Кі­но­ге­ній Па­ра­джа­но­ва

Бі­о­гра­фі­чний фільм про ве­ли­ко­го ре­жи­се­ра по­ка­жуть на укра­їн­сько­му ТБ

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Вно­чі з 24 на 25 ків­тня о 00.15 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» ди­ві­ться бі­о­гра­фі­чний фільм «Па­ра­джа­нов» ре­жи­се­рів Оле­ни Фе­ті­со­вої та Сер­жа Аве­ді­кя­на. Та­кож у про­гра­мі — кі­но­те­а­траль­ні прем’єри й кі­но­ка­лен­дар ти­жня.

«Па­ра­джа­нов» — ігро­ва біографічна стрі­чка, ство­ре­на 2013 ро­ку, в якій по­ста­ють сю­же­ти з жи­т­тя ве­ли­ко­го ре­жи­се­ра, що ге­ні­аль­но екра­ні­зу­вав «Ті­ні за­бу­тих пред­ків» Ми­хай­ла Коцюбинського, й був без­за­сте­ре­жним лі­де­ром у ко­лі кі­но­ми­тців, які у 1960—1970 ро­ках тво­ри­ли фе­но­мен Укра­їн­сько­го по­е­ти­чно­го кі­не­ма­то­гра­фу.

Фільм «Па­ра­джа­нов» ство­рю­ва­ли до 90-річ­чя ве­ли­ко­го май­стра, що від­зна­ча­ло­ся у сі­чні 2014 ро­ку. До ви­ро­бни­цтва до­лу­чи­ли­ся чо­ти­ри кра­ї­ни — окрім Укра­ї­ни, це Фран­ція, Гру­зія та Вір­ме­нія.

Влас не, Сер гій Па рад жа нов (Па­ра­джа­нян), який на­ро­див­ся у Тбі лі сі в ро ди ні вір ме на, спад ко - во­го ан­ти­ква­ра, зні­мав свої філь­ми і в Укра­ї­ні, і в Гру­зії, і у Вір­ме­нії. І май­же всі йо­го екран­ні тво- ри гли­бо­ко за­ну­ре­ні до ті­єї чи ті­єї куль ту ри. Зок ре ма, і в цьо му по - ля гає особ ли вий фе но мен Па ра­джа­но­ва-твор­ця.

Фільм «Па­ра­джа­нов» ви­су­вав­ся від Укра­ї­ни на здо­бу­т­тя «Оска­ра » в но мі на ції « Най кра щий ін - шо мов ний фільм » , а та кож був на го род же ний різ ни ми при за ми жу рі низ ки кі но фо ру мів. Зок ре - ма, от ри мав « Зо ло то го Дю ка » Оде­сько­го мі­жна­ро­дно­го кі­но­фе­сти ва лю як най кра щий ук ра їнсь - кий фільм 2013 ро­ку.

Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

ФОТО НАДАНО ПРО­ГРА­МОЮ «АР­ГУ­МЕНТ-КІ­НО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.