз­мов­ля­ти. І у ве­ду­чих Пе­тра Тол­сто­го і Оле­ксан­дра Гор­до­на це ви­йшло. То­чні­ше, ви­йшло не стіль­ки по­ясни­ти нев­да­чу са­мі­ту в Брюс­се­лі, скіль­ки са­мим фа­ктом ці­єї пе­ре­да­чі до­ве­сти, що роз­мо­ва пу­тін­ської Ро­сії з нав­ко­ли­шнім сві­том на­ра­зі не­мо­жли­ва. Про­сто то­му, що в Ро­сії й сві­ту за­раз не­має жо­дної то­чки до­ти­чно­сті. З жо­дно­го пи­та­н­ня.

Пе­тро Тол­стой по­чав пе­ре­да­чу з обра­зи на Ла­твію, яка ви­ма­гає від Ро­сії 185 мі­льяр­дів єв­ро ком­пен­са­ції зби­тків за пе­ре­бу­ва­н­ня в СРСР. Це ви­кли­ка­ло у при­су­тніх ви­бух обу­ре­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.